. 2019; 19(2): 77-83 | DOI: 10.5222/j.child.2019.39327  

Serebral parezili çocuğa sahip anne-babaların tutumları

Nilçin Doyran Bengisu1, Nur Aydınlı2, Mine Çalışkan2
1Lingua Dil, Konuşma ve Eğitim Merkezi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı serebral palsili (SP) çocukların ve SP'li çocuğa sahip anne-babalannın sosyodemografik özelliklerinin anne-baba tutum ve davranışlarına olan etkilerini incelemektir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaşları 1-6 arasında değişen, tedavisi süren, tedaviye yeni başlanacak olan 50'şer SP'li olgunun annesi ile epilepsisi, nörolojik özürü, kronik hastalığı olmayan 50 sağlam çocuğun annesi alındı. Her üç grubun nitel sosyodemografik özellikleri "ki-kare" testi ile karşılaştırıldı. Anne - baba tutumlarına ait verilerin karşılaştırılmasında "Mann- Whitney U Testi" kullanıldı. İstatistikler SPSS 10.0 ile Windows ortamında yapıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre; her iki SP grubunda da "aşırı koruyuculuk" boyutunun annelerde farklı olmadığı görüldü. "Aşırı koruyuculuk" boyutunun dışında "eşitlik-paylaşma", "ev kadınlığını reddetme", "eş geçimsizliği" ve "baskı-disiplin" boyutları iki grupta karşılaştırıldığında aynı şekilde anlamlı bir fark bulunmadı. SP gruplarında çalışan anne düzeyinin düşük olma sebebinin eğitim düzeyleri ile paralel olarak, annelerin çocukları ile daha fazla ilgilenebilmek amacıyla çalışmadıklarını düşündürmektedir. Annelerin evde olmaktan ve ev işlerinden mutlu olmaması ve çocuklarına zarar vermekten korkması ile çocuktaki kronik hastalık ile koruyuculuk arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu düşünülmektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonucu olarak tanı ve tedavide SP'li çocukların motor faaliyetlerine yoğunlaşırken, eşlik eden duygusal ve davranışsal sorunların çoğunlukla ikinci planda kaldığını düşündürmekte, ailenin ve çocukların hastalığa birlikte uyumlarının sağlanmasında ve anne-babaların çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının yönlendirilmesinde psikolojik danışmanlık hizmetinin gerekliliğini ve önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, anne-baba tutumları, gelişim.


Nilçin Doyran Bengisu, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan. Serebral parezili çocuğa sahip anne-babaların tutumları. . 2019; 19(2): 77-83

Corresponding Author: Nilçin Doyran Bengisu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author