. Baskıdaki Makaleler: TJO-43827

Kronik kullanımı olan göz damlalarının fosfat ve ozmolarite düzeylerinin değerlendirilmesi

Onur Özalp1, Eray Atalay1, İbrahim Özkan Alataş2, Zeynep Küskü Kiraz2, Nilgün Yıldırım1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

Amaç: Türkiye pazarında bulunan ve kronik kullanımı olan göz damlalarının fosfat ve ozmolarite düzeylerini incelemek

Gereç ve Yöntem: Vademecum Modern İlaç Rehberi’nden (2018) taranan 18’i antiglokomatöz, 4’ü non-steroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ), 10’u kortikosteroid, 7’si antihistaminik ve 14’ü suni gözyaşı olmak üzere toplam 53 topikal ilaç araştırmaya dahil edildi. Fosfat düzeyleri Roche Cobas C501 analizör (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Almanya) ve kitleri kullanılarak belirlendi. Topikal damlaların ozmolariteleri ise Vescor Vapro 5600 buhar basınç ozmometresi (Sanova Medical Systems, Viyana, Avusturya) ile ölçüldü. Fosfat ve ozmolarite değerleri her bir preparat için üç kez yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak belirlendi. Gözyaşının fizyolojik ozmolarite aralığı (296,5±9,8 mOsm/L) göz önüne alınarak damlalar izoozmolar, hipoozmolar ve hiperozmolar olarak sınıflandırıldı.

Sonuçlar: Ortalama fosfat düzeyinin en yüksek ölçüldüğü grubun antiglokomatöz grup (20,3±35,4 mmol/L) olduğu, onu sırasıyla antihistaminikler (17,3±17,9 mmol/L), kortikosteroidler (15,2±19,1 mmol/L), suni gözyaşları (0,8±1,0) ve NSAİİ’nin (0,04±0,08) takip ettiği izlendi. NSAİİ grubundaki preparatların çoğunlukla (%75) hiperozmolar karakterde olduğu ve onu sırasıyla antihistaminikler (%43), kortikosteroidler (%20) ve antiglokomatözlerin (%19) takip ettiği izlendi. Suni gözyaşı grubundaki preparatların ise büyük oranda hipoozmolar (%71) ya da izoozmolar (%21) karakterde olduğu tespit edildi.

Tartışma: Glokom ilaçlarının yaklaşık %40’ının, kortikosteroid ve antihistaminik ilaçların ise yaklaşık %60’ının fizyolojik gözyaşı fosfat düzeyinin (1,45 mmol/L) üzerinde fosfat içerdiği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Fosfat, göz damlası, ozmolarite, korneal kalsifikasyon


Assessment of phosphate and osmolarity levels in chronically administered eye drops

Onur Özalp1, Eray Atalay1, İbrahim Özkan Alataş2, Zeynep Küskü Kiraz2, Nilgün Yıldırım1
1Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Ophthalmology
2Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry

Purpose: To assess phosphate and osmolarity levels of chronically administered eye drops available in the Turkish market

Materials and Methods: Topical medications comprising of 18 antiglaucomatous, 4 non-steroidal anti-inflammatory (NSAI), 10 corticosteroid, 7 antihistaminic and 14 artificial tear eye drops were determined using Vademecum Modern Medications Guideline (2018); a total of 53 topical medications that were included in the study. Phosphate levels were assessed using Roche Cobas C501 analyzer (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) and the respective kits. Osmolarity of topical eye drops were assessed using Vescor Vapro 5600 vapor pressure osmometry (Sanova Medical Systems, Vienna, Austria). Mean phosphate and osmolarity levels were obtained after averaging three measurements. Eye drops were categorized as isoosmolar, hypoosmolar and hyperosmolar based on physiologic tear osmolarity range (296.5±9.8 mOsm/L)

Results: The highest phosphate concentration was found in antiglaucomatous group (20.3±35.4 mmol/L) followed by antihistaminics (17.3±17.9 mmol/L), corticosteroids (15.2±19.1 mmol/L), artificial tears (0.8±1.0) and NSAIs(0.04±0.08). Percentage of medications in the hyperosmolar category was highest in the NSAI group (75%), followed by antihistaminic (43%), corticosteroid (20%) and antiglaucomatous medications (19%). Majority of artificial tear formulations were in the hypoosmolar (71%) or isoosmolar (21%) category,

Discussion: Approximately 40% of glaucoma medications and approximately 60% of corticosteroid and antihistaminic medications exhibited a phosphate concentration that is higher than the physiologic tear phosphate level (1.45 mmol/L).

Keywords: phosphate, eyedrops, osmolarity, corneal calcification
Sorumlu Yazar: Nilgün Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar