. 2018; 15(1): 16-22 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.016  

Investigation of Nursing Students’ Perception of Stress and Coping Behaviours of Stress Regarding Education

Eda Ergin, Kıvan Çevik, Sevgi Pakiş Çetin
Department Of Nursing, Fundamentals Of Nursing, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: The study aims to investigate nursing students’ perception of stress and stress-coping behaviors during education.
METHODS: This descriptive study comprised 410 second, third and fourth grade nursing students who were attending the Nursing Department of Manisa School of Health during the 2015-2016 academic year fall semester, and who received at least one year of nursing education, had clinical practice experience and volunteered to participate in the study. Data were collected using the Student Identification Form, Nursing Education Stress Scale Perceived Stress Scale for Nursing Students and Coping Behaviours of Stress Scale for Nursing Students.
RESULTS: The mean total score the participants obtained from the Nursing Education Stress Scale was 59.27 ± 19.81. The mean total score for the Perceived Stress Scale for Nursing Students was 65.39 ± 25.58. The mean total score for the Coping Behaviours of Stress Scale for Nursing Students was 42.41±11.71.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the study, the nursing students’ stress level was above average, they faced the highest level of stress when was caused by the instructors and the nurses and they used the problem-solving strategy to cope with stress.

Keywords: Nursing student, education, stress.


Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Algıladığı Stres ve Stresle Başetme Davranışlarının İncelenmesi

Eda Ergin, Kıvan Çevik, Sevgi Pakiş Çetin
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin hemşirelik eğitimi süresince algıladıkları stres ve stresle başetme davranışlarının incelenmesidir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının Güz yarıyılında Manisa Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’ne kayıtlı, en az bir yıl hemşirelik eğitimi almış ve klinik uygulama deneyimi olan hemşirelik ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 410 öğrenci ile yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Veriler; Öğrenci Tanıtım Formu, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği, Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle Baş Etme Davranışları Ölçeği kullanılarak toplandı.

BULGULAR: Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 59,27±19,81’dir. Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği toplam puanı 65,39±25,58’dir. Hemşirelik Öğrencileri İçin Stresle Baş Etme Davranışları Ölçeği toplam puanı 42,41±11,71’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre, hemşirelik eğitiminde öğrencilerin stres düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu, öğrencilerin en çok stres yaşadıkları durumun öğretim elemanları ve hemşirelerden kaynaklanan stres olduğu ve stresle başetmede sorun çözme davranışını kullandıkları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, eğitim, stres.


Eda Ergin, Kıvan Çevik, Sevgi Pakiş Çetin. Investigation of Nursing Students’ Perception of Stress and Coping Behaviours of Stress Regarding Education. . 2018; 15(1): 16-22

Corresponding Author: Sevgi Pakiş Çetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar