. Baskıdaki Makaleler: TJO-67864

Hidroksiklorokin kullanan hastalarda makülopatinin değerlendirilmesi

Adem Uğurlu1, Maisa Aslanova2, Zafer Cebeci2, Nur Kır Mercül2
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzincan
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Hidroksiklorokin kullanan hastalarda toplam ilaç kullanım dozu,süresi ve oküler etkilerinin 10-2 santral görme alanı testi, mikroperimetri(MP),renkli fundus fotoğrafı,optik koherens tomografi(OKT) ve fundus otoflöresans(FOF) ile değerlendirilmesi
Gereç ve Yöntem: Çeşitli bağ doku hastalığı nedeni ile en az 2 yıl sürekli hidroksiklorokin kullanan hastalar çalışmaya alındı. 1995-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Retina biriminde makülopati gelişme riski açısından takip edilen 19-78 yaş arasındaki 150 hastanın 300 gözü çalışmaya dahil edildi.Hastalara kontrollerinde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği(EİDGK),biomikroskopik ve fundoskopik muayene yapıldı.Takiplerde 6 aylık aralıklarla toplamda üç kez MP, FOF,OKT,fundus fotoğrafı ve santral 10-2görme alanı tetkikleri yapıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48,9 ±10,8 idi.141(%94)hasta kadın,9(%6)hasta erkekti.Ortalama ilaç kullanım süreleri 10,5±6,4(2-30) yıldı.Sadece 56 olguda ilaç kullanım süresi 5 yıl ve altındaydı.Çalışmada yer alan hastaların ortalama toplam ilaç kullanım dozu 754,7 ± 447,2 gr(146-1825 gr) idi.Çalışma başlangıcındaki EİDGK ortalamaları 0,02±0,08 logMAR,ikinci kontrolde 0,02±0,08 logMAR,son kontrolde ise 0,02±0,08 logMAR bulundu ve vizyon değişimleri açısından fark saptanmadı(P=0,999).Mikroperimetri ortalamaları ise ilk vizitte 14,07±3,24 dB, 2. vizitte 14,18±3,35 dB, 3.'de ise 14,54±2,79 dB idi.Mikroperimetri değişimleri anlamlı değildi(P>0.05).Santral maküla kalınlığı(SMK) ilk vizitte 221,9 ±19,8 µm,ikinci kalınlık ortalamaları 221,8±19,9 µm,son muayenede ise 221,8±19,8 µm'du.Santral maküla kalınlık değişimleri arasında fark yoktu(P=0,113).Yaş ile mikroperimetri değerleri arasında tüm vizitlerde negatif yönde çok zayıf korelasyon vardı(1.vizit;P=0,003,r= -0,170,2.vizit;P=0,001,r= -0,185,3.vizit;P=0,011,r=-0,146).MP değerleri ile ilaç kullanım süresi ve total kullanım dozu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı(sırasıyla; P= 0,027 ve 0,049 ). İlaç kullanım süresi ile 10-2 görme alanı değişimleri arasında ilişki yoktu (P=0,124). FOF’da bozulma ile ilaç kullanım süresi ve toplam kullanım dozu ile arasında anlamlı ilişki vardı (sırasıyla;P=0,027 ve 0,049).
Sonuç: İlaç kullanım süresi ve toplam kullanım dozu ile fundus otoflöresansındaki değişimler anlamlı bulundu. Objektif yöntemler daha güvenilir olup, hastaların takibinde ve toksik makülopatinin erken evrede saptanması açısından FOF gibi objektif incelemelerin birlikte kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: hidroksiklorokin, makulopati, kümülatif, doz, fundus otofloresans


Evaluation of maculopathy in patients with hydroxychloroquine users

Adem Uğurlu1, Maisa Aslanova2, Zafer Cebeci2, Nur Kır Mercül2
1Department Of Ophtalmology, Erzincan Binali Yıldırım University Mengücek Gazi Training And Research Hospital, Erzincan,Turkey
2Department Of Ophtalmology, İstanbul University İstanbul Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

Purpose: To evaluate the total used drug dose,duration and ocular effects of by 10-2 central visual field test,microperimetry(MP),color fundus photography,optical coherence tomography(OCT)and fundus autofluorescence(FAF)in hydroxychloroquine users.
Materials and Methods: Patients who used hydroxychloroquine continuously for at least 2 years for various connective tissue diseases were involved in the study.300 eyes of 150 patients aged between 19-78 who were followed up for devoloping a risk of hydroxychloroquine maculopathy in İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine ophthalmology department between years 1995-2017 were included.Best corrected visual acuity(BCVA),biomicroscopic,fundoscopic examination were performed at all visits.MP,FAF,OCT,fundus photography and central 10-2visual field examinations were performed with 6-month intervals for 3 times.
Results: The mean age of patients was 48.9±10.8.141(94%) patients were female and 9(6%) were male.The mean duration of drug use was 10.5±6.4(2-30)years.56 cases used drugs 5 years or less.The mean total drug dosage was 754.7±447.2gr(146-1825gr).Mean BCVA at the initiation of the study was 0,02±0,08 logMAR,0,02±0,08 logMAR at the second visit,0,02±0,08 at the last visit and there was no statistically difference between the visits(P=0,999).The average of MPs were 1.MP 14.07±3,24dB,2.MP 14,18±3,35dB and 3.MP 14,54±2.79dB respectively.MP changes wern't significant(P>0.05).At first visit mean central macula thickness was 221.9±19.8µm,at 2nd visit 221.8±19.9µm,at the last visit was 221.8±19.8µm.There was no difference between central macula thickness changes(p=0.113).There was weak negative correlation between age and MP values at all 3 visits(1.visit;P=0.003,r=-0.170,2nd visit;P=0.001,r=-0.185,3rd visit: P=0.011,r=-0.146).There was statistically significant relationship between MP values and period of medication use and total amount of drug dose(P=0.027and0.049,respectively).There was no correlation between duration of drug use and changes in 10/2visual field(P=0.124).There was significant relationship between duration of medication use and total amount of drug dose and alterations in FOF(P=0.027and0.049).
Conclusion: FAF alterations and period of drug use,total amount of drug dose were found significant.Objective methods are more reliable and examinations such as FAF are more suggestable for follow-up and early detection of maculopathy.

Keywords: hydroxychloroquine, maculopathy, cumulative, dose, fundus autoflorescence
Sorumlu Yazar: Adem Uğurlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar