. 2019; 49(1): 1-5

Psödoeksfoliasyon sendrom ve antidepresan ilaç kullanımı

Erdoğan Yaşar1, Nilgün Yıldırım2, Eray Atalay2
1Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2Eski̇şehi̇r Osmangazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Göz Hastalıkları Anabi̇li̇m Dalı

AMAÇ: Psödoeksfoliasyon sendromu(PES) ile antidepresan ilaç kullanımı arasındaki ilişkiyi araştırmak
METOD: Eskişehir’de psödoeksfoliasyon sendromu sıklığının saptanması amacıyla yapılan bir epidemiyolojik çalışma için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından randomize seçilen 2356 kişiden 2017’si çalışmaya katıldı. Muayene sırasında hekim tanılı sistemik hastalıklar ve ilaç kullanımının belirlenmesi amacıyla ayrıntılı bir anket uygulaması yapıldı.
SONUÇ: Çalışmaya katılan 2017 kişinin 8’i çeşitli sebeplerle (2 posterior sineşili, 2 kornea opasitesi,1 kooperasyon yetersizliği, 1 tek gözlülük, 1 aktif adenoviral konjonktivit ve 1 dar açılı glokom öyküsü) çalışma dışı bırakıldı. Verileri analiz edilen 2009 kişiden 100’ünde (%5) PES saptandı. Antidepresan ilaç kullanım sıklığı PES(-) glokomu olmayan grupta %1.1 (n= 21), PES(+) glokomu olmayan grupta ise %4.1 (n= 3) olarak tespit edildi. Her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.024). Ayrıca antihipertansif (p<0.001) ve koroner arter hastalığı (p=0.009) için ilaç kullanımı da PES grubunda yüksek saptandı.
TARTIŞMA: Antidepresan ilaç kullanım sıklığının PES grubunda yüksek bulunmasının sebebi PES ve depresyonun her ikisinin patogenezinde de ortak olan vasküler hasar ve inflamatuar proçesler dışında kronik sistemik hastalıkların da yüksek bulunması ile ilgili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psödoeksfoliasyon, depresyon, antidepresan ilaç


Pseudoexfoliation syndrome and antidepressant drug use

Erdoğan Yaşar1, Nilgün Yıldırım2, Eray Atalay2
1Aksaray University Aksaray Training and Research Hospital, Ophtalmology Clinic
2Eski̇şehi̇r Osmangazi̇ Üni̇versi̇ty Medi̇cal Faculty, Departmant Of Ophtalmology

PURPOSE: To investigate the relationship between pseudoexfoliation syndrome (PES) and use of anti-depressant medications.
METHODS: ; This population-based, cross-sectional study comprised of 2017 out of 2356 invited subjects who were randomly selected from the database of the Turkish Statistical Institute(www.turksat.gov.tr/) as part of an epidemiologic study which specifically aimed to detect the prevalence of PES in the province of Eskişehir. During the examination, a detailed quastionnaire was administered to determine physician diagnosed systemic disease and drug use.
RESULTS: 8 of the 2017 participants in the study were excluded from the study for various reasons (2 with posterior synechiae, 2 with corneal opacity, 1 uncooperative patient, 1 eviscerated patient, 1 with active adenoviral keratoconjunctivitis and 1 with a history of angle-closure). PES was detected in 100(%5) of the 2009 patients whose data were analyzed. The percentage of subjects with concurrent antidepressant drug use in PES(-) and PES(+) non-glaucoma groups were %1.1 (n=21) and %4.1 (n=3) respectively. The difference between the two groups was statistically significant (p=0.024). In addition the use of medications for hypertension (p<0.001) and coronary artery disease (p=0.009) was also higher in the PES group.
CONCLUSIONS: Vascular injury and inflammation may be common pathways in PES and depression may have a common pathophysilology becasuse of the high usage frequency antidepressant drug present in the PES group; PES and depression is also common in both the pathogenesis of vascular injury and inflammatory process except those may be associated with chronic systemic disases with high presence.

Keywords: Pseudoexfoliation, depression, antidepressant drug


Erdoğan Yaşar, Nilgün Yıldırım, Eray Atalay. Pseudoexfoliation syndrome and antidepressant drug use. . 2019; 49(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Erdoğan Yaşar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar