. Baskıdaki Makaleler: TJO-06937

Perfore Enfeksiyöz Kornea Ülserli Gözlerde Terapötik-Tektonik Amaçlı Penetran Keratoplasti Sonuçlarımız

Cezmi Doğan, Osman Şevki Arslan
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Turkiye

AMAÇ: Perfore enfeksiyöz korneal ülserli gözlerde terapötik-tektonik amaçlı uyguladığımız penetran keratoplasti (PK) sonuçlarımızı değerlendirmek.

GEREÇ VE YÖNTEM: Retrospektif bir çalışma olup Haziran 2008 – Ocak 2018 tarihleri arasında, çeşitli etyolojik nedenlere bağlı enfeksiyöz perfore kornea ülseri gelişen 43 hastanın 43 gözü çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, takip süresi, korneal perforasyon varlığı, preoperatif görme keskinliği, postoperatif görme keskinliği ve postoperatif dönemde greft saydamlığı, komplikasyonlar, enfeksiyon rekürrensi varlığı değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmamıza 43 hastanın 43 gözü dahil edilmiştir. Ortalama yaş 52.9±13.8’di. Ortalama takip süresi 2,7 ±1,3 yıl (en az 7ay, en fazla 7 yıl). Hastaların preoperatif görme keskinliği el hareketi ve parmak sayma düzeyinde olup postoperatif düzeltilmiş en iyi görme keskinliği el hareketi ve 0,7 arasında değişmekteydi. Postoperatif dönemde 8 (%18,6) olguda ön kamarada hifema, 14 (%32,5) vakada göz tansiyonunda yükselme, 18 (%41,8) olguda sineşi posterior, 22 (%51) olguda katarakt gelişmiştir. 42 (%97,6) hastada terapötik ve tektonik başarıya ulaşıldı. Postoperatif greft saydamlığı bir yıllık takip süresinde 35 (%83,3), 2. yıl 27 (%71,0) vakada saptanmıştır. 2. yıl sonunda grefti saydam olan 27 olgunun 23’ü bakteriyel 4’ü ise viral etyolojiye sahip iken (p=0,52), aynı 27 olgunun 16’sının perforasyon çapının 1 mm’den küçük 11’inin ise 1-3 mm arası olduğu saptanmıştır (p=0.2).

SONUÇ: Perfore kornea absesi nedeniyle uygulanan terapötik tektonik penetran keratoplasti ile %97,6 oranında glob bütünlüğünün sağlanmasında ve enfeksiyona neden olan ajan yükünün azaltılması ve uzaklaştırılmasında başarı sağlanmış olup 2 yıl sonunda ulaşılan %71’lik greft saydamlık oranına perforasyon çapının ve etyolojik ajanın etkisinin olmayabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kornea, abse, terapötik, penetran keratoplasti


The Results of Therapeutic and Tectonic Penetrating Keratoplasty in Eyes with Perforated Infectious Corneal Ulcer

Cezmi Doğan, Osman Şevki Arslan
Istanbul University - Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Ophthalmology, Istanbul, Turkey

PURPOSE: To evaluate the outcomes of penetrating keratoplasty performed for therapeutic and tectonic purposes in eyes with perforated infectious corneal ulcer.

MATERIALS AND METHODS: This retrospective study included 43 eyes of 43 patients who developed microbial perforated infectious corneal ulcer of various etiological causes between June 2008 and January 2018. The patients were evaluated based on age and sex, follow-up time, presence of corneal perforation, pre- and postoperative visual acuity, postoperative graft transparency, complications, and infection recurrence.

RESULTS: The mean age of the 43 patients was 52.9±13.8 years. The mean follow-up time was 2.7±1.3 years. Preoperatively, the visual acuity of the eyes was at the level of hand motions or counting fingers; postoperative best corrected visual acuity ranged from hand motions to 0.7. Postoperative complications included hyphema in 8 patients (18.6%), elevated intraocular pressure in 14 (32.5%), posterior synechiae in 18 (41.8%), and cataract in 22 patients (51%). Therapeutic and tectonic success was achieved in 42 patients (97.6%). Postoperative graft transparency was observed in 35 patients (83.3%) within the 1-year follow-up period and in 27 patients (71.0%) at 2 years. Among 27 patients with graft transparency, 23 had bacterial and 4 had viral etiology (p=0.52); 16 patients had perforation size below 1 mm and 11 had perforation size between 1-3 mm (p=0.2).

CONCLUSION: Therapeutic-tectonic keratoplasty for perforation infectious corneal ulcer successfully restored globe integrity in 97.6% of cases, and the rate of graft transparency was 71.0% at 2 years without any effect of etiological agent or perforation size.

Keywords: cornea, abscess, therapeutics, penetrating keratoplasty
Sorumlu Yazar: Cezmi Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar