Ağrı. Ahead of Print: AGRI-66587

The Comparasion of ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve block and preincision wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: Prospective randomized clinical study

Faruk Cicekci1, Mehmet Sargin2, Tamer Sekmenli1, Mehmet Selcuk Uluer2, İnci Kara2, Jale Celik2
1Department of Anesthesiology, Selcuk University, Medical Faculty, Konya, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Selcuk University, Medical Faculty, Konya, Turkey

Objective: Inguinal hernia repair is one of the most common daily surgeries performed in pediatrics. This prospective randomized clinical trial aims to compare USG-guided ilioinguinal/iliohypogastric (IL/IH) nerve block and pre-incisional wound infiltration in terms of postoperative analgesia on pediatric unilateral inguinal hernia repair.
Methods: After receiving ethics committee approval, 65 children aged 1-6 years who had unilateral inguinal hernia repair were allocated to ultrasound-guided IL/IH nerve block (group IL / IH, n = 32) and pre-incisional wound infiltration (group PWI, n = 33). In both groups, 0.5 mg/kg 0.25% bupivacaine + 2% prilocaine mixture was used by calculating the volume as 0.5 mL.kg-1 for the block and infiltration. The primary outcome was to compare both groups' postoperative Face Legs Activity Cry Consolability (FLACC) scores. The secondary outcomes included the time to first analgesic request and the total acetaminophen consumption.
Results: The FLACC pain scores at the 1st, 3rd, 6th, and 12th hours were statistically significantly lower in group IL/IH than in group PWI (p=0.013, p<0.001, p<0.001, and p=0.037, respectively) (p<0.001). There was no difference between the groups at the 10th and 30th minutes and at 24 hours (p=0.472, p=0.586, and p=0.419, respectively) (p>0.05).
Conclusion: Ultrasound-guided IL/IH nerve block in pediatric patients with inguinal hernia repair was found to be superior to pre-incisional wound infiltration in terms of lower pain scores, less additional analgesia requirement, and longer first analgesia requirement.

Keywords: Ultrasonography, ilioinguinal/iliohypogastric, wound infiltration, inguinal hernia, postoperative analgesia


Pediyatrik inguinal herni onarımı cerrahisinde ultrason eşliğinde ilioinguinal/iliohipogastrik bloğu ile yara yeri infiltrasyonunun postoperatif ağrı değerlendirilmesinin karşılaştırılması: Prospektif randomize klinik çalışma

Faruk Cicekci1, Mehmet Sargin2, Tamer Sekmenli1, Mehmet Selcuk Uluer2, İnci Kara2, Jale Celik2
1Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye
2Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye

Amaç: İnguinal herni onarımı, pediatride en sık yapılan günlük ameliyatlardan biridir. Bu prospektif randomize klinik çalışma, pediatrik tek taraflı kasık fıtığı onarımında USG kılavuzluğunda ilioinguinal/iliohipogastrik (IL/IH) sinir bloğu ve insizyon öncesi yara infiltrasyonunu postoperatif analjezi açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntemler: Etik kurul onayı alındıktan sonra, tek taraflı inguinal herni onarımı yapılan 1-6 yaş arası 65 çocuğa ultrason eşliğinde IL/IH sinir bloğu (grup IL/IH, n=32) ve insizyon öncesi yara infiltrasyonu (grup PWI), n = 33) uygulandı. Her iki grupta da blok ve infiltrasyon için hacim 0,5 mL.kg-1 olarak hesaplanarak 0,5 mg/kg %0,25 bupivakain + %2 prilokain karışımı kullanıldı. Birincil sonuç, her iki grubun operasyon sonrası Face Legs Activity Cry Consolability (FLACC) skorlarını karşılaştırmaktı. İkincil sonuçlar, ilk analjezik isteğine kadar geçen süreyi ve toplam asetaminofen tüketimini içeriyordu.

Bulgular: 1., 3., 6. ve 12. saatlerde FLACC ağrı skorları Grup IL / IH'de Grup PWI'ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla p = 0,013, p <0,001, p <0,001 ve p = 0,037) (p <0,001), Gruplar arasında 10. ve 30. dakika ile 24. saatte fark yoktu (sırasıyla p = 0,472, p = 0,586 ve p = 0,419) (p> 0,05).
Sonuç: İnguinal herni onarımı olan pediatrik hastalarda ultrason eşliğinde IL/IH sinir bloğu, daha düşük ağrı skorları, daha az ek analjezi gereksinimi ve daha uzun ilk analjezi gereksinimi açısından preinsizyonel yara yeri infiltrasyonuna göre daha üstün bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, ilioinguinal / iliohipogastrik, yara infiltrasyonu, inguinal herni, postoperatif analjezi
Corresponding Author: Tamer Sekmenli, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar