. 2018; 15(1): 1-8 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.001  

Mobility and Fall Behavioral in Elderly: A Study of Nursing Home

Canan Birimoglu Okuyan1, Naile Bilgili2
1Mustafa Kemal Unıversity Hatay Health School, Public Health Nursing, Hatay
2Gazi Unıversity Health Faculty, Public Health Nursing, Ankara

INTRODUCTION: Aim: The aim of the study was to determine mobility and fall behavioral in elderly living in nursing home.
METHODS: Method: This cross-sectional study included 124 elderly people. Research data were collected by using personal information form, Rivermead Mobility Index and Fall Behavioral Scale for Elderly People.
RESULTS: Result: The average ages were 77±8.2. It was determined that 49.6% of the elders that fell at least once within the last year and 65.3% of them were afraid of falling. Rivermead Mobility Index score was found lower; women, aged 81 and over, fear of failing, poor subjective physical and mental health, not exercise regularly(p<0.05). The scores of Fall Behavioral Scale were significantly higher women, ages 81 and over, illiterate, have chronic diseases, poor subjective physical health, fear of falling, not exercise regularly(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: The prevalence of falling among elderly people living in nursing home was high and most of them were afraid of falling. In order to prevent these fallings, elders are supported regular exercise and addition it is important to take the necessary of prevention and decrease of fear of falls for the elders.

Keywords: Elderly, fall, rivermead mobility ındex, fall behavioral scale.


Yaşlılarda Mobilite ve Düşme Davranışları: Bir Huzurevi Çalışması

Canan Birimoglu Okuyan1, Naile Bilgili2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hatay
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Huzurevinde kalan yaşlılarda mobilite ve düşme davranışlarının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmaya 124 yaşlı birey alınmıştır. Araştırma verileri, tanıtıcı bilgi formu, Rivermead Mobilite İndeksi ve Yaşılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Yaş ortalaması 77±8.2 olan yaşlı bireylerin %49.6’sı son bir yıl içinde en az bir kez düşmüştür ve %65.3’ü düşme korkusu yaşamaktadır. Düşme korkusu olan, kadın olan, 81 yaş ve üzerinde olan, bedensel ve ruhsal sağlığını kötü olarak algılayan, düzenli egzersiz yapmayan yaşlı bireylerin Rivermead Mobilite İndeksi puan ortalaması daha düşük (p<0.05) olup, bu yaşlıların mobilite sorunu daha fazladır. Yaşlıların günlük aktiviteleri sırasında düşmelerden kendilerini korumak için sergiledikleri davranışları tanılamak amacıyla kullanılan Yaşlılar İçin Düşme Davranışları Ölçeği puan ortalamaları; kadınlarda, 81 yaş ve üzeri olanlarda, okur-yazar olmayanlarda, kronik hastalığı olan ve bedensel sağlık algısı kötü olanlarda, düşme korkusu yaşayanlarda, düzenli spor yapmayan yaşlı bireylerde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde düşme sıklığı yüksek olup, yaşlıların büyük çoğunluğu da düşme korkusu yaşamaktadır. Düşmelerin önlenmesi için yaşlı bireylerin düzenli şekilde egzersiz yapmalarının desteklenmesi ve düşme korkusunu önlemek/azalmak için düşmeye neden olabilecek davranışlar konusunda yaşlı bireylerde farkındalık oluşturulması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, düşme, rivermead mobilite indeksi, yaşlılar için düşme davranışları ölçeği.


Canan Birimoglu Okuyan, Naile Bilgili. Mobility and Fall Behavioral in Elderly: A Study of Nursing Home. . 2018; 15(1): 1-8

Corresponding Author: Canan Birimoglu Okuyan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar