. 2012; 46(3): 138-142 | DOI: 10.4274/Turkderm.46872  

Serum TNF-α, IL-6 and Resistin Levels in Chronic Plaque Psoriasis

Yasemin Yıldırım1, Mualla Polat1, Erdinç Serin2, Ali Haydar Parlak1
1Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Department Of Dermatology, Bolu, Turkey
2Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Department Of Biochemistry, Bolu, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a chronic recurrent inflammatory disease of the skin. Despite previous extensive studies, etiology is still unclear. Obesity is a significant risk factor for psoriasis and body mass index (BMI) correlates with the disease severity. In recent years, the relationship between psoriasis and adipose tissue cytokines has been reported. Therefore, in this study, we aimed to determine the levels of adipose tissue cytokines TNF-α, IL-6 and resistin in psoriasis patients and to evaluate their relation with disease severity.
Material and Methods: Our study was performed between January 2010 and February 2010 on a total of 40 patients who were admitted to Abant Izzet Baysal University, Medical School Clinic of Dermatology with complaints of psoriasis. Additionally, forty healthy individuals whose age, gender and BMI did not differ from the patients’ ones formed the control group. TNF-α, IL-6, and resistin levels were measured in both the patients diagnosed with psoriasis and the control group using ELISA methods. The t-test and Mann-Whitney U test were performed to examine the differences between the two groups.
Results: In our study, TNF-α, IL-6, and resistin levels were all significantly elevated in the patient group, and serum IL-6 and resistin correlated with disease severity. Psoriasis Area Severity Index (PASI) score showed statistically significant association with IL-6 and resistin levels. Furthermore, it was detected that BMI did not correlate with serum TNF-α, IL-6, and resistin levels.
Conclusion: The results of our study showed that TNF-α, IL-6, and resistin play a part in psoriasis etiopathogenesis, and IL-6 and resistin can be used as markers to assess the severity of the disease. Also, our study showed that the elevation in serum TNF-α, IL-6, and resistin levels is independent from the increase in adipose tissue. Larger studies are needed to support our findings.

Keywords: Psoriasis, TNF-α, IL-6, resistin


Kronik Plak Tip Psoriasiste TNF-α, IL-6 ve Resistin Seviyeleri

Yasemin Yıldırım1, Mualla Polat1, Erdinç Serin2, Ali Haydar Parlak1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Amaç: Psoriasis kronik, tekrarlayıcı, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Etyolojisi ve patogenezi günümüzde tam olarak aydınlatılamamıştır. Obezite psoriasis için önemli bir risk faktörüdür ve vücut kitle indeksi hastalık şiddetiyle korelasyon gösterir. Son yıllarda psoriasisin adipoz doku sitokinleri ile ilişkisi bildirilmiştir. Bu nedenle biz de bu çalışmada psoriasisli hastalarda, adipoz doku sitokinleri olan
TNF-α, IL-6 ve resistin gibi adipokinlerin düzeylerini belirlemeyi ve hastalık şiddetiyle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Ocak-Şubat 2010 tarihleri arasında Dermatoloji polikliniğine başvuran 40 psoriasis hastasını kapsamaktadır. Bu hastalar ile birlikte yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi istatistiksel fark oluşturmayan 40 sağlıklı birey de kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Psoriasis tanısı konulan hastalarda ve kontrol grubunda TNF-α, IL-6 ve resistin seviyeleri ELİSA yöntemi kullanılarak ölçüldü. Gruplar arası farkın değerlendirilmesi t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Hasta grubunun serum TNF-α, IL-6, resistin seviyeleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında TNF-α, IL-6 ve resistin seviyeleri hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı. Psoriasis alan şiddet indeksi (PAŞİ) skoru ile IL-6, resistin arasında istatistiksel anlamlılık tespit edildi. Hastaların TNF-α, IL-6 ve resistin seviyeleriyle vücut kitle indeksleri arasında istatistiksel anlamlılık olmadığı görüldü.
Sonuç: Bulgularımız TNF-α, IL-6 ve resistin’in psoriasis etyopatogenezinde rol aldığını, IL-6 ve resistin’in hastalık şiddeti ile ilgili belirteçler olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca çalışmamız söz konusu sitokinlerin psorisis hastalarında adipoz doku artışından bağımsız olarak yüksek olduğu görüşünü de desteklemektedir. Bununla birlikte konunun daha geniş çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, TNF-α, IL-6, resistin


Yasemin Yıldırım, Mualla Polat, Erdinç Serin, Ali Haydar Parlak. Serum TNF-α, IL-6 and Resistin Levels in Chronic Plaque Psoriasis. . 2012; 46(3): 138-142

Corresponding Author: Mualla Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar