. 2019; 19(2): 63-76 | DOI: 10.5222/j.child.2019.18942  

Evaluation of the etiology of severe short stature in children at a tertiary pediatric endocrinology centre

Utkucan Uçkun1, Firdevs Bas2, Sukran Poyrazoglu2, Mine Şükür2, Feyza Darendeliler2, Ruveyde Bundak3
1Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, Istanbul, Turkey
3University Of Kyrenia Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Endocrinology, Kyrenia, Turkish Republic Of North Cyprus

INTRODUCTION: The aim of this study was to describe the characteristics and the etiological profile of children with severe short stature evaluated at a tertiary Pediatric Endocrinology centre in Istanbul
METHODS: Randomly selected 500 patients with the diagnosis of severe short stature (height SDS<-3SD) were selected for this study. Among those, 320 patients with at least 12 months of follow-up were included
RESULTS: Among these patients pathological short stature was diagnosed in 94.1%. Endocrine disorders (50.9%) was found to be the leading cause among pathological short stature; followed by specific syndromes and chromosomal abnormalities (13.2%), disproportionate short stature (12.8%), chronic diseases and malnutrition (12.8%), small for gestational age (SGA) with failure of catch-up growth (3.8%) and psychosocial short stature (0.6%). Of those with endocrine disorders; the most common etiology was growth hormone deficiency (GHD) (95.2%)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pathological causes should be ruled out in children with severe short stature. Our results showed that the most common cause was GHD among all subjects.

Keywords: severe short stature, children, etiology, growth hormone deficincy


Üçüncü basamak bir pediatrik endokrinoloji merkezinde izlenen ağır boy kısalığı olgularının etiyolojik değerlendirmesi

Utkucan Uçkun1, Firdevs Bas2, Sukran Poyrazoglu2, Mine Şükür2, Feyza Darendeliler2, Ruveyde Bundak3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ana Bilim Dalı, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmamızın amacı İstanbul'da üçüncü basamak bir Pediatrik Endokrinoloji merkezinde izlenen ağır boy kısalığı olgularının etiyolojik profilini ve karakteristiklerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Rastgele seçilen 500 ağır boy kısalığı (boy SDS <-3SD) olgusundan izlem süresi 12 ay ve üzeri olan 320 hasta çalışmaya alınmıştır
BULGULAR: Olguların %94.1'inde patolojik boy kısalığı saptanmıştır. Patolojik boy kısalıklarında en sık etiyolojik neden endokrin bozukluklar (%50,9) olarak saptanmıştır. Bunu sırasıyla spesifik sendromlar ve kromozom anomalileri (%13,2), orantısız boy kısalıkları (%12,8), kronik hastalıklar ve malnütrisyon (%12,8), catch-up büyümeyi yakalayamayan gebelik yaşına göre küçük (SGA) olgular (%3,8) ve psikososyal boy kısalığı (%0,6) izlemektedir. Endokrin bozukluklar içinde en sık etiyolojik neden büyüme hormonu eksikliğidir. (%95,2)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağır boy kısalığı olan çocuklarda patolojik boy kısalığı nedenleri dışlanmalıdır. Araştırmamız ağır boy kısalığı olgularında en sık etiyolojik nedenin endokrin bozukluklar olduğunu göstermiştir. Gerek tüm olgularda gerek de endokrin bozukluklar içinde en sık etiyolojik neden büyüme hormonu eksikliği olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ağır boy kısalığı, çocuk, etiyoloji, büyüme hormonu eksikliği


Utkucan Uçkun, Firdevs Bas, Sukran Poyrazoglu, Mine Şükür, Feyza Darendeliler, Ruveyde Bundak. Evaluation of the etiology of severe short stature in children at a tertiary pediatric endocrinology centre. . 2019; 19(2): 63-76

Corresponding Author: Utkucan Uçkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar