. 2019; 49(1): 6-9

Vücut Postürünün Göziçi Basıncına Etkisinin Rebound Tonometre ile Değerlendirilmesi

Hüseyin Mayalı, Beyza Tekin, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Emin Kurt, Süleyman Sami İlker
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D., MANİSA

Amaç: Göz içi basıncı takibi gereken hastaların basınç ölçümlerinde etkili değişkenleri belirlemek önemlidir. Çalışmamızda vücut pozisyonunun GİB’e etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyel ve metod: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Göz Kliniği’ne başvuran refraksiyon kusuru dışında patolojisi olmayan 52 bireyin 52 sağ gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Bireylerin GİB’leri Icare-pro tonometre ile 10’ar dakika aralıklarla oturarak, ayakta ve yatarak ölçülmüştür. Sonuçlar arasındaki ilişki korelasyon, spearman ve wilcoxon testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan 52 bireyin 36’sı kadın ve 16’sı erkek, yaş ortalaması 31.65±6.30(23-47), GİB değerlerinin ortalamaları otururken 17,76±3,41 mmHg(12.70-25.60 ), ayaktayken 17,10 ± 3,27 mmHg(11.50-25.20), yatarken 18,46±4,67 mmHg(10.50-29.40) bulunmuştur. Bireylerin otururken ile ayakta olan ölçümleri arasında(p=0,112), oturken ile yatarkenki ölçümleri arasında(p=0,472) ve ayaktayken ile yatarkenki ölçümleri arasında(p=0,071) istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Yaş ile farklı vücut pozisyonlarında ölçülen GİB değerleri arasında bir ilişki izlenmedi(p>0.45; p>0.79; p>0.77). Cinsiyet ile farklı vücut pozisyonlarında ölçülen GİB değerleri arasında ilişki izlenmedi(p>0.59; p>0.69; p >0.54).
Tartışma: Yaş ve cinsiyetin, farklı vücut pozisyonlarında ölçülen göz içi basıncına etkisi olmadığı görülmüştür. Ayrıca bireylerin farklı vücut pozisyonlarında alınan göz içi basınçları arasındaki ölçümler arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bu nedenle yatağa mahkum hastalarda GİB takibinde Icare-pro’nun güvenli bir şekilde kullanılabileceğini,oturarak alınan klinik GİB değeriyle paralel sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Göz içi basıncı, postür, tonometre


Evoluation of the Body Posture Effect on Intraocular Pressure with Rebound Tonometer

Hüseyin Mayalı, Beyza Tekin, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Emin Kurt, Süleyman Sami İlker
Department of Ophthalmology, Manisa Celal Bayar University, Manisa,Turkey

Purpose: It is important to determine variabilities which effect on the measurements of intraocular presure. In this study, it is aimed to evaluate the effect of body position on intraocular presure(IOP).
Materiel and Method: The 52 right eyes of 52 patients who applied to our clinics and have no ocular diseases except ocular refraction, were included. The IOP of the eyes were measured with Icare-pro tonometer by having the patient to sit, stand up and lie down with 15 minutes spaces between the positions. The results were evaluated via correlation, spearman and wilcoxon tests.
Results: Thirty six of the fifty two patients were female, sixteen of them was male. Age avarage was 31.65±6.30(23-47). We measured IOP as 17,76±3,41mmHg by sitting, as 17,10±3,27 mmHg(11.50-25.20) by standing up, as 18,46±4,67 mmHg(10,50-29,40) by lying down. There was no significant statistical differences between measurements which were taken at diffirent positions(p=0,112; p=0,472; p=0,071). We observed that there was no relationship between gender and the posture(p>0.07; p>0.09; p >0.3); also between age and the posture(p>0.8; p>0.7).
Discussion: There was no effect of gender and age on the IOP measured at the different body position. Also, we did not obtained a significant statistical difference between the IOPs measured at different postures. Therefore, we think that portable ICare-pro tonometer can be used for patients disabled and confined to bed and can give correlated measurements with IOPs obtained by sitting.

Keywords: Intraocular presure, posture, tonometer


Hüseyin Mayalı, Beyza Tekin, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Emin Kurt, Süleyman Sami İlker. Evoluation of the Body Posture Effect on Intraocular Pressure with Rebound Tonometer. . 2019; 49(1): 6-9

Sorumlu Yazar: Hüseyin Mayalı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar