Ağrı. Ahead of Print: AGRI-26086

Prevalence of Adult Pain in Turkey

Fatma Eti Aslan1, Fadime Çınar2
1Bahçeşehir University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Istanbul, Turkey
2Nisantasi University School of Health Sciences, Department of Nursing,Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study is to determine the incidence and characteristics of pain in adults in Turkey. Methods: This cross-sectional study was carried out with 1391 participants in 28 provinces spread across 7 demographic regions of Turkey, between February 1 and March 31, 2021. The data were collected through the Introductory and Pain Assessment Information Form prepared by the researchers and the online Google forms. SPSS 25.0 statistical program was used for data analysis. Results: As a result of the analysis of the data obtained, it was found that the average age of the participants included in the study was 40.83±7.78 years, education level was 70.4% at most, and 80.9% was female at most. It was determined that 58.1% lived in the Marmara region and 41.8% lived in Istanbul, 41.2% were private sector employees. It was determined that the pain prevalence of adults in Turkey was 80.84% and 79.07% of them had pain in the last year. It was determined that the region with the most pain was the head and neck region with 37.88%. method was used. Conclusion: According to the results of the research, the prevalence of adult pain is quite high in Turkey. Despite the high prevalence of pain, the rate of preference for drug therapy to relieve pain is low and the preference for non-drug treatment methods is high.

Keywords: Pain, adult, prevalence, Turkey


Türkiye’de Erişkin Bireylerde Ağri Prevalansi

Fatma Eti Aslan1, Fadime Çınar2
1Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,İstanbul Türkiye
2Nişantaşı Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,Hemşirelik Bölümü,İstanbul,Türkiye

Amaç: Ağrı, hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yaygın ve giderek artan bir sağlık problemidir.Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki erişkinlerde ağrı görülme sıklığı ve özelliklerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu araştırma Türkiye’nin 7 demografik bölgesine dağılmış 28 ilde 1391 katılımcıyla 1 Şubat-31 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanıtıcı ve Ağrı Değerlendirme Bilgi Formu ile çevrimiçi Google formlar üzerinden ile toplandı. Veri analizi için SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Sciences, (Chicago, Illinois, United States) istatistik programı kullanıldı. İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için p <0.05 değeri kabul edildi. Bulgular: Elde edilen verilerin analizi sonucunda araştırmaya dahil edilen katılımcıların yaş ortalaması 40,83±7,78, eğitim durumunun en fazla %70.4 (n=979) lisans, cinsiyet olarak en fazla %80.9 (n=1125) kadın olduğu bulundu.Katılımcıların % 58.1’nin Marmara bölgesinden ve % 41.8’inin İstanbul ilinde yaşadığı %41.2’sinin özel sektör çalışanı olduğu belirlendi.Türkiyedeki erişkinlerin ağrı prevelansının %80.84 olduğu ve %79.07’sinin son bir yıldır ağrı yaşadığı saptandı.Yaşanılan ağrı nedeniyle 10.28’nin işe gidemediği,en çok ağrı hissedilen bölgenin %37.88 olarak baş-boyun bölgesi olduğu belirlendi.Ağrının giderilmesi için %32.92’sinin ilaç ilaç tedavisi aldığı ve % 44.32’sinin nonsteroidal anti-enflamatuar kullandığı,%33.97’sinin ilaç tedavisi dışında ağrının hafifletilmesi için masaj yöntemini kullandığı belirlendi.Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de erişkin ağrı prevalansı oldukça yüksektir. Yüksek ağrı prevalansına ragmen ağrıyı gidermek için ilaç tedavisini tercih etme oranı düşüktür ve ilaç dışı tedavi yöntemlerinin tercihi yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, erişkin, prevalans, Türkiye
Corresponding Author: Fadime Çınar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar