. 2017; 31(3): 99-104 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.099  

In hypospadias cases with different tecniques applied: One surgen experience

Canan Kocaoğlu
University of Health Sciences Konya Education and Research Hospital Department of Pediatric Surgery Konya Turkey

INTRODUCTION: To reveal alterations and results of hypospadias cases repaired with different techniques and performed in three different periods.
METHODS: Between 2001-2015, files of 315 patients (mean age 5.18 years; 2 months-17 years) operated due to hypospadias by the single surgeon were retrospectively reviewed. Cases were classified into three groups based on techniques used in different times as group 1 (2001-2008) operated without TIPU ( MAGPI, Mathieu, GAP, Pyramid, Duckett and onlay island fleb), group 2 (2009-2011) operated with TIPU and other techniques (MAGPI, Mathieu, GAP, Pyramid, Duckett and onlay island fleb) and group 3 (2012-2015) operated with only TIPU.
RESULTS: Of all cases, 252 (80%) were distal hypospadias. Of distal hypospadias, 99 were repaired with TIPU, 77 with MAGPI, 39 with Mathieu, 22 with GAP, 11 with pyramid and four with onlay island fleb. Of midshaft types, 16, 19 and 17 cases were repaired with Mathieu, TIPU and onlay island fleb, respectively. Among proximal types, seven, three and one cases were repaired with TIPU, Duckett and onlay island fleb techniques, respectively.
While the rate of uretral fistula and meatal stenosis was 7.14% in distal hypospadias, the rate was 15.38% in midshaft hypospadias and 27.27% in proximal type. Although meatal stonosis was seen significantly higher in distal hypospadias through repairing with TIPU, uretral fistulas were witnessed significantly lower in midshaft and penoscrotal hypospadias with TIPU repair than other techniques. No statistically significant difference was observed between those operated at ≤1year and >1year according to uretral fistulas and meatal stenosis (p>0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Hypospadias can be repaired at any age, but should be operated before <1 year because of scarring. Repairment through TIPU is superior to other techniques because of meatal appearance and complications such as fistulas; however, maximum effort should be paid to prevent the development of meatal stenosis in distal hypospadias.

Keywords: children, hypospadias, meatal stenosis, TIPU, uretrocutaneos fistula


Değişik yöntemlerin uygulandığı hipospadias olgularında bir cerrahın deneyimi

Canan Kocaoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Değişik yöntemlerle onarımı yapılmış hipospadias olgularının tarihsel olarak üç dönemde yöntem değişikliğinin ve sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek cerrah tarafından 2001-2015 yılları arasında hipospadias onarımı yapılan yaş ortalaması 5.18yaş (2ay-17yaş) olan 315 olgu geriye dönük olarak incelendi. Olgular tarihsel olarak kullanılan teknikler itibari ile üç gruba ayrıldılar. Grup 1 (2001-2008): TIPU yapılmayan olgular ( MAGPI, Mathieu, GAP, Pyramid, Duckett, onlay ada flebi) dönemi. Grup 2 (2009-2011): Hem TIPU hem diğer yöntemlerle (MAGPI, Mathieu, GAP, Pyramid, Duckett, onlay ada flebi) ameliyat edilenler dönemi. Grup 3 (2012-2015): Sadece TIPU uygulanan olgular dönemi.
BULGULAR: Olguların çoğu distal hipospadias 252 (%80) idi. Distal tip hipospadias olgularının 99’una TIPU, 77’sine MAGPI, 39’una Mathieu, 22’sine GAP, 11’ine Pyramid, 4’üne onlay ada flebi yöntemleri uygulanmıştır. Midşaft tipte, 19’una TIPU, 17’sine onlay ada flebi, 16’sına Mathieu yöntemi uygulanmıştır. Proksimal tipte 7’sine TIPU, 3’üne Duckett yöntemi, 1’ine onlay ada flebi uygulanmıştır. Üretral fistül ve meatal stenoz görülme oranı distal hipospadiasta %7,14 iken midşaft hipospadiasta %15.38, ve proksimal hipospadiasta %27.27’dir. Distal hipospadiaslarda TIPU ile onarımda diğer tekniklere göre meatal stenoz anlamlı olarak fazla görülürken midşaft ve penoskrotal hipospadiaslarda TIPU ile onarımda üretral fistül diğer tekniklere göre anlamlı olarak az görülmüştür. İstatiksel olarak 1 yaş ve altında opere edilen olgular ile 1 yaşın üzerinde opere edilenler arasında üretral fistül ve meatal stenoz açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipospadias onarımı her hangi bir yaşta yapılabilir, fakat skar açısından 1 yaşın altında yapılması uygundur. TIPU ile onarım hem kolay hemde meatal görünüm ve fistül gibi komplikasyonlar açısından diğer tekniklerden üstündür; ancak distal hipospadiaslarda meatal stenoz gelişmemesi için dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: çocuklar, hipospadias, meatal stenoz, TIPU, üretrokütanöz fistül,


Canan Kocaoğlu. In hypospadias cases with different tecniques applied: One surgen experience. . 2017; 31(3): 99-104

Corresponding Author: Canan Kocaoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (30 accesses)
 (749 downloaded)