. 2019; 19(2): 84-88 | DOI: 10.5222/j.child.2019.78095  

Administration Frequencies of Hepatitis A and Hepatitis B Vaccines at Two Schools with Different Socioeconomic Status Before Admission to National Immunization Program

Bahar Kural
Medical Sciences University, Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the vaccination rates and seroprevalences against hepatitis A and hepatitis B in children between 7-15 years of age, in two schools from different socioeconomic status, before being included The Expanded Programme on Immunization in Turkey.
METHODS: Our study was performed in 2003 in 546 children in two schools from different socioeconomic status in Istanbul Bakırköy district. Parents were informed before the study with a meeting and children of those parents who were willing to participate in the study were included. Administration of hepatitis A and B vaccines and history of jaundice in children were questioned. Anti HAV IgG, HbsAg and Anti Hbs markers were studied from venous blood samples taken from children
RESULTS: Vaccination rates with hepatitis A and hepatitis B vaccines and seroprevalence of these agents were found to be significantly higher in the school where the socioeconomic level was higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The administration of vaccines not included in National Immunization Program may vary depending on socioeconomic status. Today, the implementation of hepatitis A and hepatitis B vaccines into The National Immunization Program is an important public health initiative in terms of removing the existing social inequality in child health.

Keywords: Hepatitis A, hepatitis B, national immunization program in Turkey, socioeconomic status, children


Ulusal Bağışıklama Programına Girmeden Önce Farklı Sosyoekonomik Düzeyleri Bulunan İki Okulda Hepatit A ve Hepatit B Aşılarının Uygulanma Sıklıkları

Bahar Kural
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit A ve hepatit B aşılarının ülkemiz Genişletilmiş Bağışıklama Programına girmeden önce, sosyoekonomik düzeyleri farklı iki okulda, 7-15 yaş arası çocuklarda her iki etkene yönelik aşılama oranlarının ve seroprevelansların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız 2003 yılında, İstanbul Bakırköy ilçesinde, sosyoekonomik düzeyi farklı iki okulda öğrenim gören 546 çocuk arasında yapılmıştır. Ebeveynlere çalışma öncesi bilgilendirme toplantısı yapılmış, çalışmaya gönüllü ebeveynlerin çocukları çalışmaya dahil edilmiştir. Çocukların hepatit A ve hepatit B aşıları uygulanma durumu, çocukta sarılık geçirme öyküsü sorgulandı. Çocuklardan alınan venöz kanlardan Anti HAV IgG, HbsAg, Anti Hbs belirteçleri çalışılmıştır.
BULGULAR: Sosyoekonomik düzeyin daha yüksek olduğu okulda hepatit A ve hepatit B aşısı ile aşılanma oranları ve bu etkenlerin seroprevalansları istatistiksel anlamlı olarak yüksek saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ulusal Aşılama Programında yer almayan aşıların uygulanması, sosyoekonomik düzeye göre farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde hepatit A ve hepatit B aşılarının Ulusal Bağışıklama Programında yer alması, çocuk sağlığında var olan bir sosyal eşitsizliğin kaldırılması açısından önemli bir halk sağlığı girişimidir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A, hepatit B, ulusal bağışıklama programı, sosyoekonomik düzey, çocuklar


Bahar Kural. Administration Frequencies of Hepatitis A and Hepatitis B Vaccines at Two Schools with Different Socioeconomic Status Before Admission to National Immunization Program. . 2019; 19(2): 84-88

Corresponding Author: Bahar Kural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar