. 2008; 23(2): 59-62

The short and midterm results of local corticosteroid and local anaestethic injection in the treatment of calcaneal Spur

Serdar Toker1, Volkan Kılınçoğlu2, Melih Güven3, N. Kemal Özkan3, Erim Gülcan4, Elif Aksakallı5, Budak Akman3
1Dumlupınar University School of Medicine Department of Orthopedics and Traumatology, Kutahya
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul
3Goztepe Training and Research Hospital II. Orthopedics and Traumatology, Istanbul
4Dumlupınar University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kütahya
5Dumlupınar University School of Medicine Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Kütahya

INTRODUCTION: To investigate the efficacy of local corticostroid and local anaesthetic injection in the treatment of calcaneal spur.
METHODS: Thirty-five heels (observed to cause local pain by palpation in physical examination) of 28 patients (17 female, mean age 45, range 33 to 72 years; 11 male, mean age 48, range 29 to 69 years) which have been shown to have calcaneal spur radiologically on admission to orthopaedics and physical therapy departments because of pain on calcaneal region were included in the study. Each patient had 2 cc. Depomedrol (metilprednisalon asetate) ve 5 cc. Citanest (Prilocain hidroclorure) injection under sterile conditions on the
most painful point that was the region where plantar fascia attached calcaneus. Patients were examined on first week, first and third month.
RESULTS: In the first week twenty-two of 28 patients (78.5 %) stated complete releif of pain (excelent), three patients (10.7 %) stated incomplete releif of pain (good) and three patients (10.7 %) stated no difference in complaints (bad). Two patients were out of study in the end of the first month and the results were 61.5 % (16 patients), 23 % (6 patients), 15.3 % (4 patients) respectively. Another two patients were also out of study in the end of the third month and the results were 54.1 % (13 patients), 25 % (6 patients) and 20.8 % (5 patients) respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results, local corticostroid and local anaesthetic injection in the treatment of calcaneal
spur is an effective treatment method especially in short term. However it seems that this efficiency markedly diminishes by time. The high rate (80 %) of excelent and good results in the 3rd. month in spite of only one dose of injection inclined us to conclude that this method may be used in patients who had no satisfactory outcome with medical and heel cup treatments.

Keywords: Calcaneal spur, local corticostroid injection, heel pain


Kalkaneal Spur'un (topuk dikeni) lokal kortikosteroid ve anestezik madde enjeksiyonu ile tedavisinin erken ve orta dönem sonuçları

Serdar Toker1, Volkan Kılınçoğlu2, Melih Güven3, N. Kemal Özkan3, Erim Gülcan4, Elif Aksakallı5, Budak Akman3
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kütahya
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
4Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kütahya
5Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kütahya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalkaneal spur (Topuk dikeni) hastalığının lokal kortikostreoid ve lokal anestezik madde karışım enjeksiyonu ile tedavisinin etkinliğini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ortopedi ve fizik-tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine topukta ağrı şikayeti ile müracaat eden 28 hastanın (17 kadın, ortalama yaş 45, dağılım 33-72 yıl; 11 erkek ortalama yaş 48, dağılım 29-69 yıl) radyolojik olarak topuk dikeni tespit edilmiş ve ağrı şikayeti yaratan 35 topuğu çalışmaya alındı. Her hastaya poliklinikte, steril şartlar altında plantar fasia'nın kalkaneusa yapışma yerine uyan ve en ağrılı olduğu tespit edilen bölgeden aynı enjektör içinde 2 cc. Depomedrol (metilprednizalon asetat) ve 5 cc. Citanest (Prilokain hidroklorür) enjekte edildi. Hastalar birinci hafta, birinci ve üçüncü aylarda kontrole çağrılarak değerlendirildi.

BULGULAR: Elde edilen sonuçlara göre topuk dikeni tedavisinde lokal kortikosteroid ve anestezik madde karışım enjeksiyonu özellikle kısa dönemde etkili bir yöntem olmakla beraber bu etkinlik zaman içinde belirgin şekilde azalmaktadır. Ancak tek enjeksiyon yapılmasına rağmen üçüncü aydaki kontrollerde elde edilen yaklaşık % 80 oranındaki çok iyi ve iyi sonuçlar bu tedavi yönteminin ilaç ve topuk yastığı tedavisinden yeterli yarar görmeyen hastalarda uygulanabileceğini düşündürmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci hafta kontrolünde 28 hastanın 22'si (%78.5) şikayetlerinin tamamen geçtiğini (çok iyi), üçü (% 10.7) ağrının büyük oranda geçtiğini (iyi), üçü (% 10.7) ise şikayetlerinde bir değişiklik olmadığını (kötü) ifade ettiler. Birinci ayın sonunda iki hasta takipten çıktı ve bu oranlar sırasıyla %61.5 (16 hasta), % 23 (6 hasta) ve % 15.3 (4 hasta) olarak tespit edildi. Üçüncü ayın sonunda da takipten çıkan iki hasta çıkarıldıktan sonra sonuçlar sırasıyla % 54.1 (13 hasta), % 25 (6 hasta) ve % 20.8 (5 hasta) olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Kalkaneal spur, lokal kortikosteroid enjeksiyonu, topuk ağrısı


Serdar Toker, Volkan Kılınçoğlu, Melih Güven, N. Kemal Özkan, Erim Gülcan, Elif Aksakallı, Budak Akman. The short and midterm results of local corticosteroid and local anaestethic injection in the treatment of calcaneal Spur. . 2008; 23(2): 59-62

Corresponding Author: Serdar Toker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar