. Baskıdaki Makaleler: TJO-79577

Vitreomaküler traksiyon ve dış retina katlarındaki yapısal değişiklikler

Şeyda Yıldırım1, Jale Menteş2, Mine Barış3
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Adıyaman
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
3Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

Bu yazıda, vitreomaküler traksiyon (VMT) sonrasında retina dış katlarında oluşan yapısal değişiklikleri sunmak amaçlanmıştır. İnkomplet posterior vitreus dekolmanı (PVD) sürecinde ortaya çıkan VMT nedeniyle retina dış katlarında yapısal değişiklikler gelişen 3 hastanın 3 gözüne ait spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) bulguları retrospektif olarak tanımlanmıştır. Yaşları 58-65 yıl arasında değişen 3 hastanın 3 gözünde en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK) sırası ile 4/10, 8/10 ve 9/10 olup, hepsi de semptomatik olan hastalarda VMT’nin spontan olarak gerilemesini takiben maküla üzerindeki posterior hyaloid trasesinde bir operkulumun belirdiği ve foveada retina pigment epiteli (RPE) iç sınırından, dış limitan membrana (DLM) kadar uzanan dış retina tabakalarında bir mikro defektin oluştuğu saptanmıştır. Ortalama 32 aylık izlem sürecinde bu defektlerin küçüldüğü ancak tamamen kapanmadığı tesbit edilmiştir. Olgularımızda da görüldüğü üzere; VMT, tam-kat maküla deliği bulgusu olmaksızın dış retina katlarında mikro defektlere neden olabilir. Semptomatik olan ve görsel fonksiyonları etkileyen bu defektlerin kalıcı yapısal değişiklikler olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: vitreomaküler traksiyon, dış retinal mikrohole, optik koherens tomografi


Vitreomacular traction and outer retinal structural changes

Şeyda Yıldırım1, Jale Menteş2, Mine Barış3
1Adıyaman University Research And Education Hospital, Ophthalmology Department, Adıyaman
2Ege University Faculty Of Medicine, Ophthalmology Department, Izmir
3Buca Seyfi Demirsoy Government Hospital, Ophthalmology Department, Izmir

In this case report we aimed to present the outer retinal structural changes secondary to vitreomacular traction (VMT). Outer retinal structural changes which are secondary to VMT due to incomplete posterior vitreous detachment are described retrospectively with spectral-domain optical coherence tomography in 3 eyes of 3 patients. Outer retinal micro defects which lay from the retina pigment epithelium (RPE) to outer limitan membrane (OLM) with an overlying operculum on the detached posterior hyaloid membrane over the fovea were detected after spontaneous resolution of VMT in 3 eyes of 3 symptomatic patients whose best corrected visual acuities (BCVA) were 4/10, 8/10 and 9/10 respectively and ages between 58 and 65 years old. In the mean follow-up period of 32 months, although the outer retinal micro defect diameters decreased minimally, total closure of the defects are not seen. As we showed in our cases; VMT can cause outer retinal layer micro defects without signs of full- thickness macular hole. These lesions can cause symptoms and effect visual functions. Persistancy of these structural changes are possible.

Keywords: vitreomacular traction, outer retinal microholle, optical coherence tomography
Sorumlu Yazar: Şeyda Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar