. 2016; 46(5): 205-208

Posterior Capsular Opacification In Pediatric Cataract Cases In Pre-School And School Age Without Posterior Capsulotomy

Muhammed Batur1, Adem Gül2, Erbil Seven1, Ertuğrul Can2, Tekin Yaşar1
1Department Of Ophthalmology, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

PURPOSE: We aimed to evaluate development of posterior capsular opacification (PCO) in pre-school and school age children with cataract formation whom performing cataract surgery patients without posterior capsulotomy and anterior vitrectomy.

MATERIAL AND METHODS: The records of 30 eyes of 21 patients who were operated for pediatric cataract surgery and intraocular lens (IOL) implantation were retrospectively reviewed. Age of patients, status and duration of PCO development, status of visual axis covering, requirement for Nd: YAG laser treatment and follow-up period were recorded.

RESULTS: The mean age of the patients was 7.6±2.83 (4-12) years. Unilateral cataract surgery and IOL implantation were performed in 12 patients (57.14%) and bilateral cataract surgery and IOL implantation were performed in 9 patients (42.86%). Average follow-up was 17.7±22.67 (3-83) months. PCO developed in 21 eyes (70%) and covered visual axis in 15 eyes. Therefore Nd: YAG laser posterior capsulotomy was needed in 15 (50%) eyes. The mean duration of postoperative PCO development was 8.91±18.7 (1 week-71 months) months.

CONCLUSION: In pre-school and school age children with cataract, we believe that is appropriate deciding to perform both of cataract surgery and posterior capsulotomy with anterior vitrectomy in the same session by considering surgery experience.

Keywords: Pediatric cataract, posterior capsular opacification, posterior capsulotomy


Arka Kapsülotomi Yapılmayan Okul Öncesi ve Okul Çağı Pediatrik Katarakt Cerrahi Olgularında Arka Kapsül Kesafeti

Muhammed Batur1, Adem Gül2, Erbil Seven1, Ertuğrul Can2, Tekin Yaşar1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Arka kapsülotomi ve ön vitrektomi yapılmadan katarakt cerrahisi yapılan okul öncesi ve okul çağı pediatrik hastalarımızın arka kapsül kesafeti (AKK) gelişme durumunu değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Pediatrik katarakt nedeniyle ameliyat olup göz içi lens implantasyonu yapılan 21 hastanın 30 gözüne ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Olguların yaşı, AKK gelişme durumu, zamanı, optik aksı kapatma durumuna göre Nd: YAG lazer ihtiyacı ve takip süreleri kaydedildi.

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 7,6±2,83 (4-12) yıl idi. On iki (%57,14) hastanın tek gözüne, 9 hastanın (%42,86) her iki gözüne katarakt ameliyatı ve göz içi lensi implantasyonu uygulandı. Ortalama takip süresi 17,7±22,67 (3-83) ay idi. Yirmi bir (%70) gözde AKK gelişti, bunlardan 15 (%50) gözde Nd: YAG lazer ile arka kapsülotomi gerektirecek düzeyde optik aksı kapatmaktaydı. Ameliyat sonrası AKK gelişme ortalama süresi 8,91±18,7 (1 hafta-71 ay) ay idi.

SONUÇ: Okul öncesi ve okul çağı pediatrik kataraktlarda cerrahi tecrübe de göz önüne alınarak hastanın özelliklerine göre katarakt ekstraksiyonu ile aynı seansta arka kapsülotomi (ve ön vitrektomi) kararının verilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik katarakt, Arka Kapsül Kesafeti, Arka Kapsülotomi


Muhammed Batur, Adem Gül, Erbil Seven, Ertuğrul Can, Tekin Yaşar. Posterior Capsular Opacification In Pediatric Cataract Cases In Pre-School And School Age Without Posterior Capsulotomy. . 2016; 46(5): 205-208

Corresponding Author: Muhammed Batur, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar