Yazarlara Bilgi

1-Kadın Doğum Dergisi yılda 4 kez olmak üzere üç ayda bir yayınlanır. Kadın Hastalıkları ve Doğum biliminin her alanında (Pediatrik ve adolesan jinekolojisi, genel jinekoloji, ürojinekoloji, jinekolojik onkoloji, jinekoloji ve obstetrikte enfeksiyonlar, jinekopatoloji, kozmetoloji ve kozmetik jinekoloji, psikosomatik jinekoloji, reproduktif biyoloji, reproduktif cerrahi, reproduktif endokrinoloji ve İnfertilite, endoskopik cerrahi, yardımcı üreme teknikleri, maternal fetal tıp, jinekoloji ve obstetrikte ultrasonografi, kadına ait cinsel fonksiyon bozuklukları, menapoz, kadınlara yönelik primer koruyucu hizmetler, jinekoloji ve obstetrikle ilgili medikal ekonomi yeni teknolojiler, ameliyat teknikleri, Cihazlar vb ) hakemlerin onayından geçerek yayımlanan makaleleri içermektedir. Makaleler vaka takdimleri, klinik yöntemler, araştırma makaleleri, temel bilimlerle ilgili makaleler, Yeni buluşlar ve teknikler, derlemeler, editöre mektuplar şeklinde olabilmektedir.

Literatür derlemeleri Editör'e danışılarak hazırlanmalı ve geniş bir literatür taraması ile güncel bir konuda yeni bilgileri kapsamalıdır. Orijinal makaleler genellikle 15 daktilo sayfasını, vaka takdimleri 5 daktilo sayfasını (tablolar, şekiller ve resimler dahil) geçmemelidir. Gönderilen bütün yazılar, Kadın Doğum Dergisi'nin üslubuna uygunluk sağlamak amacıyla gözden geçirilir, gerekirse yazarlardan yazılarını kısaltmaları veya yeniden düzenlemeleri istenebilir. Yayınlanan bütün yazıların içerikleri yazarların görüşlerini yansıtır, hiçbir şekilde Editör ve yayıncı sorumlu değildir.

Daha Önce Başka Dergilere Sunulmuş Yazılar
Daha önce başka dergilere sunulmuş ancak kabul edilmemiş yada yazarlar tarafından geri çekilmiş yazılarda yazarın bu durumu belirtmesi gerekmektedir. Yazarlar daha önce sunulan dergi hakemleriyle olan yazışmalarını da yazılarına eklemelidir..

İnsan ve Hayvanlar Üzerinde İnsan ve Hayvanlar Üzerinde Yapılan Çalışmalar
Bu çalışmaların Helsinki Deklerasyonuna (World Medical Association Declaration of Helsinki: recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects. JAMA 1997;277:925-6) uygun olarak yapılmış olmaları gerekmektedir. Editör gönderilen yazıların Helsinki Deklerasyonuna uygun olarak yapıldığını, kurumsal etik ve yasal izinlerin alındığını varsayacak ve bu konuda sorumluluk kabul etmeyecektir.

Araştırmalarda Uyulacak Esaslar
Yazarlar çalışmalarını planlarken aşağıdaki esasları göz önüne alrak çalışmalarını, ardındanda makalelerini buna uygun olarak hazırlamalıdır,

Randomize Kontrollü Çalışmalar. Yazarlar bu tür çalışmalar için CONSORT grup tarafından hazırlanmış kılavuzu incelemelidir (Moher D, Schulz, KF, Altman D, for the CONSORT Group. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomized trials. JAMA 2001;285:1987-91; www.consort-statement.org). Bu makalelerle birlikte yazarlar birde akış çizelgesi hazırlayarak yazılarıyla birlikte sunmalıdır.

Sistematik Derleme ve Metaanalizler . Yazarlar bu tür çalışmalar için PRISMA grup tarafından hazırlanmış kılavuzu incelemelidir (Moher D, Liberati A, Tezlaff J, Altman DG, The PRISMA Group [2009]. Preferred reporting items for systematic reviews and metaanalysis: The PRISMA Statement. Ann Intern Med 151:4). http://www.prisma-statement.org/index.htm

Gözlemsel Çalışmaların Derlenmesi yada Metaanalizi. Yazarlar bu tür çalışmalar için MOOSE grup tarafından hazırlanmış kılavuzu incelemelidir (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al, for the Meta-Analysis of Observational Studies in Epidemiology [MOOSE] group. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. JAMA 2000;283:2008-12).http://www.consortstatement.org/mod_product/uploads/MOOSE%20Statement%202000.pdf

Tanısal Testler. Yazarlar bu tür çalışmalar için STARD grup tarafından hazırlanmış kılavuzu incelemelidir (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, et al, for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD Initiative. Clin Chem 2003;49:1-6). http://www.clinchem.org/cgi/content/full/49/1/19

Epidemiyolojik gözlem Çalışmalarının yazılması. Yazarlar bu tür çalışmalar için STROBE grup tarafından hazırlanmış kılavuzu incelemelidir (von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. J Clin Epidemiol 2008 Apr;61(4):344-9). www.strobe-statement.org

Sağlık ekonomisiyle İlgili yazılar. Yazarlar COSORT Grup kılavuzları ve genel yayım kuralları dışında işlenen konuya özgül noktalarda dikkat etmeli ve bunlar yazı içerisinde belirtilmelidir.

Yazarlık
Makale yazarak bunu dergiye sunmak isteyenlerin Uluslararası Tıbbi Dergiler Editörleri Komitesince (International Committee of Medical Journal Editors. www.icmje.org) kararlaştırılmış olan “ Sunulan Makalelerde Aranan Ortak Özellikler (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)” e uygun olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Makale yazarlarının tümünün şu kriterleri taşıması gerekmektedir 1- Araştırmanın planlanmasında, yapılmasında, dataların incelenmesinde rol almış olmak 2- makaleyi yazmış olmak 3- Yazılmış olan makaleyi elden geçirmiş, önemli düzeltmeler ve eklemeler yapmış olmak . Bu kriterleri yerine getirmeyen kişilerin yazar olarak makaleye eklenmesi etik ve uluslar arası kurallara uygun değildir.

Menfaat İlişkileri
Yazarların bir ürün, bir alet vb hakkında yada bunların kullanıldığı araştırmalarla ilgili makaleleri yazarken bu ilaç, cihaz vd nin üreticisi, distribütörü yada satıcılarıyla bir menfaat ilişkilerinin olup olmadığını mutlaka makalenin kapak sayfasında belirtmelidir. Bu menfaat ilişkisi doğrudan bu firma için çalışmak (kısmi yada tam zamanlı), danışmanlık hizmeti vermek, ortak olmak, hisse senedi sahibi olmak ( 10 000 ABD Doları ve üzeri), o firmanın ücretli konuşmacıları arasında yer almak şeklinde olabilir. Menfaat ilişkilerinin makaleyi etkilediğini tespit ettikleri taktirde editörlerin bu yazıları reddetme hakkı bulunmaktadır.

Editörler dergide reklamlar içerisinde yada yazılar içerisinde adı geçen ilaçlar, cihazler vd ürünlerin etkinliği, garantisi, yan etkileri vb konularla ilişkisi olmayıp bunları tüm yasal sorumlulukları yazarlaraına ve üreticilerine aittir.

Onamlar
Araştırmalara katılan deneklerin onamlarının alınması, basılacak fotograf, rapor, vb kişisel materyaller, tıbbi öyküler için ilgili kişilerden izin alınması yazarların sorumluluğunda olup dergiyle ilgisi yoktur. Editörler makale yazarlarının bu şartları yerine getirmiş olduğu varsayımından hareket etmektedir.


Hakem Önerilmesi
Makale yazarları istedikleri taktirde yazılarını incelemek üzere konusunda uzman 3 kişinin isim, adres, telefon, faks ve ve e mail adresini verebilir. Önerilen hakemlerin aynı kurumda çalışmaması, ayrı kurumlardan olması gerekmektedir. Editör yazıyı bu hakemlere gönderip göndermemede serbesttir.

2-Yazılar Kadın Doğum Dergisinin web sitesi üzerinden kabul edilmektedir (www.kadindogumdergisi.com) . Yazılar Mikrosoft Word formatında 12 punto, çift satır aralıklarıyla, ariel tarzında, sol yanından 3 cm sağ yanından 2 cm boşluk bırakılarak yazılmış olacaktır. Her sayfa numaralanmalıdır.

Yazıların ya da resimlerin kayıbından dergi sorumlu tutulamaz. Bu nedenle araştırmacıların yazının ve resimlerin bir kopyasını kendilerinde bulundurmaları uygundur.

3- Dergide yazılar konusunun uzmanı en az 2 hakemin onayından geçtikten sonra Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanır.

4- Bütün yazılarda aşağıdaki sıra gözetilmelidir.
a- Konunun Türkçe başlığı,
b- Yazarların ve araştırmacıların isimleri sıra ile başlık altına gelecek şekilde, ilk isimden başlayarak yazılmalı, yazarların görev yeri, bilim dalı, bölüm ve enstitüsü ile şehir ve ülke adresleri ve elektronik posta adresleri ( birinci yazarın) açık olarak ilk sayfanın altına konulmalıdır.
c- Konunun yabancı dilde (İngilizce) başlığı,
d- Türkçe ve İngilizce, 150 kelimeyi geçmemek üzere özet,
e- Her yazı için Türkçe ve yabancı dilde özetin sonunda beşi geçmemek üzere anahtar kelime konulur.
f- Giriş
g- Materyal ve Metod
h- Bulgular
i- Tartışma
j- Kaynaklar

Kaynak numaraları metin içerisinde geçiş sırasına göre verilmeli, kaynak numarası parantez içerisinde gösterilmelidir. Aslı görülmeden diğer bir kaynak aracılığıyla bilgi edinilen makaleler mümkünse kaynaklar arasına alınmamalı, zorunlu hallerde ise bilgi alınan ara kaynak parantez içinde belirlenmelidir. Kaynakta alfabetik sıralama yapılmaz. Alınan materyalin kaynağa uygunluğu sorumluluğu yazara aittir. Yazarlar tüm kaynakları yazı içinde göstermelidir.

Dergilerin isimleri Index Medicus'a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilmelidir. Index'de geçmeyen dergilere kısaltma yapılmaz.
Yazarlar sıralanırken 6 yazardan sonrası için ‘’ ve ark.’’ Yazılmalıdır.

Örnek :
Karlık İ, Kesim M, Erol M. Fötal solunum hareketleri ile erken doğum eyleminin izlenmesi . Kadın Doğum Dergisi 1995; 11(1) : 8-11.


Kitaplardan alınan bölümler için
DiSaia PJ, Creasman WT. Invasive cervical cancer . DiSaia PJ, Creasman
WT (Ed). Clinical Gynecologic Oncology .Saunders Yayınevi, Beşinci baskı,
New York 1997; 51-106

Çok yazarlı kitaplardan alınan bölüm için;
Önderoğlu L. Fetal İnvaziv Girişimler. Saraçoğlu F (editör), Fetal Tanı ve
Tedavi, Güneş Yayınevi, Ankara 1988, 359-76.

5- Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Bu durum yazarların imzası ile bir yazı şeklinde belirtilmelidir . Daha önce kongrede tebliğ ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu husus belirtilmek üzere kabul edilebilir. Yayın için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde bastırmak isteyen yazarların Yayın Kuruluna yazılı olarak bilgi vermeleri gerekir. Yayın Kurulu dergi için gönderilmiş yazılarda makale sahiplerinin bu maddeyi kabullendiklerini varsayar.

6- Dergide yayınlanacak yazılar metin, şekil, tablo, kaynakça dahil 15 sayfayı, vaka takdimleri ise 5 sayfayı geçmemelidir.

7- Tablo, çizelge ve resimlerin alt yazı ve (veya) başlıkları metinden ayrı bir kağıda yazılarak hazırlanmalıdır. Resimler metinde geçiş sırasına göre numaralanmalıdır.

8- Ayrı baskı isteyen yazarlara istendiği taktirde ücreti karşılığında gönderilebilir. Ayrı basım talepleri önceden bildirilmelidir.

9- Renkli basılması istenen resimlerin ilave baskı giderleri yazarlara aittir.

10- Herhangi bir araştırma yazısında, araştırmayı destekleyen veya yürüten kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi yazının sonunda verilmeli, kurum veya kuruluşun tam adı ve desteklenen projenin numarası yazılmalı, bu konudaki bilgiler ve teşekkür 4 satırı geçmemelidir. Araştırma kurumsal izin gerektiriyorsa bunu alıp almamanın sorumluluğu yazarlara aittir.

11- Kısaltmalar, ilk kullanıldıkları zaman, parantez içinde açık yazılır. Özel kısaltmalar kullanılmaz. Yazı başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.

12- Metin içerisinde geçen ilaçların ticari ismi yerine generik isimleri, bu ilaç ya da cihaz ülkemizde ilk kez uygulanıyorsa verilebilir.

13- Kurallara uymayan yazılar kabul edilmez, telif hakkı ödenmez. Basılması uygun görülmeyen yazılar iade edilmez. Yayın Kurulu gönderilen yazıda yazının bilimsel içeriğine dokunulmadan- uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir. Araştırma yazılarına derleme yazılarına göre öncelik tanınır.

Özet Örneği

Klinik ve deneysel araştırma yazılarında özetler aşagıdaki düzende, her biri birer paragraf olarak dört alt başlık (1- Amaç / Objectives 2- Materyal ve Metod / Materials and Methods 3- Bulgular /Results 4- Sonuçlar /Conclusions ) altında yazılmalıdır. Beşinci olaraksa anahtar kelimeler ( Key Words) yazılacaktır Özet yazımında genel bilgiler ve referanslara yer verilmeyecek, anlaşılması güç kısaltmalar kullanılmayacaktır. İstatistiksel testlerle desteklenmedikçe yorum yapmaktan, yuvarlak ve asalak cümlelerden kaçınılacaktır. Cümlelerde dilbilgisi olarak geçmiş zaman kullanılacaktır. Derleme özetleri, ana hatları ile özetleyen şekilde ve 150 kelimeyi geçmeyen düz yazı şeklinde olmalıdır.

Örnek

Özet:
Amaç: Gebelikte asemptomatik bakteriüri ve postpartum endometrit arasındaki ilişkiyi araştırmak.
Materyal ve Metod: Rastgele seçilmiş 132 gebeden doğum öncesi, orta idrarı kültür yapmak amacıyla alındı. Son bir ayda antibiyotik kullanan, infeksiyon bulguları olan ve operatif doğum uygulanan olgular çalışmaya alınmadı. 1 ml idrarda 105 bakteri varlığı bakteriüri olarak değerlendirildi. Tüm olgularda doğumdan 48 saat sonra endometrial sürüntüden kültür yapıldı. 38 0C üzeri ateş, uterin hassasiyet, kötü kokulu loşi ve pozitif kültür endometrit olarak değerlendirildi.
Bulgular : Asemptomatik bakteriüri saptanan 14 olgunun 9 tanesinde endometrit saptandı.
Sonuçlar : Vajinal doğum yapan olgularda intrapartum bakteriüri postpartum endometrit ile anlamlı şekilde ilişkiliydi ( p<0.001).
Anahtar Kelimeler: Asemptomatik bakteriüri, postpartum endometrit.

Abstract :

Objective : The association between asymptomatic bacteriuria and postpartum endometritis in pregnant women was assesed.
Materials and Methods: Midstream urine was taken for bacterial culture from randomly selected 132 pregnant women in labor. Excluding criteria were antibiotic usage in the last month, 5existence of a clinical infectious disease,and operative delivery. Existence of 105 bacteria in one mililiter urine was accepted as bacteriuria. Also endometrial swab for bacterial culture was taken from these cases,48 hours after delivery. The diagnosis of endometritis was based on a temperature greater than 38 0C, uterine tenderness, malodor in lochia and positive culture.
Results: Postpartum endometritis developed in 9 of the 14 women who diagnosed asymptomatic bacteriuria .
Conclusions: Intrapartum bacteriuria was significantly associated with postpartum endometritis in women delivering vaginally ( p<0.001).
Key Words : Asymptomatic bacteriuria, Postpartum endometritis.

YAZIŞMA ADRESİ

KADIN DOĞUM DERGİSİ
Mithatpaşa Caddesi No 49/8, Yenişehir Ankara 06420
Tel : (312) 435 4594, Fax: (312) 435 0357
e-mail: [email protected]