. Baskıdaki Makaleler: TJO-88972

Optovue RTVue optik koherens tomografi cihazının iki farklı tarama modu ile elde edilen makula kalınlık ölçümlerinin tekrarlanabilirliği ve uyumu

Mehmet Kola, Mehmet Önal, Adem Türk, Hidayet Erdöl
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D., Trabzon

Amaç: Optovue RTVue optik koherens tomografi (OKT) cihazının iki farklı retina tarama modu olan E-MM5 ve MM6 ile elde edilen makula kalınlık ölçümlerinin tekrarlanabilirliğini ve uyumunu değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dâhil edilen 30 sağlıklı gönüllü üzerinde OKT cihazının E-MM5 ve MM6 tarama modları kullanılarak üçer kez olmak üzere ardışık maküla kalınlık ölçümleri yapıldı. İki farklı tarama modundan elde edilen ve ETDRS'ye göre dokuz anatomik bölgeye ayrılan bu ölçümlerin tekrarlanabilirliği ve birbirleriyle olan uyumları istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen katılımcıların yaş ortalaması 29.7±6.39 idi. Makulanın dokuz anatomik bölgesinde de gerek E-MM5 ve gerekse de MM6 tarama modlarında elde edilen ardışık OKT ölçümlerinin sınıf içi korelasyon (tüm ICC değerleri ≥0.86) ve varyasyon katsayısı (tüm varyasyon katsayısı değerleri ≤%2) değerlendirmeleri yüksek tekrarlanabilirlik oranları ile netice vermişti. Katılımcıların foveal bölgedeki maküler kalınlık ortalamaları E-MM5 tarama modunda 243.76±21.79 µm, MM6 tarama modunda 247.04±19.83µm idi (p=0.543). Ayrıca parafoveal maküler bölgelerde E-MM5 ve MM6 tarama modlarında elde edilen ölçümlere ait değerlerin de istatistiksel olarak benzer olduğu görüldü (hepsi için p>0.05). Ancak superior bölge haricinde perifoveal makula ölçümlerinin iki mod arasında istatiksel olarak farklı olduğu müşahede edildi.
Sonuç: Optovue RTVue OKT cihazının gerek E-MM5 ve gerekse de MM6 tarama modlarıyla yapılan maküla kalınlık ölçümlerinin yüksek tekrarlanabilir ölçüm neticeleri verdiği görülmüştür. Ancak perifoveal bölgelerde E-MM5 ve MM6 modları ile gerçekleştirilen ölçümlerin farklı neticeler verdiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göz, Optik Koherens Tomografi, Retina


Repeatability and agreement of macular thickness measurements obtained with two different scan modes of Optovue RTVue optical coherence tomography device

Mehmet Kola, Mehmet Önal, Adem Türk, Hidayet Erdöl
Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Trabzon

Purpose: To evaluate the repeatability and agreement of macular thickness measurements obtained with E-MM5 and MM6, two different scan modes, on the Optovue RTVue optic coherence tomography (OCT) device.
Material and Method: Three consecutive macular thickness measurements in 30 healthy volunteers were taken using the OCT device E-MM5 and MM6 scan modes. The repeatability and agreement of these measurements obtained from the two scan modes and divided into nine anatomical regions based on ETDRS were subjected to statistical analysis.
Results: The mean age of the participants was 29.7±6.39 years. Intraclass correlation (all ICC values ≥0.86) and coefficient or variation (all coefficient of variation values ≤2%) analyses of consecutive OCT measurements in the nine regions of the macula obtained in both E-MM5 and MM6 scan modes gave high repeatability rates. Mean macular thickness values in the foveal region were 243.76±21.79 µm in E-MM5 mode and 247.04±19.83 µm in MM6 mode (p=0.543). Values for measurements obtained in E-MM5 and MM6 scan modes in parafoveal macular regions were also statistically similar (p>0.05 for all). However, a statistically significant difference was observed between the two modes in perifoveal macular measurements, apart from the superior region.
Conclusion: The Optovue RTVue OCT device gives highly repeatable measurement results for macular thicknesses in both E-MM5 and MM6 scan modes. However, it should be considered that measurements performed in E-MM5 and MM6 modes give different results in perifoveal regions.

Keywords: Eye, Optical Coherence Tomography, Retina
Sorumlu Yazar: Adem Türk, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar