Turk J Neurol. 2006; 12(1): 14-20

Parkinson Hastalığında Halüsinasyon Gelişimindeki Risk Faktörleri

Gülçin Benbir1, Sibel Özekmekçi1, Meral Çınar2, Fuat Beşkardeş3, Hülya Apaydın1, Ethem Erginöz4
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
4Taksim Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bilimsel zemin: Halüsinasyonlar Parkinson hastalışının (PH) sık görülen
nonmotor semptomlardan birisidir.

YÖNTEMLER: A m a ç: Bu çalışmada PH’da halüsinasyon gelişimi üzerine etkili
olabilecek risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Hastalar ve yöntem: Halüsinasyonu olan 70 PH hastası ile hiç
halüsinasyon gelişmemiş olan 60 PH hastası kontrol grubu olarak
incelemeye alınmıştır. ‹lk gruptaki hastaların halüsinasyonun ilk kez
ortaya çıktışı yaşlarıyla, kontrol gruptakilerin son muayenelerindeki
yaşları eşleştirilmiştir. Bu iki grupta, ilk PH semptomunun başlangıç yaşı,
PH süresi, Hoehn-Yahr (H&Y) skalası, Birleşik PH Deşerlendirme Ölçeşi
(BPHDÖ) puanları, levodopa ve dişer antiparkinson ilaçların kullanım
süresi ve dozları, doz sonu fenomeni, diskinezi ve REM uykusu davranış
bozukluşu (RDB) varlışı araştırılmıştır.

BULGULAR: Sonuçlar: Halüsinasyonları olan grupta PH baslangıç yaşının anlamlı
şekilde daha ileri olduşu izlenmiştir (p=0.02). BPHD֒nin günlük aktivite
ve motor bölümü ile H&Y puanları iki grup arasinda anlamlı farklılık
göstermemekle birlikte, beklendişi üzere, BPHD֒nin ilk bölümü
halüsinasyonlu hastalarda anlamlı derecede yüksek saptanmıştır
(p=0.0001). Her iki grupta levodopa ve dişer dopaminerjik ilaçların
günlük dozları ve kulllanım süreleri arasında anlamlı farklılık
görülmemiştir. Motor komplikasyonlar da iki grupta benzer oranlarda
bulunmuştur. Ancak RDB varlışı halüsinasyonlu grupta anlamlı şekilde
daha fazla saptanmıştır (p=0.007).

SONUÇ: Yorum: Parkinson hastalışında halüsinasyon gelişmesinde, hastalışın
ileri yaşlarda başlaması bir etken olabilmekte ve bu hastalarda REM
uykusu davranış bozukluşu sık eşlik eden faktörler arasında yer
almaktadır. Bunlara karşın hastalışın süresi, şiddeti ile antiparkinson
ilaçların doz ve süreleri halüsinasyon gelişmesinde rol oynamamaktadır.
Bu konuda literatür bildirilerinin çelişkili olması, multifaktoriyel bir
hastalık olduşu düşünülen PH’da halüsinasyon gelişmesinde başta
kognitif durum olmak üzere çok sayıda olası faktörün etkisi olabileceşini
düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, halüsinasyon, REM davranış bozukluğu, motor komplikasyon, dopaminerjik tedavi


Risk Factors in Developing Hallucinations in Parkinson’s Disease

Gülçin Benbir1, Sibel Özekmekçi1, Meral Çınar2, Fuat Beşkardeş3, Hülya Apaydın1, Ethem Erginöz4
1Department Of Neurology, İstanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department Of Psychiatry, İstanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department Of Public Healty, İstanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
4Neurology Clinic, Taksim Education Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Hal lucinations are frequent non-motor
symptoms of Parkinson’s disease (PD).
METHODS: In this study, it was aimed to investigate the possible risk
factors on the emergence of hallucinations in PD.
RESULTS: Seventy hallucinating PD patients (Group 1)
and non-hallucinating 60 PD patients as control group (Group 2) were
enrolled in the study. The mean age at onset of hallucinations in Group
1 were matched with the mean age of patients at their last available visit
in Group 2. Between these two groups, the age at onset of first PD
symptom, duration of PD, Hoehn-Yahr (H&Y) staging, Unified PD Rating
Scale (UPDRS) scores, duration and mean dosage of levodopa and other
antiparkinsonian drugs, the presence of wearing-off phenomenon,
dyskinesia and rapid eye movement sleep behaviour disorder (RBD) were
evaluated.
CONCLUSION: The mean age at onset of PD symptoms in hallucinators was
higher than those of non-hallucinators (p=0.02). Although the daily
activity and motor parts of UPDRS and H&Y scores did not differ
between two groups, the UPDRS part I scores were significantly higher
in patients with hallucinations, as expected (p=0.0001). The mean
duration of PD, duration and daily doses of dopaminergic drugs did not
show any differences between the groups. Similarly, motor
complications developed in both groups with no statistical difference.
However, RBD was more frequently encountered among hallucinators
than non-hallucinators (p=0.007).
Conclusions: Hallucinations could develop during the course of PD, and
late onset of first PD symptom is associated with the emergence of
hallucinations, as well as RBD frequently found to accompany the
hallucinations in PD. However, the duration and severity of PD along
with the duration and dosage of antiparkinsonian drugs do not have a
role in the appearance of hallucinations. As data in the literature are
inconclusive, it has been suggested that the emergence of
hallucinations in PD, which has been thought to be multifactorial, may
be influenced by many factors, including especially the cognitive states.

Keywords: Parkinson’s disease, hallucination, REM behavior disorder, motor complication, dopaminergic therapy


Gülçin Benbir, Sibel Özekmekçi, Meral Çınar, Fuat Beşkardeş, Hülya Apaydın, Ethem Erginöz. Risk Factors in Developing Hallucinations in Parkinson’s Disease. Turk J Neurol. 2006; 12(1): 14-20

Sorumlu Yazar: Sibel Özekmekçi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar