. 2001; 7(1): 103-109

KIZILDAĞ VOLKANİTLERİNİN (DERİNKUYU/NEVŞEHİRYEŞİLHİSAR/KAYSERİ) PETROGRAFİ-PETROKİMYASI : PETROJENETİK BİR YAKLAŞIM

Fuat IŞIK1
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kampüs/Konya

Orta Anadolu bölgesinde yer alan Derinkuyu (Nevşehir)-Yeşilhisar (Kayseri) yöreleri arasında Kızıldağ volkaniti olarak adlandırılan Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar geniş bir alanda parça parça yüzlekler vermektedir. Grimsi siyah, yer yer kızılımsı siyah renkli ve bazaltik bileşimli olan bu kayaçlarda fenokristal gözlenmemektedir. Hipokistalin porfirik ve hiyalopilitik akma dokusuna sahip olup olivin, piroksen ve plajiyoklas ana bileşenlerini oluşturmaktadır. Kızıldağ volkanitleri kalkalkali karakterli olup MORB’a göre normalize edilmiş element diyagramında LİL elementler (Sr, K, Ba) bir zenginleşme ve HFS elementlerde (Zr, Ti, Y) ise bir fakirleşme göstermektedir. Ayrıca Kızıldağ volkanitleri LİLE ve HFSE açısından nisbeten kıtasal kabuk değerlerine benzediği görülmektedir. Kızıldağ volkanitlerinin de içinde bulunduğu Toros iç kuşağını oluşturan Neojen-Kuvaterner volkanitleri, Arap-Afrika levhasının Anadolu levhası altına dalmasıyla oluşan dalma-batma zonuyla alakalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu, Kızıldağ volkaniti, bazaltikandezit/andezit, kalkalkalen, Magma mixing


PETROGRAPHY-PETROCHEMISTRY OF THE KIZILDAĞ VOLCANICS (DERİNKUYU/NEVŞEHİR-YEŞİLHİSAR/KAYSERİ): PETROGENETIC APPROACH

Fuat IŞIK1
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kampüs/Konya

The Kızıldağ volcanics of Quaternary age outcropps widespreadly in small volume bodies around the Derinkuyu (Nevşehir)-Yeşilhisar (Kayseri) region, middle Anatolian. These volcanics are grayish black, reddish black colored and aphyric basalt composition. They show hypocrystaline-porphyritic, hyalophilitic flow texture and consist of olivine, pyroxene and plagioclase. Kızıldağ volcanics have calc-alkaline character and MORB - normalized spider diagram indicate enrichment of lithophile elements (Sr, K, Ba) and depletion of high field stength elements (Zr, Ti, Y). Also lithophile elements and high field stength elements of Kızıldağ volcanics are similar to continental crust, relatively. Kızıldağ volcanics in the Neogene-Quaternary volcanics, located in the inner Taurid belt, interpretad that they are related to the subduction of the Afro-Arabian plate under the Anatolian plate.

Keywords: Middle Anatolian, Kızıldağ volcanic, Basalticandesite/andesite, Calc-alkalene, Magma mixing


Fuat IŞIK. PETROGRAPHY-PETROCHEMISTRY OF THE KIZILDAĞ VOLCANICS (DERİNKUYU/NEVŞEHİR-YEŞİLHİSAR/KAYSERİ): PETROGENETIC APPROACH. . 2001; 7(1): 103-109


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
Google Scholar