. 2010; 40(6): 354-358

Bakteriyel konjonktivit tedavisinde antibiyotik tercihi ne olmalı?

İlker Eser1, Alper Akçalı2, Arzu Taşkıran-çömez1, Barış Kömür1, Nilgün Özbey2, Müşerref Tatman-otkun2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mikrobiyolojı Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Çanakkale, Türkiye

Amaç: Bakteriyel konjonktivit etkenlerini ve bu etkenlerin invitro antibiyotik duyarlılıklarını araştırmak.
Materyal ve metod: Aralık 2008 ile Mart 2010 tarihleri arasında polikliniğimize yanma hissi, kızarıklık ve akıntı şikayeti ile başvuran, akut bakteriyel konjonktivit ön tanısı alan, herhangi bir sistemik antibiyotik veya topikal göz damlası kullanmayan, ortalama yaşı 43,7±26.4 (1-84) yıl olan 47 (27 kadın, 20 erkek) hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki gözden pamuk eküviyon kullanılarak alınan sürüntü örneklerinden çikolatamsı ve kanlı agara ekim yapıldı ve Gram boyama için preparat hazırlandı. Üreyen bakteriler Vitek2 kompakt sistem (bioMerieux, Fransa) ile tiplendirildi. Antibiyogramlar disk diffüzyon metodu ile Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Olgulardan alınan 47 kültürden 29 (%61.7)’unda üreme saptandı. Etkenler arasında en çok izole edilen bakteri koagülaz-negatif stafilokoklar idi (16 olgu, %55). İzole edilen bakterilere en etkili olan antibiyotikler duyarlılık oranlarına göre sırasıyla; vankomisin (%100, 21/21), netilmisin (%95,7, 22/23), kloramfenikol (%92,6, 25/27) ve tobramisin (%91,3, 21/23) idi. Florokinolon grubu antibiyotiklerin duyarlılıkları göreceli olarak daha düşüktü (ofloksasin (%75, 21/28), moksifloksasin (%75, 18/24), siprofloksasin (%73,1, 19/26)).
Sonuç: Bakteriyel konjonktivit tedavisinde netilmisin, kloramfenikol ve tobramisin, florokinolon grubu antibiyotiklere göre daha etkili bulundu. Ampirik tedavide bu antibiyotiklerin kullanılması, tedaviye başlamadan önce özellikli olgularda kültür alınması, tedaviye yanıt alınamadığı durumda antibiyotik duyarlılıklarına göre yeni ilaç seçiminin uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Florokinolon, kloramfenikol, konjonktivit, moksifloksasin, netilmisin, ofloksasin, siprofloksasin, staphylococcus. tobramisin.


What should be the antibiotic preference in bacterial conjunctivitis treatment?

İlker Eser1, Alper Akçalı2, Arzu Taşkıran-çömez1, Barış Kömür1, Nilgün Özbey2, Müşerref Tatman-otkun2
1University of Canakkale Onsekiz Mart, School of Medicine, Department of Ophthalmology, Canakkale, Turkey.
2University of Canakkale Onsekiz Mart, School of Medicine, Department of Microbiology And Clinical Microbiology, Canakkale, Turkey.

Purpose: To investigate the pathogens of bacterial conjunctivitis and in vitro antibiotic sensitivities of these bacteria.
Material and Method: Fourty-seven (27 female, 20 male) patients, aged of mean 43.7±26.4 (range 1 to 84) years, who referred to our clinic with complaints of stingy and hyperemia between December 2008 and March 2010 and diagnosed as acute bacterial conjunctivitis, with no history of any systemic or topical antibiotic use were included in the study. Samples were taken from both eyes by using cotton swap, cultured into chocolate and blood agar, and prepared for Gram staining. The identification of the organisms were performed by Vitek2 compact system (bioMerieux, France). Antibiograms were evaluated according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria by disc diffusion method.
Results: Twenty-nine of 47 (61.7%) samples were culture positive. The most common isolated bacteria was coagulase-negative staphylococcus (16 cases, 55%). The most sensitive antibiotics for the isolated bacteria were; vancomycin (100%, 21/21), netilmicin (95.7%, 22/23), chloramphenicol (92.6%, 25/27) and tobramycin (%91.3, 21/23), respectively. Fluoroquinolones were relatively less sensitive: ofloxacin (75%, 21/28), moxifloxacin (75%, 18/24), ciprofloxacin 73.1 %, 19/26).
Discussion: Netilmicin, chloramphenicol and tobramycin were found to be more sensitive compared to flouroquinolones in bacterial conjunctivitis treatment. Using these antibiotics as an empirical treatment, taking conjunctival culture of particular cases prior to treatment, and antibiotic switch due to antibiogram will be the most reasonable approach in case of no response to the treatment.

Keywords: Chloramphenicol, ciprofloxacin, conjunctivitis, fluroquinolone, moxifloxacin, netilmicin, ofloxacin, staphylococcus, tobramycin.


İlker Eser, Alper Akçalı, Arzu Taşkıran-çömez, Barış Kömür, Nilgün Özbey, Müşerref Tatman-otkun. What should be the antibiotic preference in bacterial conjunctivitis treatment?. . 2010; 40(6): 354-358

Sorumlu Yazar: İlker Eser, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar