. Baskıdaki Makaleler: TJO-58908

Noneksüdatif Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonlu Gözlerde Sessiz Tip 1 Neovaskülarizasyonların Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Özellikleri

Jale Menteş1, Şeyda Yıldırım2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Noneksudatif tip yaşa bağlı makula dejeneresansı (YBMD) olan gözlerde eksudatif belirtiler göstermeyen, sessiz ve asemptomatik tip 1 neovaskülarizasyonların (nv) B-scan ve en face spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) görüntüleme ile karekteristik lezyon özelliklerini sunmak.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif, gözlemsel klinik seride, bir gözlerinde nvYBMD tanısıyla takip ve tedavi edilmekte iken noneksudatif tip YBMD’li diğer gözlerinde eksudatif bulgular gelişen 27 hastanın 27 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Bu gözlerin geriye dönük olarak başlangıç B-scan ve en face SD-OKT, fluoresein anjiografi (FA) ve indosiyanin yeşili anjiografi (İSYA) görüntüleri incelenmiştir. Tip 1 nv’lerin sessiz ve asemptomatik oldukları döneme ait B-scan SD-OKT görüntülerde lezyon özellikleri tanımlanmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması 69,5±8,2 olan 27 hastanın (13 erkek, 14 kadın) noneksudatif tip YBMD’li 27 gözlerinde en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK) ortalama 0,6±0,3 Snellen olarak saptanmıştır. B-scan SD-OKT’de gözlerin hepsinde (%100), retina pigment epitel (RPE) altı yerleşimli, orta reflektivitede bir materyalin sebep olduğu belirgin RPE düzensizlikleri ve ondülasyonları olmasına rağmen subretinal, intraretinal ya da subRPE herhangi bir sıvının eşlik etmediği tespit edilmiştir. En face OKT’de 24 (%88,8) gözde subRPE yerleşimli tip 1 nv ile uyumlu hiperreflektan lezyonlar saptanmıştır. FA’da gözlerin tamamında (%100) tip 1 nv’ye ait bulgu saptanmazken, İSYA’da 8 gözde (%29,6) maküler plak varlığı gözlenmiştir. Eksudatif bulguların ortaya çıkış süresi ortalama 8,3±4,03 ay olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Noneksudatif YBMD‘li gözlerde henüz eksüdatif değişiklikler göstermeyen sessiz ve asemptomatik tip 1 nv lezyonları var olabilir. B-scan SD-OKT’de karekteristik özelliklere sahip olan ve en face OKT ile de saptanabilen bu sessiz ve inaktif bir dönem geçirmekte olan tip 1 nv lezyonlarının henüz eksudatif belirtiler ortaya çıkmadan asemptomatik dönemde tespit edilip yakından izlenmelerinin, erken tedavi için oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yaşa bağlı maküla dejeneresansı, sessiz tip 1 koroidal neovaskülarizasyon, spektral domain optik koherens tomografi, en face optik koherens tomografi


Optical Coherence Tomography Characteristics of Quiescent Type 1 Neovascularizations In Eyes With Nonexudative Age-Related Macular Degeneration

Jale Menteş1, Şeyda Yıldırım2
1Ege University Medical Faculty, Department Of Eye Disease
2Adıyaman University Education And Training Hospital, Department Of Eye Disease

Purpose: To describe the lesion characteristics of nonexudative, quiescent, asemptomatic type 1 neovascularizations with B-scan and en face spectral domain optic coherence tomography (SD-OKT) seen in eyes with nonexudative age-related macular degeneration (AMD).

Methods: In this retrospective, observational, consecutive case series; 27 patients who were already being followed and treated for their exudative AMD in one eye are enrolled study for their fellow eyes which were initially nonexudative but developed exudative findings in the following period. These 27 eyes’ initial B-scan and en face SD-OCT, fluorescein angiography (FA) and indocyanine green angiography (ICGA) images were examined retrospectively. Lesions characteristics of type 1 neovascularisations in this silent and asymptomatic period were described with B-scan OCT.

Results: 27 eyes of 27 patients (13 males and 14 females; mean age 69,5±8,2 years) with nonexudative type AMD, the mean best corrected visual acuity (BCVA) was 0,6 ± 0,3 Snellen. Initial B-scan OCT images of all these eyes (%100) showed RPE elevations and irregularities caused by a moderately reflective material in the sub-RPE space without fluid accumulation in the intraretinal/subretinal or subRPE space. 24 (88,8%) eyes showed subRPE hyperreflective lesions on the en face OCT images which are corresponding with type 1 nv. While no findings of type 1 nv were found in FA in all eyes (100%), macular plaque was observed in 8 eyes (29,6%) in ICGA. The mean duration of developing exudative findings was 8,3 ± 4,03 months.

Conclusions: In eyes with nonexudative AMD, there may be quiescent and asymptomatic type 1 nv lesions which are not showing exudative changes yet. These neovascularizations have characteristic features on B-scan SD-OCT and can also be detected with en face OCT. Detection and close monitorisation of these quiescent and inactive type 1 neovascularisations during the asymptomatic period without exudative symptoms are important for early treatment.

Keywords: Age-related macular degeneration, quiescent type 1 choroidal neovascularization, spectral domain optical coherence tomography, en face optical coherence tomography
Sorumlu Yazar: Şeyda Yıldırım, France


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar