. 2017; 31(3): 108-112 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.108  

Rapid Circumcision: An epidemiological and technical research

Ali Erdal Karakaya, Ahmet Gökhan Güler, Ahmet Burak Doğan
Kahramanmaraş Sütçü İmam University School Of Medicine Pediatric Surgery Departement Kahramanmaras

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to present the results of circumcision with the help of device called Diathermic Knife or Thermocother and to contribute to literature of circumcision in order to meet intense circumcision request in and around Kahramanmaraş.
METHODS: Between January 2012 and January 2016, a total of 2973 patients underwent circumcision under general anesthesia by guillotine method and preserving glans using a diathermic knife. The mean age was 25.1 month.
RESULTS: Mean operative time was 6,5 min. Bleeding was seen in four patients as leakage. None of the patients had circcumcision-related infections and surgical injuries. In one patient, secondary phimosis developed and after 6 months it was re-operated and corrected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Circumcision must be done by doctors in health institutions. The intense demand in spring months brings both fast and safe methods to the fore. Circumcision with diathermic knife is practical and safe when considering complication rate and duration of operation.

Keywords: Circumcision, Device, Complication, Epidemiology, Season


Hızlı Sünnet: Bir epidemiyolojik ve teknik araştırma

Ali Erdal Karakaya, Ahmet Gökhan Güler, Ahmet Burak Doğan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Kahramanmaraş ili ve çevresinde yoğun sünnet talebini karşılamak amacıyla Diyatermik Bıçak veya Termokoter olarak adlandırılan cihaz yardımıyla yapılan sünnet işleminin sonuçlarını sunmak ve sünnet literatürüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ve Ocak 2016 tarihleri arasında toplam 2973 hastaya genel anestezi altında Diyatermik Bıçak kullanılarak ve glans korunarak giyotin yöntemiyle sünnet yapıldı. Ortalama yaş 25.1 ay idi.
BULGULAR: Ortalama işlem süresi 6,5 dk idi. Dört hastada sızıntı şeklinde kanama görüldü. Hiç bir hastada sünnete bağlı enfeksiyon ve cerrahi yaralanma görülmedi. Bir hastada sekonder fimozis gelişti ve 6 ay sonra tekrar ameliyata alınarak düzeltildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sünnet işlemi mutlaka sağlık kuruluşlarında ve doktorlar tarafından yapılmalıdır. İlk bahar aylarında yaşanan yoğun talep hem hızlı hem de güvenli yöntemleri ön plana çıkarmaktadır. Komplikasyon oranı ve işlem süresi göz önüne alındığında Diyatermik Bıçak ile yapılan sünnet pratik ve güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Cihaz, Komplikasyon, Epidemiyoloji, Mevsim


Ali Erdal Karakaya, Ahmet Gökhan Güler, Ahmet Burak Doğan. Rapid Circumcision: An epidemiological and technical research. . 2017; 31(3): 108-112

Corresponding Author: Ali Erdal Karakaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (34 accesses)
 (1697 downloaded)