. Baskıdaki Makaleler: TJO-67915

Öğretim Elemanlarında Kuru Göz Semptom Sıklığının Oküler Yüzey Hastalık İndeksi ile Araştırılması

Sümbüle Köksoy Vayısoğlu1, Emine Öncü1, Özer Dursun2, Erdem Dinç2
1Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Bu çalışmanın amacı öğretim elemanlarında kuru göz semptom sıklığını değerlendirmektir.
Materyal-Metod: Mersin Üniversitesinde çalışan 254 öğretim elemanı çalışmaya dahil edildi. Öğretim elemanları personel daire başkanlığından alınan listeler aracılığıyla basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlendi. Araştirmanin verileri 15 Kasım-15 Aralık 2017 tarihleri arsında araştıramacılar tarafından geliştirilen soru formu ve Okuler Yüzey Hasar İndeksi (OYHİ) kullanılarak yüz yüze görüşme yolu ile elde edildi. Veriler SPSS paket programı yardımıyla tanımlayıcı istatistikler, student t testi, ANOVA ve korelasyon testleri kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Öğretim elemanlarının %52.8’i erkek, %47.2’si kadındı ve ortalama yaş 39.29±9.41 yıl idi. Katılımcıların %20.5’inin hafif, %15’inin orta, %36.5’inin ise OYHİ skorunun ağır düzeyde olduğu izlendi. OYHİ puan ortalamasının cinsiyete (p<0.001), alkol kullanımına (p=0.01), sürekli ilaç kullanımına (p=0.03), gözlük kullanımına (p=0.04), daha önce kuru göz öyküsüne (p<0.001) ve kuru göz belirtileri varlığına (p<0.001) göre farklılık gösterdiği saptandı. OYHİ puan kategorilerinde, cinsiyet (p<0.001), sigara kullanımı (p=0.04), gözlük kullanımı (p=0.03), daha önce kuru göz tanısı almış olma (p<0.001) ve kuru göz belirti varlığı durumları açısından anlamlı farklılık vardı. OYHİ skoru ile yalnızca günlük bilgisayar kullanım saati arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptandı (p=0.009).
Sonuç: Öğretim elemanlarının önemli bir kısmında kuru göz semptomlarının olduğu ve OYHİ skorları ile günlük bilgisayar kullanım süreleri arasında ilişki olduğu saptandı. Göz kuruluğu ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi koruyucu girişimlerin planlanması yönünden önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuru Göz, oküler yüzey hastalık indeksi, OYHİ, öğretim elemanları


Investigation of dry eye symptoms in lecturers by ocular surface disesase index

Sümbüle Köksoy Vayısoğlu1, Emine Öncü1, Özer Dursun2, Erdem Dinç2
1Mersin University, Nursing Faculty, Department of Public Health Nursing, Mersin
2Mersin University, Department of Oftalmology, Mersin

Objectives: The aim of this study is to evaluate the dry eye symptom frequency in the lecturers.
Materials and Methods: The 254 lecturer were included in the study who working at Mersin University. The lecturers were identified by simple random sampling method through the lists obtained from the personnel department. The data were obtained through face-to-face interviews between 15 November and 15 December 2017 using the questionnaire developed by the researchers and the Ocular Surface Disease Index (OSDI). The data were evaluated using descriptive statistics, student t test, ANOVA and correlation tests with the SPSS package program. Results: The 52.8% of the lecturers included in the study were male, 47.2% were female and the mean age was 39.29 ± 9.41 years. When categorized according to OSDI scores, it was observed that 20.5% was mild, 15% was moderate and 36.5% was heavily scored. According to the mean OSDI score, there was seen difference in the presence of dry eyes (p <0.001), alcohol use (p = 0.01), continuous drug use (p = 0.03), glasses usage (p = 0.04) and dry eye symptoms (p <0.001). There was significant differences in OSDI scores in terms of gender (p <0.001), smoking (p = 0.04), wearing glasses (p = 0.03), previous dry eye (p <0.001) and dry eye symptom status. It was found that there was only a significant correlation between OSDI score and daily computer usage time (p = 0.009).
Conclusion: It was determined that dry eye symptoms present in a significant part of the lecturers and there was a relationship between OSDI scores and daily computer use durations. Determination of the factors related to the dry eye is important because of the planning of preventive interventions.

Keywords: Dry eye, ocular surface disease index, OSDI, lecturers
Sorumlu Yazar: Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar