Yazarlara Bilgi

HEAD’de yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş tüm makalelerin yayın hakkı SANERC’e aittir; Yayın Kurulunun izni olmadan makalelerin tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim/şekilleri hiç bir yerde yayınlanamaz. Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir; bilimsel içerikten Dergi Yayın Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere HEAD’e gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere inceleme sürecinde olmaması gerekir. HEAD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

Makalenin Hazırlanması

Makaleler, Vancouver kaynak yazım kurallarına göre hazırlanır (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
Derleme yazılar ve olgu sunumları 20, araştırma yazıları 25 sayfayı geçmemelidir (öz, tablo, sekil/grafik ve kaynaklar dahil). Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı toplam en fazla 5 olmalıdır.

Yazının Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar (Format)

 • Makale 12 punto, 2 satır aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yasla şeklinde olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır.
 • Ana başlıklar (birinci düzey) 14 punto olarak koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto, koyu ve küçük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Cümle sonunda noktadan önce boşluk bırakılmamalı ve noktadan sonra bir boşluk bırakarak cümleye başlanmalıdır.
 • Virgülden önce boşluk bırakılmamalı ve cümle içinde kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.
 • Ondalıklı sayılar ayrılırken virgül değil, nokta kullanılmalıdır.
 • Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
 • Metin içinde maddelendirmelerde sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
 • Çeşitli istatistikler; örneğin, varyans analizi değerleri (F, t, z), korelasyon (R, r) ve diğer istatistiksel göstergeler rapor edilirken italik gösterilmelidir.
 • Kullanılan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmalıdır. İlaçların jenerik adları kullanılmalıdır. Ticari isim kullanılmamalıdır.
 • Başlıkta veya öz bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili kelimelerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı mümkün olduğunca az olmalıdır.
 • Öz bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
 • Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır (Örn: Tablo 1: Hasta Güvenliğini Etkiyen Faktörler).
 • Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, italik yazılmalı ve kelimelerin ilk harfi küçük olmalıdır (Örn: Şekil 1: Miller’in klinik değerlendirme için ustalık piramidi).

Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası
Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfada ana metinden ayrı olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen makale daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş, herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir.

Başlık: Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
Yazar(lar) Bilgisi: Bu bölümde aşağıda belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, ünvanları, görevi, çalıştığı kurum adı ve adresi, iletişim bilgileri (tel, faks ve e-posta adresleri)
 • Tüm yazarı(lar)ın makaleye katkıları: Fikir, Tasarım, Veri Toplama ve/veya İşleme, Analiz ve/veya Yorum, Yazıyı Yazma, Eleştirel İnceleme ve/veya Revizyon

Öz
Tüm makalelerde hem Türkçe hem de İngilizce öz bulunmalı ve ayrı sayfalarda sunulmalıdır. Özlerin her biri en fazla 200 kelime olmalıdır. Araştırma yazılarının Türkçe öz bölümü “Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” bölümlerinden; İngilizce öz ise “Aim, Methods, Results, Conclusion” bölümlerinden oluşmalıdır. Öz sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 tane anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalı ve http://www.bilimterimleri.com adresinden seçilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medikal Subject Heading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. İlk anahtar kelime büyük harfle başlamalı, diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, kelimeler arasında noktalı virgül (;) olmalı ve son kelimenin bitimine nokta konulmalıdır.

Ana Metin


Araştırma makalesi
Araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur.

Giriş: Bu bölümde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun makalenin ilgi alanındaki çalışmalarla açıklanmalı; sorunla ilgili bilgi açığı belirtilmelidir.

Amaç: Araştırmanın amacı ve araştırmanın tipine göre hipotezi ya da araştırma soruları yazılmalıdır.

Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü, yapıldığı yer, örneklemi, veri toplama araçları, ön uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı, etik yönü ve verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın sınırlılıkları yer almalıdır.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır.

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır (Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte verilebilir).

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte öneriler verilmelidir.

Derleme Makale
Derleme makale giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar ve sonuç bölümlerinden oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından oluşturulur. Bu başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki durum ile ilişkilendirilmeli, alanda yapılanlar ve yapılabilecekler yazar(lar)ın görüşlerini de içerecek biçimde irdelenmelidir.

Olgu Sunumu
Olgu sunum makalesi giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun alan uygulamalarındaki yeri ve önemi verilmelidir. Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen soruların tümü yanıtlanmış olmalıdır.

Tablo ve Şekil/Grafikler
Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralandırılması gerekir. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Tablo ve şekil/grafikler, kaynaklardan sonra ve her biri ayrı sayfada olacak şekilde verilmelidir.

Kaynaklar
Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Metin içinde kaynak gösterme
Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, köşeli parantez içinde ve üst simge olarak belirtilmelidir.

Metin içi örnek:
Özellikle de malnütrisyonun tanınıp önlenmesinde, hastane yatış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşireler tarafından verilen bakım önemlidir.[9] Bu nedenle hemşirelerin nütrüsyon alanında yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip olması beklenmektedir.[3,10,11]
Duerksen ve ark.[14] Kanadalı hemşirelerin, yatan hastaların nütrisyon sorunlarıyla ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmişlerdir. Çalışmada hemşirelerin yetersiz ve etkin nütrisyonel değerlendirme yapamadıklarını, bunun nedeninin de yardımcı personel eksikliği, zaman yetersizliği ve döküman eksikliği olduğunu belirtmişlerdir.

Metin sonunda kaynak gösterme

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Dergi adları makalenin yer aldığı indekse uygun olarak (örneğin: Index Medicus, Web of Science, TR Dizin, vb) kısaltılmalı ve varsa doi numaraları mutlaka eklenmelidir. Eğer kullandığınız kaynak için ilgili sitede AMA formatında kaynak gösterimi mevcut ise buradan kopya oluşturarak referans listesine eklemeniz önerilir. Metin içinde kaynak gösterimi ve yazımı aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:

Dergi:
Yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilir.
Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: steps to success. Crit Care Nurse. 2015; 35(1): 82-8. doi: 10.4037/ccn2015701
Eğer yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk üç yazar belirtilir.
Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ. 2012; 344:e1717. doi: 10.1136/bmj.e1717

Makalenin doi numarası yok ise internet ulaşım adresi verilir.
Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients having cardiac surgery. Am J Crit Care. 2003; 12(3):535-44. http://ajcc.aacnjournals.org/content/12/6/535.full.pdf+html?sid=f587c6d5-92a3-4971-8367-f18cd1cd63f0

Dergi eki (Supplement):

Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough? Crit Care Nurse. 2003; 23(Suppl. 5):2-15. http://ccn.aacnjournals.org/content/23/5/S2.full.pdf+html

Kitap:
Jarvis C. Physical Examination and Health Assessment. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000.

Kitaptan bölüm:
Finke LM. Teaching in nursing: the faculty role. In: Billing DM, Halstead JA, eds. Teaching in Nursing: A Guide for Faculty. 3rd ed. USA: Saunders & Elsevier; 2009:3-17.

Çeviri kitap:
Ferry DR. On Günde Temel Elektrokardiyografi. Çeviri, M. Kahraman. İstanbul: Ekbil A.Ş.; 2001.

Çeviri kitap bölümü:

Tolay E. Planlamanın temelleri. İçinde: Robbins SP, Decenzo DA, Coulter M. editör. Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Çeviri editörü, A Öğüt. 8. baskıdan çeviri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2013:104-129.

Elektronik kitap:

Akdag R. The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009.
http://ekutuphane.tusak.gov.tr/kitap.php?id=174&k=progress_report_health_transformation_program_in_turkey_january_2009

Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2017.
Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP. Clinical Neurology. 9th ed. New York, N.Y.: McGraw Hill Medical; 2015. http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1194
Accessed July 8, 2015.

Electronic report, document:
World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2008-2009. World Health Organization Web site.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70460/1/WHO_IER_PSP_2008.04_eng.pdf
1st ed. Published June 25, 2008. Accessed May 6, 2017.Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları. İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Web sayfası. http://www.ihsm.gov.tr/indir/mevzuat/genelgeler/G_13082007_1.pdf Yayınlanma Tarihi: 13 Ağustos 2007. Yenilenme Tarihi: 16 Ağustos 2015. Erişim tarihi: 20 Eylül 2017.

Tezler:

Bayram TY. Üniversitelerde örgütsel sessizlik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi. Bolu: 2010.

Yazının Gönderilme Süreci

HEAD yalnızca Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilen yazıları kabul etmektedir. (http://www.journalagent.com/kuhead/); e-posta ve posta ile gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır. Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim HEAD online makale takip sistemi üzerinden yapılır.
Makale göndermeden önce mutlaka sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Yazar(lar) HEAD online sistemine kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilirler. Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirlen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Makale sisteme yüklenirken aşağıdaki bölümlerin her biri ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

 • Başlık ve yazar bilgi sayfası
 • Türkçe ve İngilizce öz
 • Makale metni (Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz, ana metin, kaynaklar, tablo ve şekil/grafikler)
 • Etik Kurul izin mektubu (araştırma makalesi ise)
 • Makale Telif Hakkı Devir Formu

Yazının İncelenme ve Kabul Süreci
HEAD hakemli bir dergidir. HEAD’ye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Yayın Kurulu ve en az üç hakem tarafından incelendikten ve yazarlar tarafından gerekli düzeltmeler yapılıp tüm yazarların onayı alındıktan sonra yayınlanır.
Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle Yayın Kurulu tarafından incelenir; bu incelemede makale konusunun güncelliği, hemşirelik uygulamalarına katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilir. HEAD makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yayınlanmaya aday bulunan makaleler hakemlere gönderilir. Hakemler ve Yayın Kurulunun önerdiği düzeltmeler yazar(lar)a iletilir; makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılır.
Gönderilen tüm yazılar değerlendirme sürecinde örtüşme veya metin benzerliklerine karşı intihal inceleme yazılımı ile taranır.

Yayınlanma Süreci

Yayınlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alınır. Yazar(lar)a makalenin basılacağı dergi sayısı ve numarası bildirilir.

Etik İlkeler
Dergimize yayınlanmak üzere makale gönderen yazarlar; aşağıda belirtilen etik ilkelere kesinlikle uymak zorundadırlar.

 • “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu”nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, “Klinik Araştırmalar Etik Kurul”undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur.
 • Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde, ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.
Makale Telif Hakki Devir Formu
Makale takip sisteminde yer alan “Makale Telif Hakkı Devir Formu”nun doldurulması ve tüm yazarlar tarafından imzalanması gerekir.
(http://www.journalagent.com/kuhead/)