. 2017; 31(3): 105-107 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.105  

Laparoscopic Cholecystectomy In Childhood

Mehmet Mert, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Gökhan Köylüoğlu
University Of Health Sciences, Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Surgery, Izmir

INTRODUCTION: Cholelytiasis is less frequently seen in children than adults. Recently, number of children with cholelytiasis are increasing and in some of these patients no etiologic factor can be detected. In this study, children with cholelytiasis who underwent laparoscopic cholecystectomy were analyzed.
METHODS: Medical records of children who underwent laparoscopic cholecystectomy between january 2010 and may 2017 were analyzed retrospectively. Demographics, ultrasonographic findings, etiologic factors and complications were recorded.
RESULTS: During the time period stated above, 42 children underwent laparoscopic cholecystectomy because of cholelytiasis. Twenty-four of patients were girls and eighteen were boys. Mean age was 14(3-17 years). Preoperative ultrasonography revealed single stone in eight patients’ and multiple Stones in 34 patients’ gallbladder. As etiologic factors; three patients had thalassemia, two patients had hypercholesterolemia, one patient had hereditery spherocytosis an done patient had glucose-6-phosphate dehydrogenase(G6PD) deficiency. Among other 35 patients no etiologic factor was detectes other than obesity which was present in 12 patients. Besides two patients who underwent sleeve gastrectomy for morbid obesity were found to have cholelytiasis. All the patients underwent laparoscopic cholecystectomy. In one patient, convertion to open cholecystectomy was necessary because of technical difficulties. One patient required Roux-en-Y hepaticojejunostomy because of peroperative common bile duct injury. No death encountered. Long term follow up was uneventful in all patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Frequency of cholelytiasis is increasing gradually during childhood. Nutrition seems to rise as a major etiologic factor. Similar to adult patients, laparoscopic cholecystectomy is a safe surgical option in children with cholelytiasis.

Keywords: Childhood, gallstone, laparoscopic cholecystectomy, obesity, over weight, sleeve gastrectomy


Çocukluk Çağında Laparoskopik Kolesistektomi

Mehmet Mert, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Gökhan Köylüoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda safra kesesi taşları yetişkinlere göre çok daha az görülmektedir. Günümüzde safra kesesi taşı saptanan çocuk sayısı gittikçe artmakta ve genellikle etiyolojide de herhangi bir unsur saptanamamaktadır. Bu çalışmada kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi yapılmış olan hastalar incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde ocak 2010 ile mayıs 2017 tarihleri arasında kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi uygulanmış olan hastalar demografik özellikleri, ultrasonografik bulgular, etiyolojik unsurlar ve komplikasyonlar açısından geriye dönük olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Belirlenen zaman aralığında 42 hastaya kolelitiyazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi uygulanmıştır. Hastaların 24’ü kız, 18’i erkektir. Yaş ortalaması 14’tür (3-17 yaş). Preoperatif ultrasonografide 8 hastada safra kesesinde tek taş görülmüş iken, 34 hastada küçük çoklu taşlar görülmüştür. Etiyolojik araştırmada; üç hastada talasemi, iki hastada hiperkolesterolemi, bir hastada herediter sferositoz, bir hastada da glukoz-6-fosfat dehidrogenaz(G6PD) enzim eksikliği saptanmıştır. Kalan 35 hastanın 12’sinin aşırı kilolu olması dışında özellik yoktur. Ayrıca iki hastada ise morbid obezite nedeniyle sleeve gastrektomi sonrasında kolelitiyazis geliştiği saptanmıştır. Hastaların tümüne laparoskopik kolesistektomi uygulanmıştır. Bir hastada teknik sıkıntılar dolayısı ile açık kolesistektomiye geçilmiştir. Bir hastada koledok yaralanması gerçekleşmiş ve bu hastaya Roux-en-Y hepatikojejunostomi uygulanmıştır. Hiçbir hasta kaybedilmemiş ve hastaların uzun dönem takiplerinde sorun yaşanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağında kolelitiyazis gittikçe artan bir sıklıkla görülmektedir. Yeme alışkanlıkları ve aşırı kilo etiyolojide etkili görünmektedir. Yetişkin hastalarda olduğu gibi kolelitiyazisli çocuklarda da laparoskopik kolesistektomi güvenli bir cerrahi yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı kilo, çocukluk çağı, laparoskopik kolesistektomi, obezite, safra kesesi taşı, sleeve gastrektomi


Mehmet Mert, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Gökhan Köylüoğlu. Laparoscopic Cholecystectomy In Childhood. . 2017; 31(3): 105-107

Corresponding Author: Mehmet Mert, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (16 accesses)
 (1020 downloaded)