. 2018; 34(2): 76-81 | DOI: 10.5222/otd.2018.71224  

Effectiveness and Tolerability of FOLFIRINOX Regime in Metastatic Pancreas Cancer Disease

Çağlayan Geredeli1, Şener Cihan1, Nurgül Yaşar1, Abdullah Sakin1, Orçun Can1, Mehmet Artaç2, Mustafa Karaağaç2, Lokman Koral3
1Health Sciences University Okmeydani Training And Research Hospital,Medical Oncology Department, İstanbul, Turkey
2Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Medical Oncology Department, Konya, Turkey
3Çanakkale On Sekiz Mart University Medical Faculty, Medical Oncology Department, Çanakkale, Turkey

INTRODUCTION: The use of the FOLFIRINOX regimen in the treatment of metastatic pancreatic cancer prolonged both progression-free survival and overall survival. We wanted to retrospectively investigate the efficacy and safety of first-line FOLFIRINOX regimen use in patients with metastatic pancreatic cancer in the Turkish population.
METHODS: The study was designed as retrospective multicenter. Patients with metastatic pancreatic cancer treated with the first series FOLFIRINOX regimen between the years 2012-2016 were included.
RESULTS: Forty-four patients with metastatic pancreatic cancer were included in the study. 30 patients were male (68.2%) and 14 were female (31.8%). The mean age of the patients was 58.7 (34-73) years. Our median follow-up was 14 months. When the metastatic sites of the patients were examined, 72.7% had liver, 18.2% lung, 18.2% peritoneal, 4.5% lymph nodes and 4.5% bones metastases. There was 40.9% partial response, 13.6% stable disease and 45.4% progression disease in the patients. The median progression-free survival time was 8 months (95% CI 4-12). Median overall survival time was 14 months (95% CI 10.3-17.7), 6 months overall survival was 76.2%, 12 months overall survival was 57.5% and 24 months overall survival was 6%. Grade 3-4 neuropeni was found in 36.4% (grade 3, 27.3%, grade 4 9.1%) and grade 3-4 thrombocytopenia was found in 13.6% of the patients. Grade 3-4 anemia was seen in 14.6% of the patients.Grade 3-4 diarrhea was seen in 4.5% of cases, although grade 1-2 diarrhea was 68% with nonhematologic side effects. Grade 1-2 peripheral sensory neuropathy was observed in 72.7% of the cases, whereas grade 3-4 sensory neuropathy was not detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with metastatic pancreatic cancer achieved a overall survival of over 12 months using the FOLFIRINOX regimen. However, grade 3-4 hematologic side-effects were up to 49%.

Keywords: Metastatic pancreas cancer, FOLFİRİNOX, Toxicity


Metastatik Pankreas Kanserli Hastalarda FOLFİRİNOX Rejiminin Etkinlik ve Tolerabilitesi

Çağlayan Geredeli1, Şener Cihan1, Nurgül Yaşar1, Abdullah Sakin1, Orçun Can1, Mehmet Artaç2, Mustafa Karaağaç2, Lokman Koral3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü,İstanbul, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Konya, Türkiye
3Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Çanakkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Metastatik pankreas kanseri tedavisinde FOLFİRİNOX rejiminin kullanımı hem progresyonsuz sağ kalımı hemde genel sağ kalım süresini uzatmıştır. Türk popülasyonunda metastatik pankreas kanserli hastalarda birinci seride FOLFİRİNOX rejimi kullanımının etkinlik ve güvenilirliğini retrospektif olarak araştırmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif çok merkezli olarak dizayn edilmiştir. 2012-2016 yılları arasında birinci seri FOLFİRİNOX rejimi ile tedavi edilen metastatik pankreas kanserli hastalar dahil edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 44 metastatik pankreas kanserli hasta alındı. Hastalardan 30’u erkek (%68,2), 14’ü kadındı (%31,8). Hastaların yaş ortalaması 58,7 (34-73) yıldı. Median takip süremiz 14 ay idi. Hastaların metastaz bölgelerine bakıldığında %72,7 karaciğere, %18,2 akciğere, %18,2 peritona, %4,5 lenf nodlarına ve %4,5 kemiklere metastaz yapmıştı. Tedaviye yanıt oranlarına bakıldığında %40,9 hastada parsiyel yanıt, %13,6 hastada stabil yanıt, %45,4 hastada progresyon mevcuttu. Median progresyonsuz sağ kalım süresi 8 ay (%95 CI 4-12) olarak bulundu. Median genel sağ kalım süresi 14 ay (%95 CI 10.3-17.7), 6 aylık genel sağ kalım %76,2, 12 aylık genel sağ kalım %57,5, 24 aylık genel sağ kalım %6 olarak bulundu. Toksisite oranlarına bakıldığında grade 3-4 Nöropeni %36,4 (grade 3 %27,3, grade 4 %9,1), grade 3-4 trombositopeni %13,6 hastada görüldü. Grade 3-4 anemi %14,6 hastada görüldü. Hematolojik dışı yan etkilerden grade 1-2 ishal %68 olmasına rağmen grade 3-4 ishal %4,5 oranında görüldü. Grade 1-2 periferik duysal nöropati %72,7 oranında görülürken grade 3-4 duysal nöropati tespit edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Metastatik pankreas kanserinde FOLFİRİNOX rejimi kullanılarak 12 ayın üzerine çıkan bir genel sağkalıma ulaşılmıştır. Fakat grade 3-4 hematolojik yan etki oranı %49’lara kadar çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metastatik pankreas kanseri, FOLFİRİNOX, Toksisite


Çağlayan Geredeli, Şener Cihan, Nurgül Yaşar, Abdullah Sakin, Orçun Can, Mehmet Artaç, Mustafa Karaağaç, Lokman Koral. Effectiveness and Tolerability of FOLFIRINOX Regime in Metastatic Pancreas Cancer Disease. . 2018; 34(2): 76-81

Corresponding Author: Çağlayan Geredeli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar