. 2013; 43(5): 348-352

Penetran Keratoplasti Sonrası Hasta Memnuniyeti

Melis Palamar Onay, Sait Eğrilmez, Bekir Baturhan Civan, Ayşe Yağcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Penetran keratoplasti (PKP) uygulanan hastaların ameliyat sonrası memnuniyetlerini değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde PKP uygulanan 100 ardışık hastaya 15 soruluk bir anket uygulandı. Olguların yaşam kaliteleri, beklentileri ve sonuç memnuniyetleri derecelendirildi.
Bulgular: Anketi cevaplayan 100 ardışık hastanın (52 kadın, 48 erkek) yaş ortalamaları 47.2 ± 21.5 (10-85) idi. Hastaların PK’dan sonra ortalama takip süresi en az 12 ay olmak üzere 26.1 ± 26.0 ay idi. Hastaların PKP endikasyonları keratokonus (%27), büllöz keratopati (%26), keratit sekeli (%25), korneal distrofi (%12) ve travma sekeli (%10) idi. Ameliyat öncesi görme keskinliği ortalama 3 metreden parmak sayma (Işık hissi - 0.3 arasında) iken ameliyat sonrası görme keskinliği ortalama 0.4 (Işık hissi – 1.0 arasında) idi (p < 0.01). Hastaların %77’si nakilden önce nakil sonrasında daha iyi görmeyi beklediklerini beyan ettiler. Hastaların %70’i kornea naklinden sonra yaşam kalitelerinin daha iyi olduğunu belirttiler. Hasta memnuniyeti ile cinsiyet, yaş ve ameliyat öncesi görme keskinliği düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p >0.05). Sonuç görme keskinliği istatistiksel açıdan anlamlı tek parametre idi (p=0.01). Hastaların memnuniyeti endikasyonlara göre gruplandığında sıralama keratit sekeli, korneal distrofiler, travma, keratokonus ve büllöz keratopati şeklinde idi.
Sonuç: PKP sonrası hasta memnuniyeti açısından tek anlamlı parametre, sonuç görme keskinliği olarak bulunmuştur. Bu nedenle kornea nakli uygulanacak her hasta, endikasyona özel biçimde bilgilendirilmelidir. Ayrıca, potansiyel sonuç görme keskinliği ve ameliyattan sonra karşılaşılabilecek olası problemler hakkında da aydınlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: memnuniyet, penetran keratoplasti, yaşam kalitesi


Patient Satisfaction after Penetrating Keratoplasty

Melis Palamar Onay, Sait Eğrilmez, Bekir Baturhan Civan, Ayşe Yağcı
Department Of Ophthalmology, Ege University, Izmir, Turkey

Purpose: To evaluate the patient satisfaction after penetrating keratoplasty (PK).
Materials&Methods: A 15-question survey was given to 100 consecutive patients who had undergone PK in our clinic. Quality of life, expectancy and result satisfaction of the patients were graded.
Results: Mean age of the 100 (52 female, 48 male) consequtive patients that participated the survey was 47.2 ± 21.5 (10-85). Mean follow-up time of the patients after PK was 26.1 ± 26.0 months, with a minimum of 12 months. The indications of PK were keratoconus (27%), bullous keratopathy (26%), keratitis sequela (25%), corneal dystrophy (12%), and trauma sequela (10%). Mean preoperative visual acuity was counting fingers from 3 meters (light perception – 0.3), whereas mean postoperative visual acuity was 0.4 (light perception – 1.0) (p<0.01). Seventy seven percent of the patients declared that prior to PK they expected to see better after the transplantation. Seventy percent of the patients expressed that their quality of life was better after transplantation. No statistically significant correlation between patient satisfaction and gender, age and preoperative visual acuity were detected (p >0.05). Final visual acuity was the only statistically significant parameter (p=0.01). When patient satisfaction was grouped according to indications the ranking was as keratitis sequela, corneal dystrophy, trauma sequela, keratoconus, and bullous keratopathy.
Conclusion: The sole parameter in the means of patient satisfaction after PK is found to be the final visual acuity. For this reason, every patient that PK will be performed should be specifically informed according to indication. Moreover, these patients should also be enlightened about the potential final visual acuity and probable postoperative problems.

Keywords: satisfaction, penetrating keratoplasty, quality of life


Melis Palamar Onay, Sait Eğrilmez, Bekir Baturhan Civan, Ayşe Yağcı. Patient Satisfaction after Penetrating Keratoplasty. . 2013; 43(5): 348-352

Sorumlu Yazar: Melis Palamar Onay, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar