. 2008; 5(1): 51-56

Endocervical chlamydia PCR results in infertile patients

Ercan Yılmaz1, Ahmet Erdem1, Aydan Biri1, Gülendam Bozdayı2, Banu Bingöl3, Bora Doğan4, Nuray Bozkurt1
1Gazi University Faculty Of Medicine Obstetrics And Gynecology Department, Beşevler, Ankara
2Gazi University Faculty Of Microbiology Department, Beşevler, Ankara
3Istanbul Bilim University Metropolitan Florance Nightingale Hospital
4Ankara Numune Hospital Microbiology Department

AIM: Our aim was to evaluate the frequency of C. Trachomatis - a microorganism held responsible in the etiopathogenesis of tubal infertility factor- in the turkish infertile population, using the PCR procedure on endocervical smear samples. MATERIALS-METHODS: In 61 patients presenting with infertility to Gazi University Faculty of Medicine, Obstetrics and Gynecology Department, samples were taken prior to the Hysterosalphingography (HSG) procedure. These samples were then checked for C. Trachomatis via PCR and positive test results were later compared with HSG outcomes.
RESULTS: 27 (44%) of the patients were primary infertile and 34 (56%) were classed as being secondary infertile. 5 patients (18%) in the primary infertile group, and 8 patients (23%) in the secondary infertile group tested PCR positive for C.trachomatis in their endocervical samples. Out of the 16 patients with a tubal infertility factor evident with HSG, 3 patients (18.7%) tested positive for C. Trachomatis, and out of the 45 patients showing no tubal pathology 10 patients (22.2%) were positive for C. Trachomatis. When patients with proximal and distal tubal obstruction were individually evaluated; of the 9 patients with distal tubal obstruction, 3 (33,3%) patients had a positive PCR result for C. Trachomatis and all of the 7 patients with proximal tubal obstruction tested PCR negative for C.trachomatis. When patients with a distal tubal pathology were evaluated alone, this test showed a sensitivity of 33.3%, a spesificity of 77.7%, a positive predictive value of 23% and a negative predictive value of 85,3%. Results: The evaluation of C.trachomatis with PCR in infertile patients showed low sensitivity but high specificity and positive predictive value in finding distal tubal pathologies

Keywords: C. Trachomatis, hysterosaphingography, infertility, tubal factor


İnfertil hastalarda endoservikal chlamydia pcr sonuçları

Ercan Yılmaz1, Ahmet Erdem1, Aydan Biri1, Gülendam Bozdayı2, Banu Bingöl3, Bora Doğan4, Nuray Bozkurt1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı,beşevler, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,beşevler, Ankara
3İstanbul Bilim Üniversitesi Metropolitan Florance Nigthingale Hastanesi
4Ankara Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü

AMAÇ: Tubal faktör etyopatogenezinde sorumlu tutulan C. Trahomatis sıklığının Türk infertil populasyonunda endoservikal sürüntüden PCR yöntemi ile değerlendirilmesi.
GEREÇ-YÖNTEM: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine infertilite tanısı ile başvuran 61 hastada histerosalpingografi (HSG) işlemi sırasında alınan endoservikal örnekte C. Trahomatis PCR pozitifliği ile hastaların HSG sonuçları karşılaştırıldı. BULGULAR: Hastaların 27’si (% 44) primer ve 34’ü (% 56) sekonder infertildi. Primer infertil hasta grubunda 5 hastada (%18), sekonder infertil hasta grubunda ise 8 hastada (% 23) endoservikal C. Trahomatis PCR pozitif olarak saptandı. HSG’de tubal faktör saptanan 16 hastadan 3’ünde (% 18.7), tubal patoloji olmayan 45 hastadan ise 10’unda (% 22.2) C. Trahomatis PCR yöntemi ile pozitif sonuç alındı. Proksimal ve distal tubal obstrüksiyonu olan hastalar ayrı olarak değerlendirildiğinde ise, distal tubal obstrüksiyon saptanan 9 hastadan 3’ünde (% 33.3) C. Trahomatis PCR pozitif olarak saptanırken, proksimal obstrüksiyon saptanan 7 hastanın tamamında C. Trahomatis PCR negatif olarak saptandı. Yalnızca distal tubal hasarı olan hastalar dikkate alındığı zaman sensitivite % 33.3, spesifite, %77.7, pozitif prediktif değer, %23, negatif prediktif değer, %85.3 olarak saptandı. SONUÇLAR: İnfertil hastalarda C. Trahomatis PCR sonuçlarının distal tubal hastalığı saptamada sensitivitesi düşük ancak spesifitesi ve pozitif prediktif değeri yüksektir.

Anahtar Kelimeler: histerosalpingografi, İnfertilite, K. Trahomatis, tubal faktör


Ercan Yılmaz, Ahmet Erdem, Aydan Biri, Gülendam Bozdayı, Banu Bingöl, Bora Doğan, Nuray Bozkurt. Endocervical chlamydia PCR results in infertile patients. . 2008; 5(1): 51-56

Corresponding Author: Ercan Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar