Ağrı. Ahead of Print: AGRI-04874 | DOI: 10.14744/agri.2021.04874  

The Frequency and Related Factors of Primary Headaches in Patients with Hashimoto Thyroiditis

Rabia Gokcen Gozubatik-Celik1, Derya Uluduz2, Esra Hatipoglu3, Yalcin Hacıoglu4, Bengi Gul Alparslan2, Mehmet Ali Sungur5, Baki Goksan2, Sabahattin Saip2, Aksel Siva2
1Department of Neurology, Bakirkoy Research And Training Hospital For Neurologic And Psychiatric Diseases, University Of Health Science, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Cerrahpasa School Of Medicine, Istanbul, Turkey.
3Department of Internal Medicine, Istanbul Cam Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Family Medicine, Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul Turkey
5Department Of Biostatistics and Medical Informatics, Duzce University Medical Faculty, Duzce, Turkey

Introduction: The purpose of this study was to evaluate the incidence of primary headache and potential biomarkers in patients diagnosed with Hashimoto thyroiditis.
Methods and Materials: Patients with Hashimoto thyroiditis referred to the outpatient endocrinology clinic were included in the study. The demographic data, thyroid function test results and autoantibody titer were recorded. The headache's clinical characteristics were also determined. The same researcher used the visual analog scale (VAS) for headache severity rating in all patients.
Results: There were 95 (61.3%) cases diagnosed with primary headache consisting of 20 (21.1%) migraine cases, 17 (17.9%) tension type headaches (TTHs), and 20 (21.1%) new daily persistent headaches (NDPHs). 38 of 155 (24.5%) had hypothyroidism-related-headaches (HRHs). There was no statistically significant relationship between the headache type and a high blood antibody level (anti-TPO) (p=0.135), while a positive correlation was found with thyroid stimulating hormone (TSH) (p<0.001). Hashimoto patients with migraine (n=14, 70.0%) were found to have higher blood antibody levels, while these ratios were found as 86.8% (n=33) in HRH-patients, 76.5% (n=13) in TTH-patients and 60.0% (n=12) in NDPH-patients. 57 (60.0%) patients reported new onset headaches after a Hashimoto's thyroiditis diagnosis, and the headaches persisted without hormone therapy in 48 (84.2%) of these patients. This was interpreted as demonstrating co-morbidity between Hashimoto’s disease and primary headaches, particularly migraine and TTH.
Conclusion: Detection of only the relationship between TSH level and headache suggested that different mechanisms play a role in the pathophysiology. In the diagnosis of primary headache, it is important to look into secondary reasons.

Keywords: Hashimoto thyroiditis, primary headaches, autoimmunity, comorbidity, TSH


Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Primer Baş Ağrısının Sıklığı ve İlişkili Faktörler

Rabia Gokcen Gozubatik-Celik1, Derya Uluduz2, Esra Hatipoglu3, Yalcin Hacıoglu4, Bengi Gul Alparslan2, Mehmet Ali Sungur5, Baki Goksan2, Sabahattin Saip2, Aksel Siva2
1S.B.Ü Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Si̇nir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastahanesi, İstanbul, Türkiye
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Turkiye
3İstanbul Çam Sakura Şehir Hastahanesi, Dahiliye Bölümü,İstabul,Türkiye
4Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastahanesi, Aile Hekimliği Bölümü,i̇stanbul Türkiye
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Amaç: Hashimoto tiroiditi tanısı alan hastalarda primer baş ağrısı insidansını ve potansiyel biyobelirteçleri değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Endokrinoloji polikliniğine başvuran Hashimoto tiroiditi olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, tiroid fonksiyon test sonuçları ve otoantikor titreleri kaydedildi. Baş ağrısının klinik özellikleri de belirlendi. Aynı araştırmacı, tüm hastalarda baş ağrısı şiddeti derecelendirmesi için görsel analog ölçeği (VAS) kullanmıştır.
Bulgular: 95(%61.3) primer baş ağrısı olan hastalardan 20’si (%21.1) migren, 17‘si (%17.9) gerilim tipi baş ağrısı (TTH) ve 20’si (%21.1) yeni günlük kalıcı baş ağrısı (NDPH) tanısı aldı. 155 kişiden 38'inde (%24,5) hipotiroidizme bağlı baş ağrısı (HRH) tespit edildi. Baş ağrısı tipi ile yüksek kan antikor düzeyi (anti-TPO) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmazken (p=0.135), tiroid uyarıcı hormon (TSH) ile pozitif korelasyon saptandı (p<0.001). Migrenli Hashimoto hastalarında (n=14, %70.0) daha yüksek kan antikor düzeyleri bulunurken, bu oranlar HRH’de %86.8 (n=33), TTH hastalarında %76.5 (n=13), NDPH hastalarında %60,0 (n=12) olarak saptandı. 57 hasta Hashimato tanısı aldıktan sonra yeni bir başağrısı tanımlarken, hormone tedavisi sonrası baş ağrısı devam eden hasta sayısı 48’di. Bu da primer baş ağrısı ve Hashimato Hastalığı komorbiditeyi göstermekteydi.
Tartışma: Baş ağrısı ile ilişkili tek faktörün TSH düzeyi olması patofizyolojide farklı mekanizmaların rol oynadığını düşündürmüştür. Primer baş ağrısı tanısında tedavi edilebilen sekonder nedenlerin detaylı araştırılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hashimato tiroiditi, primer baş ağrısı, otoimmunite, komorbidite, TSH
Corresponding Author: Rabia Gokcen Gozubatik-Celik, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar