. 2016; 46(5): 232-236

Imaging Methods in the Diagnosis of Optic Disc Drusen

Betül Tuğcu, Hakan Özdemir
Department Of Ophthalmology, Bezmialem Vakif University,ıstanbul, Turkey

Optic disc drusen (ODD) are benign congenital anomaly of the optic nerve and characterized by calcified hyaline bodies. While superficial drusen can be diagnosed easily during fundus examination; in buried drusen, it can be necessary to use additional imaging methods such as B-scan ultrasonography, fundus fluorescein angiography (FFA), computed tomography (CT) and fundus autofluorescence (FAF). ODD can be detected by USG with the presentation of highly reflective round structures. ODD appear as hyper- autofluorescent area on FAF and bright spots on CT scans. FFA can be helpful in differentiating ODD from true optic disc edema. Optic disc edema shows early hyperfluorescence due to diffuse leakage whereas ODD presents as well-defined hyperfluorescence in the late phase. In recent years, it has been reported that with optical coherence tomography (OCT) examination, ODD are evaluated in detail and useful findings are achieved for differentiation of optic disc edema from ODD in literature. In this review, the role of OCT for the diagnosis of ODD is discussed.
Keywords: Optic disc drusen, imaging methods, optical coherence tomography

Keywords: Optic disc drusen, imaging methods, optical coherence tomography


Optik Disk Druseni Tanısında Görüntüleme Yöntemleri

Betül Tuğcu, Hakan Özdemir
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Optik disk druseni (ODD) kalsifik hyalin birikimi ile karakterize optik sinirin iyi huylu konjenital anamolisidir. Yüzeyel yerleşimli ODD’ler fundus muayenesi esnasında kolayca teşhis edilirken, gömülü olanları tespit edebilmek için B - tarama ultrasonografi, fundus flöresein anjiografi (FFA), bilgisayarlı tomografi (BT), fundus otoflöresan (FOF) görüntüleme gibi ek yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. ODD, ultrasonografide yüksek reflektiviteli yuvarlak yapılar şeklinde tespit edilirler. ODD, FOF’ta, hiper-otoflöresan alanlar bilgisayarlı tomografide beyaz, parlak cisimcikler şeklinde görünürler. FFA, ODD’nin gerçek optik disk ödeminden ayrımında faydalı olabilmektedir. Optik disk ödeminde erken fazda yaygın sızıntıya bağlı hiperflöresans, ODD’de ise geç fazda düzgün sınırlı hiperflöresans görünür. Son yıllarda literatürde optik koherens tomografi (OKT) ile ODD’nin daha detaylı değerlendirildiği ve optik disk ödeminde ayrımında yardımcı bulgular sağladığı bildirilmektedir. Bu derlemede, OKT’nin ODD teşhisindeki yeri literatür eşliğinde irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Optik disk druseni, görüntüleme yöntemleri, optik koherens tomografi

Anahtar Kelimeler: Optik disk druseni, görüntüleme yöntemleri, optik koherens tomografi


Betül Tuğcu, Hakan Özdemir. Imaging Methods in the Diagnosis of Optic Disc Drusen. . 2016; 46(5): 232-236

Corresponding Author: Betül Tuğcu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar