. 2014; 44(6): 419-423

Comparison of Partial Cohorence Interferometry and Optic Low Cohorence Reflectometry Methods for Intraocular Lens Power Calculation in Patients with Cataract

Mustafa Doğan1, Onur Polat1, Mahmut Karadaş1, Tuncay Küsbeci2, Güliz Fatma Yavaş1, Sibel İnan1, Ümit Übeyt İnan1
1Afyon Kocatepe University Faculty Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Afyonkarahisar, Turkey
2Bozyaka Training And Research Hospital, Ophthalmology Clinic, İzmir, Turkey

Objective: To compare the measurements of partial coherence interferometry-PCI (AL Scan, Nidek) and optical low coherence reflectometer-OLCR (Lenstar, Haag-Streit AG) and evaluate the inter-device differences in respect to deviation from target refraction.
Material and Method: The medical charts of the patients who underwent cataract surgery between January 2013 and February 2013 in our department were retrospectively evaluated. Forty two eyes with ultrasonographic biometry, PCI and OLCR measurements performed in the same visit were included in the study. Ophthalmological and systemic findings of the patients, axial length (AL), anterior chamber depth (ACD), IOL power calculations recommended for emetropy and keratometry measurements (K1, K2) in all eyes and deviations from target refraction in 20 eyes were noted.
Results: Mean age of the patients was 68.00 ± 13.15 and female/male ratio was 7/20. There were no statistically significant differences between the two devices in respect to AL, K2 and recommended IOL power measurements whereas, ACD measured by PCI was 0.02 mm more shallow and K1 values in PCI were 0.27 D steeper (p = 0.003 and p = 0.037, respectively). There was a good correlation between the measurements of two devices (p < 0.0001). Also deviations from target refractions measured at 1 week and 1 month did not differ significantly between two devices (p = 0.152 and p = 0.181, respectively).
Discussion: It is important to know the correlation and differences between measurements of different biometry devices. In our study as measurements of PCI and OLCR were correlated well despite of the negligible differences, we suggest that both devices can be used interchangeably.

Keywords: IOL power calculation, partial coherence interferometry, optical low coherence reflectometer, refractive deviation


Kataraktı Olan Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında Parsiyel Kohorens İnterferometri İle Optik Düşük Kohorens Reflektometri Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Mustafa Doğan1, Onur Polat1, Mahmut Karadaş1, Tuncay Küsbeci2, Güliz Fatma Yavaş1, Sibel İnan1, Ümit Übeyt İnan1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Parsiyel kohorens interferometri-PKİ ile optik düşük kohorens reflektometri-ODKR ölçümlerini karşılaştırmak ve refraksiyon değerlerinden beklenen sapma miktarları arasında fark olup olmadığını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 - Şubat 2013 tarihleri arasında kliniğimizde katarakt tanısı ile opere edilmiş hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Ultrasonografik biometri, PKİ ve ODKR ölçümleri aynı seansta alınmış 42 göz çalışmaya dahil edildi. Hastaların oftalmolojik ve sistemik bulguları, cihazlardan elde edilen aksiyel uzunluk (AU), ön kamara derinliği (ÖKD), keratometrik değerler (K1, K2), emetropi için önerilen GİL gücü ölçümleri ile 20 gözde refraksiyon kusurundan sapma değerleri kaydedildi.
Sonuçlar: Olguların yaş ortalaması 68.00±13.15 yıl idi ( 20 erkek, 7 bayan). PKİ ve OKDR biometri cihazları ile yapılan AU, K2 ve öngörülen GİL gücü ölçümler arasında anlamlı farklılık saptanmazken, PKİ cihazı ile ÖKD’nin 0.02 mm daha sığ ve K1 değerinin 0.27 D daha dik ölçüldüğü gözlendi (sırasıyla p=0.003, p=0.037). Her iki cihazla alınan ölçümler arasında anlamlı derecede yüksek korelasyon gözlendi (p<0.0001). İki cihaz arasında hastaların 1.hafta ve 1.ay refraksiyon değerlerinden beklenen sapma miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p=0.152 ve 0.181).
Tartışma: Optik biometri cihazlarının ölçümleri arasındaki uyumluluk ve farklılıkların bilinmesi önemlidir. PKİ cihazı ile ODKR cihazı arasında alınan biometrik ölçümler arasında bazı farklılıklar olmasına karşın ölçümler arasında yüksek korelasyon bulunması, her iki cihazın klinik kullanımda birbirinin yerine kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: GİL gücü hesaplama, parsiyel kohorens interferometri, optik düşük kohorens reflektometri, refraktif sapma


Mustafa Doğan, Onur Polat, Mahmut Karadaş, Tuncay Küsbeci, Güliz Fatma Yavaş, Sibel İnan, Ümit Übeyt İnan. Comparison of Partial Cohorence Interferometry and Optic Low Cohorence Reflectometry Methods for Intraocular Lens Power Calculation in Patients with Cataract. . 2014; 44(6): 419-423

Corresponding Author: Mustafa Doğan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar