. Baskıdaki Makaleler: TJO-10734

Psödoeksfoliyasyon Sendromu ve Psödoeksfoliyasyon Glokomunda Oksidatif Stresin Rolü

Yasemin Aydın Yaz1, Nilgün Yıldırım2, Yetkin Yaz3, Neslihan Tekin4, Mine İnal5, Fezan Mutlu Şahin6
1Eskişehir Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Eskişehir
4Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü, Aksaray
5Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Eskişehir
6Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Oksidatif stresin psödoeksfoliyasyon oluşumundaki ve psödoeksfoliyasyon sendromundan (XFS) psödoeksfoliyasyon glokomuna (XFG) progresyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada XFG’lu 58 hastanın, XFS’lu 47 hastanın ve yaş ve cinsiyet bakımından uyumlu 134 sağlıklı kontrol grubunun oksidatif stres belirteçleri kan örneklerinde incelendi.
Bulgular: En yüksek serum malondialdehit (MDA) düzeyleri XFG hastalarında ölçüldü (p<0.001) ve ayrıca MDA XFS hastalarında kontrollere göre daha yüksek saptandı (p<0.001). Süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) enzim aktiviteleri XFS ve XFG hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük saptanmasına rağmen aksine glutatyon (GSH) düzeylerinde anlamlı bir artış gözlendi (p<0.001, p<0.001, p <0.001 sırasıyla) ancak XFS ve XFG hastaları arasında fark görülmedi (p=0.188, p=0.185, p=0.733 sırasıyla). Nitrik oksit (NO) konsantrasyonları XFG hastalarında XFS ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.001) ancak XFS ve kontrol grubu arasında fark görülmedi (p=0.476).
Sonuç: MDA düzeylerindeki yükseklik lipit peroksidasyonunun XFS ve XFG gelişiminde ve XFS’dan XFG ilerlemede önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca XFS ve XFG’da SOD ve CAT enzim aktivitesindeki düşüklük enzimatik antioksidan koruyucu sistemlerdeki yetersizlik ile ilişkili olarak düşünülmüştür. Bunun yanında GSH düzeylerindeki yükselme ise oksidatif strese karşı kompansatuar bir yanıt olarak değerlendirilmiştir. NO değerlerindeki değişiklikler ise XFS’dan glokoma progresyonda vasküler regülatör faktörlerin rolü olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psödoeksfoliyasyon, Glokom, Oksidatif Stres


Role of Oxidative Stress in Pseudoexfoliation Syndrome and Pseudoexfoliation Glaucoma

Yasemin Aydın Yaz1, Nilgün Yıldırım2, Yetkin Yaz3, Neslihan Tekin4, Mine İnal5, Fezan Mutlu Şahin6
1Eskisehir State Hospital, Department of Ophthalmology, Eskisehir, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University, Department of Ophthalmology, Eskisehir, Turkey
3Eskisehir Yunus Emre State Hospital, Department of Ophthalmology, Eskisehir, Turkey
4Aksaray University, Faculty of Science and Literature, Department of Biotechnology and Molecular Biology, Aksaray, Turkey
5Eskisehir Osmangazi University, Department of Biochemistry, Eskisehir Turkey
6Eskisehir Osmangazi University, Department of Biostatistics, Eskisehir, Turkey

Purpose: To investigate the role of oxidative stress on pseudoexfoliation formation and progression from pseudoexfoliation syndrome (XFS) to pseudoexfoliation glaucoma (XFG).
Methods: This study investigated oxidative stress biomarkers in blood samples from 58 patients with XFG, 47 patients with XFS and 134 healthy age- and sex-matched controls.
Results: The highest serum malondialdehyde (MDA) levels was measured in XFG patients among the groups (p<0.001), and also MDA was higher in XFS patients than controls (p<0.001). Superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) enzyme activities were significantly lower in XFS and XFG patients than control group, but in contrast a significant increase was observed in glutathione (GSH) levels (p<0.001, p<0.001, p<0.001 respectively) however there were no differences between XFS and XFG patients (p=0.188, p=0.185, p=0.733 respectively). Nitric oxide (NO) concentrations was found significantly lower in XFG patients compared with XFS patients and controls (p<0.001) but did not differ between XFS patients and controls (p=0.476).
Conclusions: Elevated MDA levels suggest that lipid peroxidation is important in XFS and XFG development and progression from XFS to XFG. In addition, reduction in SOD and CAT enzyme activities is considered as a deficiency in enzymatic antioxidant protection system. Furthermore increased GSH values is evaluated as a compansatory response to oxidative stress in XFS and XFG. Alterations in NO indicates the role of a vascular regulatory factor in the progression from XFS to glaucoma.

Keywords: Pseudoexfoliation, Glaucoma, Oxidative Stress
Sorumlu Yazar: Yasemin Aydın Yaz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar