Ağrı. 2022; 34(2): 117-130 | DOI: 10.14744/agri.2021.01033  

The Turkish form of psychometric properties of opioids questionnaire

İrem Yılmaz1, Neriman Akansel2
1Department of Nursing Management, Bursa Uludag University Medical Hospital, Bursa, Türkiye
2Department of Surgical Nursing, Bursa Uludag University, Faculty of Health Sciences, Bursa, Türkiye

Objectives: This study was performed to conduct The Psychometric Properties of Nurses’ Mental Models About Opioids Ques-tionnaire in the Turkish Language.
Methods: This was a validation study in which the sample consisted of 86 nurses working in surgical clinics and agreed to participate in the study. Data were collected using the data collection form, examining nurses’ demographic characteristics (10 items) and the questionnaire (14 items).
Results: In this study, the interclass correlation coefficient was calculated as 0.80. Items’ suitability was assessed using the experts’ opinions, and the internal consistency was examined considering the Cronbach’s alpha value. Cronbach’s alpha value ranged from 0.78 to 0.81 for the items in the scale. This value was 0.81 for all 14 items on the scale, and the reliability was found to be high. The questionnaire was entitled “Nurses’ Perception of Administering Opioids”in Turkish, believing that this Turkish title would be suitable.
Conclusion: Nurses’ Perception of Administering Opioids was a valid and reliable tool, and the items represented nurses’ per-ceptions of administering opioids in Turkish nurses.

Keywords: Nurse, opioid administration, pain, questionnaire, validity, and reliability.


Opiyoid ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri

İrem Yılmaz1, Neriman Akansel2
1Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Hastanesi, Bursa, Türkiye
2Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkçe karşılığı “Hemşirelerin Opiyoidlere Yönelik Zihinsel Modellerinin Psikometrik Özellikleri” olan İngilizce ölçeğin psikometrik çalışmasını Türkçede yapmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, cerrahi kliniklerde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 86 hemşirenin katılımıyla ger-çekleştirilen bir geçerlilik çalışmasıdır. Veriler, hemşirelerin demografik özellikleri (10 madde) ile ölçek sorularından oluşan (14 madde) bir form kullanılarak toplandı.
Bulgular: Bu çalışmada, sınıflar arası korelasyon katsayısı (ICC) 0,80 olarak hesaplandı. Maddelerin uygunluğu uzman görüşleri kullanılarak değerlendirildi ve iç tutarlılığı Cronbach alfa değeri dikkate alınarak incelendi. Ölçekte yer alan maddeler için Cron-bach alfa değeri 0,78 ile 0,81 arasında değişmekteydi. Ölçekte yer alan 14 maddenin tamamı için bu değer 0,81 ve güvenilirliği yüksek olarak değerlendirildi. Ölçeğin Türkçe formu, “Hemşirelerin Opiyoid İlaçları Uygulamaya Yönelik Algısı” olarak adlandırıldı.
Sonuç: Hemşirelerin Opiyoid İlaçları Uygulamaya Yönelik Algısı ölçeği, Türk hemşirelerin bu konudaki algılarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, anket, geçerlilik ve güvenilirlik, hemşire, opiyoid uygulaması.


İrem Yılmaz, Neriman Akansel. The Turkish form of psychometric properties of opioids questionnaire. Ağrı. 2022; 34(2): 117-130

Corresponding Author: Neriman Akansel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar