. Baskıdaki Makaleler: TJO-06787

Sağlıklı Gözlerde Icare Pro Tonometre ve Icare One Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Hüseyin Mayalı, Çağlar Sarıgül, Emin Kurt, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Süleyman Sami İlker
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.D.

Amaç: Hastaların kendi göz içi basınçlarını ölçtükleri Icare One cihazı ile klinik kullanımı olan Icare Pro cihazının ölçümlerini karşılaştırmak
Yöntem: Çalışmaya kliniğimizden intraoküler cerrahi, travma öyküsü olmayan, herhangi yapısal oküler patolojisi bulunmayan, eşlik eden sistemik hastalığı olmayan sağ el dominant 52 sağlıklı bireyin 52 sağ gözü dahil edildi. Olgulara Icare pro tonometri ile GİB ölçümü yapıldı. Kişilere Icare One tonometri cihazının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra kişilerin kendi göz içi basınçlarını ölçmeleri istendi. Sonuçlar istatistiksel olarak SPSS 24 kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 52 sağlıklı bireyin 16’sı (%30,7)erkek, 36’sı (%69,3) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 31,6±6,3 (23-47)idi. Icare pro ile yapılan ölçümlerin ortalaması 17,10±6,2 (11,5-25,2). Icare one ile kişilerin kendi yaptığı ölçümlerin ortalaması 14,01±3.4 (7-24) idi. İki yöntem Levene’s t testi ile karşılaştırıldığında değerler arasında ortalama fark -3,08±0.6, %95 güvenlik aralığı [-4,39 -1,78)] olarak belirlenmiştir ve bu fark istatiktiksel olarak anlamlıdır (p<0.001)
Sonuç: Çalışmamızda Icare Pro ile yapılan ölçümler ve kişilerin Icare one ile kendi yaptıkları ölçümler arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. İki ölçüm değerleri karşılaştırıldığında Icare one ile yapılan ölçümler, Icare pro ile yapılan ölçümlere göre daha düşük olarak belirlenmiştir. Bu durum kişilerin cihaza uyum sağlayamamış olmaları ile ilişkili olabilir. Icare one glokom hastalarının kendi göz içi basınçlarını takip etmeleri açısından umut vaad etmekle birlikte bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç bulumaktadır.

Anahtar Kelimeler: glokom, göz içi basıncı, Icare, tonometre


Comparision of Icare Pro Tonometry and Icare One Tonometry Measures in Healthy Eyes

Hüseyin Mayalı, Çağlar Sarıgül, Emin Kurt, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu, Süleyman Sami İlker
Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Departman of Ophthalmology

Purpose: To compare the measurements of the Icare PRO device with the Icare One device which patients measured their own intraocular pressures (IOP)
Material and method: 52 eyes of 52 healthy subjects with right hand dominance without intraocular surgery, trauma, structural ocular pathology and systemic disease history were evaluated. IOP measurement was performed with Icare pro tonometer.
Patients were asked to measure their own intraocular pressures after informing them about the use of the Icare One tonometry device. The results were analyzed statistically using SPSS 24.
Results: Of the 52 healthy subjects included in the study, 16 (30.7%) were male and 36 (69.3%) were female. The mean age of the patients was 31.6 ± 6.3 (23-47). The mean of the measurements made with Icare pro was 17,10 ± 6,2 (11,5-25,2). The mean of the self-administered measurements with Icare one was 14.01 ± 3.4 (7-24). When the two methods were compared with the Levene's t test, the mean difference between the values was determined as -3,08 ± 0.6 with, %95 confidence interval[-4,39 -1,78)]and this difference was statistically significant (p <0.001).
Conclusion: There was a significant difference between the measurements we made with Icare pro and the self-administered measurements with Icare one in our study. When two measured values are compared, the measurements made with Icare one are lower than Icare pro. This may be related to the fact that people have not adapted to the device. Although Icare one promises hope that glaucoma patients will follow their own intraocular pressure, further studies is needed.

Keywords: glaucoma, intraocular pressure, Icare, tonometry
Sorumlu Yazar: Hüseyin Mayalı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar