. 2013; 43(3): 167-172

Glokomlu ya da glokomu olmayan olgularda katarakt cerrahisinin göz içi basıncına etkisi

Tülin İsmi1, Ayça Yılmaz2
1Osmaniye Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Osmaniye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Çeşitli glokom tiplerinde, eşlik eden görmeyi anlamlı ölçüde azaltan katarakt varlığında, fakoemülsifikasyon cerrahisi ve intraoküler lens (İOL) implantasyonunun göz içi basıncına (GİB) olan etkisinin değerlendirilmesi ve bu sonuçların glokomu olmayan katarakt hastaları ile karşılaştırılması.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, eşlik eden kataraktı bulunan ardışık 21 primer açık açılı glokom, 13 primer açı kapanması glokomu (PAKG), 11 psödoeksfoliatif glokom ve 21 glokomu olmayan kontrol katarakt hastasını içermektedir. Cerrahi öncesi ve sonrasında; görme keskinlikleri, GİB, kullanılan glokom ilaçlarının sayısı, ön kamara derinliği (ÖKD), ve gonioskopik değerlendirmeler kaydedilmiştir. Tüm çalışma grubunda, fakoemülsifikasyon ve İOL implantasyonu, korneal kesiden girilerek uygulanmıştır. Çalışma grubu altı ay takip edilmiştir.
Bulgular: Cerrahi sonrası 1., 3. ve 6. aylarda hasta kontrolleri yapılmıştır. Cerrahi sonrasında; tüm gruplarda görme keskinlikleri anlamlı ölçüde artmıştır (p=0.001). Tüm gruplarda cerrahi sonrası GİB azalmıştır, ancak bu değişim, PAKG grubunda istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.013). Ön kamara derinliği artışı da yine PAKG grubunda anlamlı bulunmuştur (p=0.001). Tüm gruplarda iridokorneal açı genişlemesi ve antiglokomatöz ilaç sayısında azalma görülmüştür ama bu değişimler yalnızca PAKG grubunda anlamlı bulunmuştur (sırasıyla p=0.001 ve p<0.05).
Sonuç: Eşlik eden kataraktı bulunan glokom hastalarında, fakoemülsifikasyon cerrahisi, hem görme rehabilitasyonunu hem de GİB kontrolünü sağlamaktadır. Bu GİB azaltıcı etki, en belirgin olarak PAKG grubunda görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göz içi basıncı (GİB), fakoemülsifikasyon, ön kamara derinliği (ÖKD), primer açık açılı glokom (PAAG), primer açı kapanması glokomu (PAKG), psödoeksfoliasyon glokomu (PEG).


Effects of cataract surgery on intraocular pressure in patients with and without glaucoma

Tülin İsmi1, Ayça Yılmaz2
1Osmaniye State Hospital, Ophthalmology Clinic, Osmaniye
2Mersin University Faculty Of Medicine, Ophthalmology Department, Mersin

Purpose: To evaluate the effects of phacoemulsification surgery with primary intraocular lens (IOL) implantation on intraocular pressure (IOP) in various types of glaucoma patients with visually significant cataract and compare these results with cataract patients without glaucoma.
Methods: This retrospective study included consecutive cases of 21 primary open angle glaucoma patients, 13 primary angle closure glaucoma (PACG) patients, 11 pseudoexfoliation glaucoma patients, and 21 control eyes without any type of glaucoma, with co-existing cataract. Visual acuities, IOP, number of glaucoma medications used, anterior chamber depth (ACD), and gonioscopic evaluations were noted both pre and postoperatively. Phacoemulsification and IOL implantations were performed via clear corneal incisions in the whole study group. Study group was followed-up for six months.
Results: Postoperative visits at the 1st, 3rd, and 6th months were noted. After surgery, visual acuities improved significantly (p=0.001) in all groups. Intraocular pressures decreased in all groups postoperatively, but the change was statistically significant in the PACG group (p=0.013). Increase in ACD was significant in PACG group (p=0.001). Widening of iridocorneal angle and decrease in the number of antiglaucoma drugs were observed in all groups, but these were significant in the PACG group (p=0.001 and p<0.05 respectively).
Conclusions: In glaucoma patients with co-existing cataract, phacoemulsification surgery allows both the visual rehabilitation and IOP control. This IOP lowering effect is seen most markedly in the PACG group.

Keywords: Anterior chamber depth (ACD), intraocular pressure (IOP), phacoemulsification, primary angle closure glaucoma (PACG), primary open angle glaucoma (POAG), pseudoexfoliation glaucoma (PEG).


Tülin İsmi, Ayça Yılmaz. Effects of cataract surgery on intraocular pressure in patients with and without glaucoma. . 2013; 43(3): 167-172

Sorumlu Yazar: Ayça Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar