. 2015; 21(3): 213-216 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.07078  

Tanıda yanılgıya yol açan yaygın Serebral Ödem Bulgusu; Psödo-subaraknoid Kanama

Eda Kılıç Çoban1, Hatem Hakan Selçuk2, Yeşim Kaykı1, Aysun Soysal1
1Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği
2Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroradyoloji Bölümü

Subaraknoid kanamanın (SAK) beyin tomografisinde (BT) karakteristik bulgusu, bazal sisternalar ve subaraknoid mesafenin yoğunluğunda artıştır. SAK’nın BT’deki taklitçilerine psödo-SAK denmektedir. Olgumuz psödo-SAK tanımına değinmek ve gerçek SAK ile ayrımında yapılması gerekenlere dikkat çekmek için sunulmuştur.
63 yaşında erkek hasta acil nöroloji polikliniğimize subkortikal afazi ve sağ hemiparezi bulguları ile başvurdu. Hastanın çekilen BT’sinde sol MCA alanında subakut dönemde subkortikal enfarktı gözlendi. Hastaya antiagregan tedavi başlandı. Hastanın takibinin birinci haftasında nörolojik muayenesinde kötüleşme olması üzerine çekilen BT’sinde bazal sisternalarda ve sulkuslarda hiperdens görünüm gözlenerek SAK tanısı kondu. Hastanın antiagregan tedavisi kesildi ve antiödem tedavi başlandı. Beyin cerrahi kliniği ile konsülte edilen hastaya cerrahi müdahale düşünülmedi. İntrakranial anevrizmayı dışlamak amacıyla BT anjiografi önerildi. BT anjiografide intrakranial damarlarda akım tespit edilmemesi üzerine hastada beyin ölümü düşünüldü. Apne testi pozitif saptandı. BT’de saptanan bulgular yaygın
serebral ödeme sekonder olarak gelişen psödo-SAK olarak değerlendirildi.
Psödo-SAK, BT incelemesinde SAK görünümünü taklit ederek yaygın serebral ödemi işaret eden ve nadir görülen bir nöroradyolojik bulgudur. Psödo-SAK tanısında MR, lomber ponksiyon ile Yazawa ve arkadaşlarının tanı kriterleri yardımcı olabilir. Amaç gereksiz antiagregan ve antikoagülan tedavinin kesilmesinin önüne geçmektir.

Anahtar Kelimeler: subaraknoid kanama, psödo-SAK, serebral ödem


Pseudo subarachnoid Hemorrhage: A Finding of Diffuse Cerebral Edema Leading to Misdiagnosis

Eda Kılıç Çoban1, Hatem Hakan Selçuk2, Yeşim Kaykı1, Aysun Soysal1
1Bakırköy Education And Training Hospital Of Neurology, Neurosurgery And Psychiatry,3rd Neurology Clinic
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Training Hospital

Increased attenuation of the basal cisterns and subarachnoid spaces on CT scans is a characteristic finding of acute subarachnoid hemorrhage. CT mimics of SAH have been called pseudo-SAH. Our case is presented to underline the differentiation of two diagnosis.

A 63-year-old man was admitted to the emergency room with right-sided hemiparesis and aphasia. He had middle cerebral artery enfarct on his CT. A week after his hospitalisation his neurological examination was deteriorated. A plain CT-scan of brain was consistent with sub-arachnoid hemorrhage. His antiagregant therapy was ended and anti edema therapy started. Urgent neurosurgical consultation was sought & surgery was not planned. Brain death was the finding in his CT angiography. So the CT-scan findings turned out to be `pseudo sub-arachnoid haemorrhage’.

Pseudo sub-arachnoid haemorrhage is a rare CT scan finding that has been reported in different cerebral disease with cerebral edema. MR imaging studies, CSF examination by lumbar puncture and the criterias proposed by Yazawa can be useful to make the diagnosis. The aim is the unnecessary termination of antiagregant and anticoagulant therapy.

Keywords: subarachnoid hemorrhage, pseudo-SAK, cerebral edema


Eda Kılıç Çoban, Hatem Hakan Selçuk, Yeşim Kaykı, Aysun Soysal. Pseudo subarachnoid Hemorrhage: A Finding of Diffuse Cerebral Edema Leading to Misdiagnosis. . 2015; 21(3): 213-216

Sorumlu Yazar: Eda Kılıç Çoban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar