. 2018; 48(3): 173-179 | DOI: 10.5222/TMCD.2018.173  

Exophiala dermatitidis ve Exophiala phaeomuriformis kökenlerinin malaşit yeşilini renksizleştirme aktivitelerinin değerlendirilmesi

Mustafa Şengül1, Çağrı Ergin1, Engin Kaplan2, Levent Aksoy1, Macit İlkit3, G Sybren De Hoog4
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin Üniversitesi, Mersin
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, Adana
4Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Utrecht, Hollanda

GİRİŞ ve AMAÇ: Malaşit yeşili (MY) tekstil endüstrisi ve kültür balıkçılığında yaygın olarak kullanılan, N-metillenmiş diaminotrifenilmetan bir boyadır. Mikobakteri izolasyonu, spor boyama ve fotodinamik tedavi amaçlı olarak tıbbi mikrobiyolojide de kullanılır. Çevresel tehlikeli kirliliğe neden olan boyaların ortamdan temizlenmesinde mikroorganizmaların kullanımı, günümüzde uygulanan yöntemlere önemli bir alternatiftir. Sunulan araştırmada, insanlar tarafından hidrokarbon atıklar ile kirletilmiş çevrede sıklıkla karşılaşılan Exophiala türlerinin malaşit yeşilini renksizleştirme aktiviteleri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MY renksizleştirme aktivitesini incelemek üzere çalışmaya, 109’u Exophiala dermatitidis (69 bulaşık makinası, 33 demiryolu traversi ve 7 klinik kökeni) ve 82’si de Exophiala phaeomuriformis (32 bulaşık makinası ve 50 demiryolu travers kökeni) olmak üzere toplam 191 köken dahil edildi. Kökenlerin agar dilüsyon yöntemi ile MY duyarlılıkları ve renksizleştirme aktiviteleri incelendi. Tüm Exophiala kökenlerinin beyazlatma aktiviteleri 32 μg/mL MY içeren buyyon besiyerinde spektrofotometrik olarak araştırıldı.
BULGULAR: Agar dilüsyon yöntemi ile her iki tür Exophiala kökeninde, MY MIK90 değeri 128 µg/mL olarak bulundu. Göz ile incelemede, en iyi renksizleştime aktivitesi ≥32 μg/mL MY konsatrasyonunda görüldü. Katı besiyerinde yapılan testlerde Exophiala türleri arasında MY renksizleştirme oranları yönünden farklılık saptanmadı (p>0.05). Spektrofotometrik olarak yapılan renksizleştirme aktivitesi karşılaştırmalarında da, Exophiala türleri ve izolasyon bölgeleri arasında fark saptanmadı (p>0.05). Tüm kökenler arasında, bulaşık makinasından izole edilen bir E. dermatitidis kökeni %62.6 ile en yüksek renksizleştirme oranını gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Exophiala cinsi gibi esmer mantarlarda görülen renksizleştirme potansiyeli ve çevresel ortamlardaki toksik boyaların biyolojik yıkımlarında uygulanabilirliği daha ileri araştırmalar ile değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Renksizleştirme, biyoyıkım, esmer mantar, Exophiala, malaşit yeşili


Evaluation of malachite green decolorizing activity of Exophiala dermatitidis and Exophiala phaeomuriformis strains

Mustafa Şengül1, Çağrı Ergin1, Engin Kaplan2, Levent Aksoy1, Macit İlkit3, G Sybren De Hoog4
1Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli
2Advanced Technology Education, Research, and Application Center, Mersin University, Mersin
3Division of Mycology, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, University of Çukurova, Adana
4Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Utrecht, The Netherlands

INTRODUCTION: Malachite green (MG), an N-methylated diaminotriphenylmethane dye, is widely used in aquaculture, textile industry, and various microbiological techniques including mycobacterial isolation, spore dying, and photodynamic therapy. The use of microbes for the removal of environmentally hazardous dyes is emerging as a promising alternative to the current treatments. In this study, MG-degradation activity of Exophiala species, which is regularly encountered in human-made, hydrocarbon-polluted environments, has been examined.
METHODS: The susceptibility of the strains to MG and the activities of decolorization with agar dilution method were investigated. A total of 191 Exophiala [109 Exophiala dermatitidis (69 dishwasher, 33 railway sleeper, and 7 clinical isolates) and 82 Exophiala phaeomuriformis (32 dishwasher and 50 railway sleeper isolates)] strains were included into the study. MG sensitivities and decolorization activities of the strains were tested by agar dilution method. Decolorization activities of all Exophiala strains were investigated spectrophotometrically in broth medium containing 32 μg/mL MG.
RESULTS: In both Exophiala species, the MG MIK90 value was found as 128 μg/mL by the agar dilution method. On unaided visual evaluation, the best decolorization activity was seen in ≥32 μg/mL MG concentration. There was no difference in decolorization rates of MG between Exophiala species in agar based-medium tests (p>0.05). In comparison of the spectrophotometric ratio of decolorization activity, no difference was found between Exophiala species and isolation regions (p>0.05). Among all strains, an E. dermatitidis isolated from the dishwasher showed the highest decolorization ratio as 62.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The decolorization potential of black yeasts such as Exophiala species and its applicability in the biodegradation of toxic dyes in environment should be further investigated.

Keywords: Black yeast, Biodegradation, Decolorization, Exophiala, Malachite green


Mustafa Şengül, Çağrı Ergin, Engin Kaplan, Levent Aksoy, Macit İlkit, G Sybren De Hoog. Evaluation of malachite green decolorizing activity of Exophiala dermatitidis and Exophiala phaeomuriformis strains. . 2018; 48(3): 173-179

Sorumlu Yazar: Çağrı Ergin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar