. 2017; 14(3): 204-211 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.204  

Domestic Violence, Depression and Anxiety During Pregnancy

Sevil Sahin1, Kevser İlçioğlu2, Alaattin Unsal3
1Yildirim Beyazit University, Faculty Of Health Sciences
2Sakaryauniversity Faculty Of Health Sciences
3Eskisehir Osmangazi University, Public Health Department

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the frequency of domestic violence among pregnant women, to review some variables that are believed to be associated, and to assess depression and anxiety levels.
METHODS: This is a cross-sectional study conducted on the pregnant women who presented at the Sakarya Training and Research Hospital
Gynecology Polyclinic between 15 January 2013 and 15 July 2013. The study group comprised a total of 817 pregnant women (68.1%)
admitted to the gynecology polyclinic of the hospital and agreed to take part in the study. The questionnaire forms prepared by accessing the literature in line with the study objective were completed by the investigators with a face-to-face interview. The women who suffered from a minimum of one form of domestic violence at least once throughout the pregnancy were regarded as having a history of violence during pregnancy. The Beck Depression Inventory was used to assess depression and the Beck Anxiety Inventory was used to assess anxiety level. Data were analyzed with Chi-square test and Mann-Whitney U test.
RESULTS: The age of the women in the study group ranged from 18 to 41 with a mean age of 28.28±4.66 years. In our study, pregnant women reported verbal violence most frequently (32.1%) and physical violence least frequently (1.3%). In the study group, frequency of domestic violence was found to be higher in pregnant women whose education level is secondary school and lower, who have an extended family, whose spouse is drug/substance user, married twice or more, whose first marriage age is 22 or below and whose number of pregnancies is 3 or more (p<0.05 for each). The frequency of suspected depression among pregnant women was determined to be 16.8% (n=137). The scores obtained from the Beck Anxiety Inventory by the pregnant women in the study group ranged from 0 to 51 with a mean score of 14.43±10.13.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Violence during pregnancy affects maternal and child health negatively and causes important physical and emotional disorders, primarily depression, in women. Accordingly, it is recommended to determine risk groups during pregnancy follow-up and to provide
spouses of pregnant women with information on changes that occur during pregnancy in order to prevent violence.

Keywords: Anxiety and depression, domestic violence, pregnant women, Turkey.


Gebelikte Aile İçi Şiddet, Depresyon ve Anksiyete

Sevil Sahin1, Kevser İlçioğlu2, Alaattin Unsal3
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Eskişehir Osmangazi Üniverisi̇tesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, gebeler arasında aile içi şiddet sıklığının saptanması, ilişkili olduğu düşünülen bazı değişkenlerin incelenmesi, depresyon ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 15 Ocak – 15 Temmuz 2013 tarihleri arasında Sakarya ili Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın doğum polikliniğine başvuran gebe kadınlar üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma süresince hastanenin kadın doğum polikiliniğine başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 817 gebe (%68.1) çalışma gurunu oluşturmuştur. Çalışmanın amacına uygun olarak literatürden faydalanılarak hazırlanan anket form, yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından dolduruldu. Gebelik süresince aile içi şiddet türlerinden en az 1 tanesine ve en az 1 kez maruz kalanlar, gebelikte şiddet öyküsü var olarak kabul edildi. Depresyon değerlendirmesi için Beck Depresyon Ölçeği, anksiyete düzeyinin değerlendirilmesi için ise Beck Ankiyete Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizleri Ki-kare testi ve Mann-Whitney U testi ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık için p≤0.05 kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 18-41 arasında değişmekte olup, Yaş ortalaması 28.28±4.66 yıl idi. Çalışmamızda gebelerin en sık sözel şiddete (%32.1), en az ise fiziksel şiddete (%1.3) maruz kaldığı bildirildi. Çalışma grubunda öğrenim düzeyi ortaokul ve altında olanlarda, geniş aile yapısına sahip olan gebelerde, eşi ilaç-madde bağımlısı olanlarda, 2 ve daha fazla sayıda evlilik geçirenlerde, ilk evlenme yaşı 22 ve altında olanlarda ve gebelik sayısı 3 ve daha fazla olan gebelerde aile içi şiddet görme sıklığı daha yüksek bulunmuştur (her biri için p<0.05). Gebeler arasında depresyon şüphesi sıklığı %16.8 (n=137) olarak saptandı. Çalışma grubundaki gebelerin BeckAnksiyete Ölçeğinden aldıkları puanlar 0-51 arasında değişmekte olup, ortalama 14.43±10.13 puan idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelikte şiddet anne ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, kadında başta depresyon olmak üzere önemli fiziksel ve ruhsal bozukluklara yol açmaktadır. Bu doğrultuda gebe izlemleri sırasında risk gruplarının ortaya çıkarılması, şiddetin önlenebilmesi için gebelerin eşlerine gebelikte ortaya çıkan değişimlerle ilgili bilgi verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete ve depresyon, aile içi şiddet, gebe kadın; Türkiye.


Sevil Sahin, Kevser İlçioğlu, Alaattin Unsal. Domestic Violence, Depression and Anxiety During Pregnancy. . 2017; 14(3): 204-211

Corresponding Author: Sevil Sahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar