. Baskıdaki Makaleler: TJO-88614

Sürekli Pozitif Havayolu Tedavisi Kullanan ve Kullanmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularında Glokom Varlığının Değerlendirilmesi

Ahmet Abdullayev1, Oya Tekeli1, Özge Yanık1, Turan Acıcan2, Banu Gülbay2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisi kullanan ve kullanmayan obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan hastalarda glokom sıklığını değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, Apne-Hipopne İndeksi (AHİ) esas alınarak OUAS tanısı koyulan 59 hasta dahil edildi. OUAS olguları 3 gruba ayrıldı. AHI skorlarına göre, 5-15 hafif (19 hasta), 16-30 orta (16 hasta) ve ≥ 30 (24 hasta) ağır OUAS kabul edildi. Yirmi sekiz OUAS olgusu (%47,5) sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisi kullanıyordu. Kontrol grubunda 19 sağlıklı kişi yer aldı. Retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve ganglion hücre kompleksi (GHK) analizleri yapıldı.
Bulgular: Sol göze ait ortalama GHK değeri, hafif OUAS grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0.013). Hafif OUAS bulunan grupta her iki gözün alt ve inferonazal kadranlarındaki ortalama GHK değeri, hafif grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p = 0.029, p = 0.022, p = 0.037 ve p = 0.019). Tüm OSAS gruplarının sol gözlerinde minimum GHK değerleri kontrol grubundakilerden anlamlı derecede düşüktü (p <0.05).
Sonuç: OUAS'lı hastalarda, retina sinir lifi tabakası kalınlığı ve gangliyon hücre kompleksi değişiklikleri, görme alanı değişiklikleri meydana gelmeden önce ortaya çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: glokom, ganglion hücre kompleksi, obstrüktif uyku apne sendromu, oküler hipertansiyon, optik disk


Investigation of the Presence of Glaucoma in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Using and Not Using Continuous Positive Airway Pressure Treatment

Ahmet Abdullayev1, Oya Tekeli1, Özge Yanık1, Turan Acıcan2, Banu Gülbay2
1Department of Ophthalmology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara
2Department of Chest Diseases, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara

Objectives: To evaluate the frequency of glaucoma in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) using and not using continuous positive airway pressure treatment.
Materials and Methods: This prospective study included 59 patients diagnosed with OSAS based on the Apnea-Hypopnea Index (AHI). OSAS patients were divided into 3 groups. According to the AHI scores, 5-15 was considered mild (19 patients), 16-30 was considered moderate (16 patients), and ≥ 30 (24 patients) was considered severe. Twenty eight OSAS patients (47.5%) had been using continuous positive airway pressure treatment. The control group included 19 healthy subjects. Retinal nerve fiber layer thickness and ganglion cell complex (GCC) analyses were performed.
Results: The mean GCC in the left eye was significantly lower in the mild OSAS group than in the control group (p=0.013). The GCC in the inferior and inferonasal quadrants of both eyes were significantly lower in the mild group than in the control group (p=0.029, p=0.022, p=0.037, and p=0.019 respectively). The minimum GCC values in the left eyes of all OSAS groups were significantly lower than those in the control group (p<0.05).
Conclusion: In OSAS patients, retinal nerve fiber layer thickness and ganglion cell complex may change before alterations in the visual field occur.

Keywords: glaucoma, ganglion cell complex, obstructive sleep apnea syndrome, ocular hypertension, optic disc
Sorumlu Yazar: Oya Tekeli, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar