Yazarlara Bilgi

Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten Dergi Yayın Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere SHYD’ye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması ve ayni anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. SHYD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

Yazının İncelenme ve Kabul Süreci
SHYD hakemli bir dergidir. SHYD’ye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, yayın kurulu ve en az iki hakem tarafından incelendikten ve yazarlar tarafından gerekli düzeltmeler yapılıp tüm yazarların onayı alındıktan sonra yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle yayın kurulu tarafından incelenir. Bu incelemede makale konusunun güncelliği, sağlık ve hemşirelik yönetimi kuram ve uygulamalarına katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilir. SHYD makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yayınlanmaya uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilir. Hakemler ve yayın kurulunun önerdiği düzeltmeler yazar(lar)a iletilerek; makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. Yayınlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alındıktan sonra yayın aşamasına geçilir.

Makalenin Hazırlanması
Makaleler APA (AmericanPsychologicalAssociation) yazım kurallarına göre hazırlanır. Makaleler, özet, tablo, sekil/grafik ve kaynaklar dahil 5.000 sözcüğü geçmemelidir. Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı toplam en fazla 5 olmalıdır.

Yazının Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar

 • Makale 12 punto, 2 satir aralikli olacak sekilde, Times New Roman yazi tipi ile yazilmalidir. Makalenin tamami iki yana yasli seklinde olmali, baslik ve paragraf girisleri ise sola yaslanmalidir.
 • Ana basliklar (GIRIS, YÖNTEM, BULGULAR, TARTISMA, SONUÇ, KAYNAKLAR) 14 punto olarak koyu yazilmalidir. Ana basliklarin altinda yer alan alt basliklar (ikinci düzey) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük olmalidir. Alt basliklarin altindaki diger basliklar (üçüncü düzey) 12 punto ve ilk harfleri büyük (Tümce seklinde) olacak sekilde yazilmalidir.
 • Türkçe metinlerde ondalikli sayilar ayrilirken virgül, Ingilizce metinlerde nokta kullanilmalidir.
 • Yüzde (%) isareti ile rakamlar arasinda bosluk birakilmamalidir. Yüzde isareti Türkçe makalelerde rakamin önünde, Ingilizce makalelerde rakamdan sonra yazilmalidir.
 • Bulgulari yazarken n sayisi verilecekse (%70.2; n:58) seklinde gösterilmelidir.
 • ( ), “ ” ve / isareti kullanilan yerlerde cümle/sözcük öncesi ve sonrasi bosluk birakilmadan yazilmalidir.
 • Metin içinde maddelendirmelerde sayi ya da harf kullanilmamalidir.
 • Baslikta veya özette kisaltma kullanilmamalidir. Kisaltmalar, ilgili sözcüklerin metin içinde ilk kullanildigi yerde yapilmali ve kisaltma sayisi olabildigince az olmalidir.
 • Makale metninde 10’un altindaki rakamlar yazi ile gösterilmelidir. Ayrica 1. 2. ve 3. gibi siniflamalarda yazi ile gösterilmelidir.
 • Tablo basliklari tablonun üzerinde verilmeli ve sözcüklerin ilk harfi büyük olmalidir (Örn: Tablo 1:Hemsirelerin Çalisma Kosullari).
 • Sekil/grafik basliklari sekil/grafiklerin altinda verilmeli, sözcüklerin ilk harfi büyük olmalidir (Örn: Sekil 1: Yönetimde Sistem Yaklasimi).
 • Tablo, Sekil ve Grafiklerin altinda yer alan kaynaklar 10 punto ile (Kaynak: Yildiz, S. (2010). Yönetim Ilkeleri. Akin Yayinlari, Ankara, s.56.) gösterilmelidir.
 • Bulgularda yer alan Tablolarin altinda yer alan açiklamalar (Birden fazla seçenek isaretlenmistir) 10 punto ile gösterilmelidir.

BAŞLIK VE YAZAR BİLGİ SAYFASI
Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfa şeklinde ana metinden ayrı olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen makale daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş, herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir.

Makalenin tam ve kısa başlığı olmalı, bu başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Makalenin kısa başlığı 8 kelimeyi geçmemeli ve tümçe gibi ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Yazar(lar) bilgisi bölümünde;

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanları, çalıştığı kurum adı ve adresi,
 • İletişim kurulan/sorumlu yazarın ayrıca iletişim bilgileri (tel ve e-posta) yer almalıdır.

ÖZET
Türkçe ve İngilizce özet ayrı sayfalarda yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümü en fazla 200 kelime olmalıdır. Araştırma yazılarının Türkçe özetleri “GİRİŞ, AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR, SONUÇ” bölümlerinden; İngilizce özet ise “INTRODUCTION, AIM, METHODS, RESULTS, CONCLUSION” bölümlerinden oluşmalıdır. Özetin sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 tane anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimelerin ilk kelime büyük harfle başlamalı ve diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, kelimeler arasında virgül olmalıdır ve son kelimenin bitimine nokta konulmalıdır. Özet bölümünde kaynak belirtilmemelidir.

METİN
Araştırma Makalesi: Araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

GİRİŞ: Bu bölümde makalenin dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun hemşirelikle ilişkilendirilmeli; ortaya konan sorunla ilgili bilgi açığı belirtilmelidir.

YÖNTEM: Bu bölümde aşağıda belirtilen şekilde başlıklara yer verilmelidir.

 • Araştırmanın amacı ve türü:
 • Araştırma sorusu/hipotezi:
 • Araştırmanın yapıldığı yer ve özellikleri:
 • Araştırmanın örneklemi:
 • Verilerin toplanması:
 • Verilerin değerlendirilmesi:
 • Araştırmanın etik yönü:
 • Araştırmanın sınırlılıkları:

BULGULAR: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır.

TARTIŞMA: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır. (Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte verilebilir.)

SONUÇ: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte önerilere de yer verilmelidir.

Derleme Makale:Derleme makale giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar ve sonuç bölümlerinden oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından oluşturulur. Başlıklar numaralı sistem kullanılmadan daha önce belirtilen şekilde gösterilmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun Dünya’daki ve Türkiye’deki hemşirelikle ilgili bilimsel yazınlarla ilişkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir.

Olgu Sunumu: : Olgu sunumu giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun hemşirelik uygulamalarındaki yeri ve önemine yer verilmelidir. Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm ayrıntılar en az üç-dört sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen sorular tam olarak yanıtlanmış olmalıdır.

Tablo Şekil ve Grafikler: Bütün tablo, şekil ve grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralanması gerekir. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Tablo, şekil ve grafikler, kaynaklardan sonra verilmeli ancak metin içinde kullanılacağı yerler gösterilmelidir.

KAYNAKLAR

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynaklar metin sonunda tek ara ve iki kaynak arası çift aralık olacak şekilde alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir kaynakta yazarların sayısı altıdan fazla olduğu durumlarda altıncı yazardan sonra “et al.” ya da “ve ark.” ibaresi eklenmelidir. Kaynaklar yazar isimleri ve yılı bold olacak şekilde numara verilmeden sıralanmalıdır.

Metin içinde kaynak gösterme
Tek yazarlı kaynak (Seren, 2007) veya metin başında Atakan (1985) ve Atakan’nın (1986) şeklinde gösterilmeli.
Metinde Ertürk ve arkadasları (2008) şeklinde kısaltma yapmadan kullanılmalı. İki yazarlı kaynak (Seren ve Harmancı, 2008; Rowland ve Rowland, 2010)
Üç ve daha fazla yazarlı kaynak (Seren ve ark., 2009; Huber ve ark. 2010)
Birden fazla kaynağın gösterimi (Seren, 2007; Baykal, 2009; Harmancı, 2010) şeklinde yayınlar yıllarına göre sıralanacaktır.
Aynı yazarın aynı tarihli iki yayını için; (Seren, 2005 a; 2005 b)

Kitap gösterme:
Eren, E. (2000). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Dağıtım, İstanbul, 56-82.

Huber, D.L. (2010). Leadership and Nursing Care Management. 4. Edition. Saunders Elsevier, Missouri, 43-51.

Editörlü kitabı gösterme:
Erkmen, T. (2012). Örgüt Kültürü: Fonksiyonları, öğeleri, işletme yönetimi ve liderlikteki önemi. Zencirkıran, M. (Ed.). Örgüt Sosyolojisi, Dora Basım Yayın, Bursa, 233-263.

Çeviri kitabı gösterme:
Kramer, K., Stock, M., Writer, M. (1993). Klinik Muayene Tanı ve Tedavi Klavuzu: Osteoporozda Tanı Yöntemleri. Çeviren: Ü. Ünlü, 2. Basım, Yüce Yayınları, İstanbul, 456-459.

Yazar adı belli olmayan kurum yayınlarının gösterme:
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) (1974). Adlandırma İlkeleri, Ankara, 125.

TÜİK, (2002). 2000 Genel Nüfus Sayımı. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu,
http://www.die.gov.tr/nufus_sayimi/2000Nufus.pdf. (Erişim 17.12.2005)

İnternet kaynağını gösterme:
Anderson, G., Huseey, P.S. (2001). Comparing health system performance in OECD countries. Health Affairs,
http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.20.3.219(Erişim : 20:3, 219-232).

Argüden, Y. (2003). İtibar Yönetimi. Ar-Ge Danışmanlık Yayınları, No:4,http://www.arguden.net/arguden/UserFiles/File/kitaplar/itibaryonetimi.pdf. (Erişim 29.06.2012).

Bir yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla eserini gösterme:

Büyüköztürk, Ş. (2002a). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.63-73.
Büyüköztürk, Ş. (2002b). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3:2, 133-148.

Dergide yayınlanan makaleyi gösterme:
Çınaroğlu, S.(2015). Ankara metropolitan alanda bulunan hastanelerin itibar ve imaj algısı açısından kümelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20:1, 277-290.
Karadeniz, M. (2009). The importance of creating a successful corporate identity and corporate image for enterp­rises in marketing management. Journal of Naval Science and Engineering, 5:3, 1-15.

Tezler:
Değirmenci, S. (2012). Hemşirelerde Duygusal Emek Davranışı. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Kongre kitabını gösterme:
Göktepe, N. (2010). Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumu. 10. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Kongresi Kitabı, Kıbrıs, s.89

Makalenin Gönderilmesi
SHYD yalnızca Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilen yazıları kabul etmektedir; e-posta ve posta ile gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır (http://www.journalagent.com). Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim SHYD online makale takip sistemi üzerinden otomatik olarak yapılır. Yazar(lar) SHYD online sistemine kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak sisteme kayıt olabilmektedir. Kayıt olduktan sonra e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilmektedirler. Makale göndermeden önce mutlaka sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirlen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Sistemdeki tüm adımların doldurulması zorunludur.