. 2019; 49(1): 10-14

Üçüncü Basamak Merkeze Başvuran HLA-B27 İlişkili Üveit Olgularının Etiyolojik ve Klinik Özellikleri

Merve İnanç1, Mert Şimşek2, Müge Pınar Çakar Özdal2
1Erciş Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Van, Türkiye
2Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Amaç: HLA-B27 ile ilişkili üveitlerin demografik, etiyolojik ve klinik özelliklerini araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2005-2016 yılları arasında HLA-B27 ile ilişkili üveit tanısı alan 91 hastanın klinik kayıtları gözden geçirildi. Hastaların başvuru şikayeti, ilk ve son vizit en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri, biyomikroskobik ve fundoskopik muayene bulguları, atakların sıklığı ve mevsimsel dağılımı ile yaş ve cinsiyet gibi demografik verileri kaydedildi. Tedavi yaklaşımları, takip süreleri ve komplikasyonlar analiz edildi.
Bulgular: Yaşları 19 ile 82 arasında değişen (46.52 ± 13.06 yıl) 91 hastanın 179 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların 43’ü (%47.3) kadın, 48’i (%52.7) erkekti. Olguların 44'ünde (%48.4) bilateral tutulum, 47'sinde (%51.6) unilateral tutulum mevcuttu. En sık saptanan başvuru şikayeti kızarıklık (%67) ve onu takiben azalmış görme keskinliği (%50.5) idi. Ortalama takip süresi 38.2 (6-245) ay idi. 86 olguda (% 94,5) saptanan ön üveit en sık görülen anatomik tipti. Ortalama atak sayısı 1,93 ± 1,45 / hasta-yıldı ve atakların önemli ölçüde kış aylarında (% 47) gerçekleştiği görüldü. 24 hasta (% 26,3) ankilozan spondilit tanısı aldı. 36 (% 39.5) hastada fibrinöz üveit saptandı. 41 (% 22,9) gözde posterior sineşi ve 7 (% 3,9) gözde hipopyon gelişti. Takip süresince en sık görülen komplikasyonlar katarakt (n: 12,% 6,7) ve oküler hipertansiyon (n: 15,% 8,3) idi.
Sonuç: Uvea kliniğimizde takip edilen 1422 hastanın 91'i (% 6,3) HLA-B27 ile ilişkili üveit tanısı almıştır. HLA-B27 ile ilişkili üveit ani başlangıçlı akut, tekrarlayan iridosiklit, ön kamarada orta ve şiddetli miktarda fibrin ve hücrelerle karakterizedir ve kolayca tedavi edilebilir. Komplikasyonlara rağmen görme prognozu iyidir.

Anahtar Kelimeler: HLA-B27, üveit, ankilozan spondilit, demografi, etiyoloji.


Etiological and Clinical Characteristics of HLA B27 associated Uveitis in a Tertiary Referral Center

Merve İnanç1, Mert Şimşek2, Müge Pınar Çakar Özdal2
1Ercis State Hospital,Ophtalmology Department, Van, Turkey
2Ulucanlar Eye Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

Aim: To investigate the demographic, etiologic and clinical features of HLA-B27 associated uveitis.
Material and Methods: The clinical records of 91 patients diagnosed with HLA-B27 associated uveitis at the Ulucanlar Eye Education and Research Hospital, between the years of 2005-2016 were reviewed. The first complaint, best-corrected visual acuities in first and last visits, biomicroscobic and fundoscopic examination findings, frequency and seasonal distribution of attacks with demographic data of each patient such as age and sex were noted. Therapeutic approaches, duration of follow up and complications were analyzed.
Results: A total of 91 patients (179 eyes) aged between 19 and 82 year-old (46,52±13,06) were included. 43 (47,3%) patients were female and 48 (52,7%) were male. Bilateral involvement was observed in 44 (48,4%) and unilateral involvement was observed in 47 (%51,6) patients. The most frequent complaint was redness (%67), and second one was decreased and/or blurry vision (50,5%). The mean follow-up time was 38,2 months (1-245). Anterior uveitis, as seen in 86 cases (94,5%), was the most common anatomical type. Mean number of attacks was 1,93±1,45/patient-year and significantly higher number of uveitis attacks (47%) occurred in winter. 24 (26,3%) patients was diagnosed with ankylosing spondylitis. Fibrinous uveitis was detected in 36 (39.5%) patients. Posterior synechia developed in 41 (22,9%) and hypopyon developed in 7 (3,9%) eyes. The most common complications were cataract (n: 12, 6,7%) and ocular hypertension (n: 15, 8,3%).
Conclusion: 91 (6,3%) of the 1422 patients who were followed in our uvea clinic were diagnosed with HLA-B27associated uveitis. HLA-B27 associated uveitis is characterized by acute, recurring iridocyclitis of sudden onset, with a moderate to severe amount of fibrin and cells in the anterior chamber and can easily be treated. Visual prognosis is good despite the complications.

Keywords: HLA-B27, uveitis, ankylosing spondylitis, demography, etiology.


Merve İnanç, Mert Şimşek, Müge Pınar Çakar Özdal. Etiological and Clinical Characteristics of HLA B27 associated Uveitis in a Tertiary Referral Center. . 2019; 49(1): 10-14

Sorumlu Yazar: Merve İnanç, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar