. Baskıdaki Makaleler: TJO-90958

Tek Taraflı Keratokonus Hastalarında Topografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Cumali Değirmenci1, Melis Palamar1, Nergis İsmayilova2, Sait Eğrilmez1, Ayşe Yağcı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, İzmir
2Dünyagöz Hastanesi, Bakü, Azerbaycan

Amaç: Tek taraflı keratokonus hastalarında Scheimpflug kamera (Pentacam) ile her iki gözden elde edilen verilerin normal kontrollerle karşılaştırılması.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 919 keratokonus hastasının başlangıç muayenelerinin retrospektif taranmasıyla yapılmıştır. Tek taraflı keratokonus olduğu saptanan 31 hastanın 31 keratokonuslu gözü (Grup 1), 31 karşı normal gözü (Grup 2) ve 30 sağlıklı kontrolün 30 sağ gözü (Grup 3) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların detaylı oftalmolojik muayeneleri ve başvuru anındaki Pentacam verileri incelendi. Bu veriler açısından Grup 1, 2 ve 3 arasındaki ilişki istatistiksel olarak hesaplandı. Ayrıca Grup 2’ nin Grup 1 ve Grup 3’ den ayırımını yapmak için kullanılabilecek parametrelerin duyarlılık ve özgüllüğünü belirlemek için ROC eğrisi analizi yapıldı.
Bulgular: Grup 1-2 hastalarında ortalama yaş 30,07±11,00 (15-60), Grup 3 hastalarında ise 32,33±9,30 (18-45) olarak saptandı (p=0,392). Grup 1 ve Grup 2 arasında kornea hacmi dışındaki tüm Pentacam parametrelerinde anlamlı fark mevcuttu (p<0,05). Grup 1 ve Grup 3 arasında yapılan karşılaştırmada tüm parametrelerde anlamlı fark tespit edildi (p<0,05). Grup 2 ve Grup 3 arasında yapılan değerlendirmede Ks, Kf, Km ve PE (p>0,05) dışında diğer parametreler anlamlı derecede farklıydı (p<0,05). ROC eğrisi analizleri yapıldığında ise Grup 2’ yi Grup 3’ ten ayırt etmek için apeks ve en ince nokta arasındaki korneal kalınlık farkı, ortalama Pİ, ISV, IHA ve I-S; Grup 2’ yi Grup 1’ den ayırt etmek için ise CCTapeks, CCTmin, PE ve Rmin’ de yüksek duyarlılık ve özgüllük değerleri saptandı.
Sonuç: Tek taraflı keratokonus saptanan hastalarda karşı gözün tamamen normal olmadığı görülmektedir. Bu nedenle tek taraflı keratokonus hastalarının her muayenesinde diğer gözlerin de tetkik ve takip edilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Amsler Krumeich, Scheimpflug kamera, Tek taraflı keratokonus


The Topographic Evaluation Of Unilateral Keratoconus Patients

Cumali Değirmenci1, Melis Palamar1, Nergis İsmayilova2, Sait Eğrilmez1, Ayşe Yağcı1
1Ege University School of Medicine Department of Ophthalmology, Izmir
2Dunyagöz Hospital, Baku, Azerbaijan

Aim: Comparison of the data obtained by Scheimpflug camera (Pentacam) from both eyes of unilateral keratoconus patients and normal controls.
Materials and Methods: This study was performed with the review of records of 919 keratoconus patients, retrospectively. From these patients 31 patients with unilateral keratoconus (Group 1), 31 normal fellow eyes of these patients (Group 2) and 30 right eyes of 30 normal controls (Group 3) were included in the study. Detailed ophthalmologic examination and Pentacam parameters at initial examination of all subjects were analysed. In terms of these data, the relationship between Groups 1,2 and 3 were statistically evaluated. Additionally, ROC curve analysis was performed to determine the sensitivity and specificity of the parameters that could be used to differentiate Group 2 from Group 1 and Group 3.
Results: The mean age was found to be 30.07±11.00 (15-60) in Group 1-2 patients and 32.33±9.30 (18-45) in Group 3 patients (p=0.392). In comparison of Pentacam data, there was statistically significant difference in all parameters except corneal volume between Group 1 and Group 2 (p<0.05). Group 1 and Group 3 were significantly different in all evaluated parameters (p<0.05). Ks, Kf, Km and PE were statistically similar between Group 2 and Group 3 (p>0.05). Other evaluated parameters were significantly different (p<0.05). In ROC curve analysis, to differentiate Group 2 from Group 3 the difference of corneal thickness between apex and thinnest point, PI, ISV, IHA and I-S; to differentiate Group 2 from Group 1 CCTapeks, CCTmin, PE ve Rmin presented the highest sensitivity and specifity values.
Conclusion: In patients with unilateral keratoconus, fellow eyes appear not to be completely normal. Thus, it is recommended that in every examination of unilateral keratoconus patients’ fellow eyes must be evaluated and followed up.

Keywords: Amsler Krumeich, Scheimpflug camera, Unilateral keratoconus
Sorumlu Yazar: Cumali Değirmenci, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar