. 2015; 4(3): 175-179 | DOI: 10.5505/respircase.2015.84856  

INTERACTIVE CASE REPORT: Churg-Strauss Syndrome

Nurhan Sarıoğlu1, Gülen Demirpolat2, Fuat Erel1, Mehmet Köse1, Bahar Yanık2
1Department of Pulmonology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
2Department of Radiology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey

Churg-Strauss syndrome (CSS) is a rare systemic vasculitis, characterized by asthma, eosinophilia and extravascular granulomas. It can affect anyone at any age; however, it is most commonly seen in patients aged between 38 and 50. In this paper, we report a case of CSS presenting in advanced age. A 77-year-old male patient was referred our hospital because his pneumonia had not responded to treatment for three weeks. He had history of asthma for four years and his breathlessness was aggravated in the previous three months. He was twice hospitalized with asthma and pneumonia. Migratory consolidations were seen on the chest x-ray when compared with the previous four months graphics. Patchy consolidation areas were seen on the thorax-computed tomography (CT). Eosinophilia was detected in bronchoalveolar lavage. Chronic sinusitis was seen on a paranasal CT and mononeuritis multiplex was detected using electromyography. The patient was diagnosed as CSS according to the criteria of the American Rheumatology Committee. Clinical, radiological and laboratory findings were significantly recovered with corticosteroid treatment.

Keywords: Churg-Strauss syndrome, eosinophilia, mononeuritis multiplex.


İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Churg-Strauss Sendromu

Nurhan Sarıoğlu1, Gülen Demirpolat2, Fuat Erel1, Mehmet Köse1, Bahar Yanık2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir

Churg-Straus sendromu (CSS); astım, eozinofili ve ekstravasküler eozinofilik granülomlar ile seyreden, nadir bir sistemik vaskülittir. Her yaşta görülebilmekle birlikte en sık 38-50 yaş aralığında görülür. Bu yazıda ileri yaşta görülen bir CSS olgusu sunulmuştur. Yetmiş yedi yaşında erkek hasta, pnömoni tanısıyla başka bir merkezde üç haftalık nonspesifik antibiyoterapiye yanıt alınamaması üzerine hastanemize gönderilmişti. Dört yıldır astım tanısıyla izlenmekte, üç aydır nefes darlığında artış, iki kez astım ve pnömoni tanısıyla hastanede yatışı mevcuttu. PA Akciğer grafisinde dört ay önceki grafilerle karşılaştırıldığında yer değiştiren konsolidasyon alanları izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) her iki akciğerde yamalı infiltrasyon alanları görüldü. Bronkoalveoler lavajda eozinofili saptandı. Elektromiyografide mononöritis multipleks, paranazal sinüs BT de kronik sinüzit bulguları izlendi. Amerikan Romatoloji Derneği ölçütleri ile CSS tanısı konuldu. Steroid tedavi ile klinik, radyoloji ve laboratuvar bulgularında iyileşme gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Churg-Strauss sendromu, eozinofili, mononöritis multipleks.


Tomography Slices of the CaseNurhan Sarıoğlu, Gülen Demirpolat, Fuat Erel, Mehmet Köse, Bahar Yanık. INTERACTIVE CASE REPORT: Churg-Strauss Syndrome. . 2015; 4(3): 175-179

Corresponding Author: Nurhan Sarıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar