. 2012; 46(3): 130-133 | DOI: 10.4274/turkderm.24471  

Drug Reactions Seen Among Patients Admitted to the Dermatology Department

Selma Bakar Dertlioğlu1, Demet Çiçek2, Feride Gül Çoban2, Nurhan Halisdemir3
1Department Of Dermatology, Harran Universty Medicine Faculty, Şanlıurfa, Turkey
2Department Of Dermatology, Fırat Universty Medicine Faculty, Elazığ, Turkey
3Science And Art Faculty,department Of Statistics,fırat Universty, Elazığ, Turkey

Background and Design: The purpose of this study was to evaluate the drug reactions observed in patients who applied to Dermatology Department and to determine which drugs caused these reactions, the type of the reactions and their frequency.
Materials and Methods: A total of 193 patients admitted to the Dermatology Department with the diagnosis of drug reaction between January 2008 and December 2009 were retrospectively evaluated. Age, sex, symptoms, laboratory tests, diagnosis and treatment information were obtained by examining the patient record forms.
Results: During the period of twenty-four months, 193 patients were admitted to the Dermatology Department. 107 (55.4%) of them were female and 86 (44.6%) were male. The patients were aged between 8 month and 80 years with a mean age of 37.00±2.5 years. The duration from drug intake to the development of lesions ranged from 15 minutes to 1 year. The most common drug reaction was urticaria (72 patients) and the other reactions were maculopapular drug eruptions (31 patients), fixed drug eruption (24 patients), and pruritus (14 patients). The most common drugs held responsible were antibiotics (63 patients, 32.6%) followed by analgesics
(37 patients, 19.2 %), and antihypertensive drugs (19 patients, 9.8%). Twenty-nine patients (15.0%) were diagnosed histopathologically. Nineteen patients had mild transaminase elevation, while no complications were detected in the other systems. The drug reactions were accompanied by atopy in 26 patients.
Conclusion: Based on the results of the present study, the most common drug reactions are urticaria-angioedema, maculopapular eruption, and fixed drug eruption and the most frequent causative agents are antibiotics, analgesics, and anti-hypertensive drugs.

Keywords: Drug reactions, urticaria, antibiotics


Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gözlenen İlaç Reaksiyonları

Selma Bakar Dertlioğlu1, Demet Çiçek2, Feride Gül Çoban2, Nurhan Halisdemir3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi,fen-edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı Dermatoloji polikliniğine başvuran hastalarda gözlenen ilaç reaksiyonlarını değerlendirerek; bu reaksiyonlara neden olan ilaçları, oluşan reaksiyonların tiplerini ve sıklıklarını incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve ilaç reaksiyonu tanısı alan 193 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yakınmaları, laboratuar tetkikleri, tanı ve tedavi bilgileri Hasta Kayıt Formları incelenerek elde edildi.
Bulgular: Yirmi dört aylık sürede Dermatoloji bölümüne başvuran 193 hastanın 107’si (%55,4) kadın ve 86’sı (%44,6) erkek idi. Hastaların yaşları 8 ay-80 yıl arasında olup, yaş ortalaması 37,00±2,5 yıl idi. İlaç alımından lezyon gelişimine kadar geçen süre 15 dakika ile 1 yıl arasında değişmekteydi. En sık gözlenen ilaç reaksiyonu ürtiker (72 hasta) olup diğer reaksiyonlar sırasıyla makülopapüler ilaç erüpsiyonu (31 hasta), fiks ilaç erüpsiyonu (24 hasta) ve pruritus (14 hasta) şeklindeydi. En sık sorumlu tutulan ilaç grubu antibiyotikler (63 hasta, %32,6) idi. Diğer sorumlu ilaçlar sırasıyla analjezikler (37 hasta, %19,2) ve antihipertansif ilaçlar (19 hasta, %9,8) idi. Hastaların 29’unda (%15,0) histopatolojik inceleme yapılarak tanı konuldu. Ondokuz hastada hafif transaminaz yüksekliği tespit edilirken, diğer sistemlere ait herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Hastaların 26’sında atopi eşlik etmekteydi.
Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada en sık görülen ilaç reaksiyonlarının ürtiker-anjioödem, makülopapüler ve fiks ilaç erüpsiyonu olduğunu; antibiyotik, analjezik ve antihipertansif ilaçların en sık sorumlu ajanlar olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: İlaç reaksiyonları, ürtiker, antibiyotik


Selma Bakar Dertlioğlu, Demet Çiçek, Feride Gül Çoban, Nurhan Halisdemir. Drug Reactions Seen Among Patients Admitted to the Dermatology Department. . 2012; 46(3): 130-133

Corresponding Author: Selma Bakar Dertlioğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar