. 2019; 19(2): 89-95 | DOI: 10.5222/j.child.2019.87094  

Depression and Anxiety Observed In Parents of Children Diagnosed with Chronic Neurological Diseases

Ayşen Yenici1, Nur Aydınlı2, Mine Çalışkan2
1TC İstanbul Şişli Vacational School, Child Development Program, Istanbul, Turkey
2Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, Istanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The definition of chronic disease is defined as durum a condition (situation) which is caused by irreversible pathological changes that may cause permanent disability and may require special education, long-term care, supervision and control for the rehabilitation of the patient. If the patient is the child who is the most valuable asset for the entire family, this situation is a source of real trauma. Hence; this study aimed to show the parents of children with chronic neurological disease have higher depression and anxiety depending on the circumstances and the need for psychological support and to draw attention to the necessity.
METHODS: This study was conducted with the parents and relatives of the sick chil/children who applied to the Department of Pediatric Neurology of Istanbul Medical Faculty and the parents and relatives of healthy child/children who applied to the central family health center Şişli in Istanbul. Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI) and family interview form prepared by the researcher were used in this study. Informed consent was obtained from the participants and face to face interview technique was applied. The answers of the participants; were recorded by the participant or researcher on the form and asked to mark the options of the questions within the scope of BDI and BAI.
RESULTS: In this research it is observed that there is no significant difference between the case group(parents of children with chronic neurological disease n=60) and the control group (parents of children without chronic neurological disease n= 60). (t = 1.273 p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: While there is no significant differencebetweenanxiety and depression levels of the case and control groups, still anxiety and depression levels have high rate of presence. Therefore it can be necessary to make some further researches.

Keywords: Depression, anxiety, chronic neurological disease, family.


Kronik Nörolojik Hastalık Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde Görülen Depresyon ve Anksiyete

Ayşen Yenici1, Nur Aydınlı2, Mine Çalışkan2
1TC İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı, İstanbul, Turkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik hastalık tanımı “geriye dönüşü olmayan, kalıcı yetersizliğe neden olabilen patolojik değişiklikler ile oluşan ve hastanın rehabilitasyonu için özel eğitim, uzun süre bakım, gözetim ve denetim gerektirebilecek durum” olarak yapılmaktadır. Hasta olan ailenin en değerli varlığı çocuk ise bu durum tüm aile için gerçek travma kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; hasta çocukların ebeveynlerinde depresyon ve anksiyete oranının içinde bulunulan duruma bağlı olarak yüksek olduğunu göstermek ve psikolojik destek ihtiyacının gerekliliğine dikkat çekmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi bilim dalına başvuran hasta çocukların anne, baba ve yakınları ile İstanbul ili Şişli ilçesi merkez ASM’ye başvuran sağlıklı çocuk/çocuklara sahip olan ebeveynlerden katılmayı kabul edenler ile yapılmıştır. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan aile görüşme formu kullanılmıştır. Katılımı kabul eden bireylerden onam alınarak yüz yüze görüşme tekniği uygulandı. Katılımcıların cevapları; katılımcı ya da araştırmacı tarafından forma kaydedilerek, BDÖ ve BAÖ kapsamındaki soruların seçeneklerinden kendileri için uygun olanları işaretlemeleri istenmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılanlardan çocukta kronik nörolojik hastalık olan vaka grubu (n=60) ile çocukta kronik nörolojik hastalık olmayan ebeveynlerin oluşturduğu kontrol grubu (n=60) depresyon ve anksiyete düzeyleri açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (t= 1,273 p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem anksiyete hem depresyon düzeylerinin arasında anlamlı bir farklılık olmaması, ancak her iki grupta da hem anksiyete hem depresyonun yüksek oranda varlığı, daha ileri düzeyde yapılabilecek araştırmalara gerek duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, kronik nörolojik hastalık, aile


Ayşen Yenici, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan. Depression and Anxiety Observed In Parents of Children Diagnosed with Chronic Neurological Diseases. . 2019; 19(2): 89-95

Corresponding Author: Ayşen Yenici, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar