Ağrı. Ahead of Print: AGRI-88972 | DOI: 10.14744/agri.2021.88972  

Assessment of Quantitative Sensory Test Findings In Cervical Radicular Pain And Their Relationship with the Symptoms

Göksel Tanıgör1, Simin Hepgüler1, İdris Şevki Köken2, meltem uyar2
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Ege University Faculty Of Medicine, Bornova, Izmir, Turkey
2Department Of Algology, Ege University Faculty Of Medicine, Bornova, İzmir

Objective: This study aims to define and compare sensory phenotypes in cervical radiculopathy patients exhibiting neuropathic pain(NP) components with healthy volunteers using clinical examination and Quantitative Sensory Test(QST) findings. Another aim of the study is to show whether symptomatic components of the Pain Detect Questionnaire(PDQ) are correlated with the QST findings, which may help clinicians indicate patients with sensory abnormalities without the use of specialized tests.
Design: Fifty-seven participants were included in the study, including patients with NP(n: 20), and healthy volunteers(n: 37).After obtaining the socio-demographic and clinical data of the participants, the PDQ was performed in patients with pain, followed by QST analysis in all participants.
Results: Analyses between painful and non-painful extremities yielded no differences in all groups for QST(p> 0.05).Sensory thresholds were found to be higher in the NP group compared to healthy volunteers, and the pain threshold test was found to be lower (p <0.05) in the intergroup analyses. The changes described were found in both painful and non-painful limbs. Pain with slight pressure was found to be correlated with the lower heat pain threshold values(R=-0,602,p=0.005).
Conclusion: Patients with neuropathic pain were found to have lower thresholds for pain and higher sensory thresholds when compared to healthy volunteers. Moreover, pain with pressure component in PDQ was found to be associated with hyperalgesia in QST.

Keywords: Cervical Radiculopathy, Sensory Thresholds, Pain Thresholds, PainDetect Questionnaire, Quantitative sensory testing, Neuropathic Pain


Servikal Radiküler Ağrıda Kantitatif Duyu Testi Bulguları Ve Semptomlar İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Göksel Tanıgör1, Simin Hepgüler1, İdris Şevki Köken2, meltem uyar2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ana Bilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı İzmir

Amaç: Bu çalışma, nöropatik ağrılı(NA) servikal radikülopati hastalarında duyusal fenotipleri klinik muayene ve Kantitatif Duyusal Testleri (QST) kullanarak tanımlamayı ve sağlıklı gönüllülerle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı, PainDetect (PDQ) anketinin semptomatik bileşenlerinin, QST bulguları ile ilişkilerini göstererek klinik pratikte duyusal anomalileri olan hastaların özellikli bir test olmaksızın tespitini sağlamada yardımcı olmaktır.
Tasarım: Nöropatik ağrılı hastalar (n: 20) ve sağlıklı gönüllüler (n: 37) olmak üzere elli yedi katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların sosyo-demografik ve klinik verileri alındıktan sonra hastalara PDQ ve ardından tüm katılımcılarda QST analizi gerçekleştirildi.
Bulgular: Ağrılı ve ağrısız ekstremiteler arasındaki analizlerde QST için tüm gruplarda fark bulunmadı(p> 0.05). Duyusal eşikler sağlıklı gönüllülere göre NA grubunda daha yüksek, ağrı eşiği testleri daha düşük bulundu. (p<0.05) Tarif edilen değişiklikler hem ağrılı hem de ağrısız ekstremitelerde saptanmıştır. PDQ komponenti olan hafif basınçla ağrı, daha düşük ısı ağrı eşik değerleri ile korele bulundu (R=-0,602,p=0,005 ).
Sonuç: Nöropatik ağrılı hastaların sağlıklı gönüllülere göre daha düşük ağrı eşiklerine ve daha yüksek duyusal eşiklere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, PDQ'da ağrı ile basınç bileşeni ve QST'de hiperaljezi arasında bir korelasyon gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Servikal Radikülopati, Duyusal Eşikler, Ağrı Eşikleri, PainDetect Anketi, Kantitatif Duyu Testi, Nöropatik ağrı
Corresponding Author: Göksel Tanıgör, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar