. 2013; 19(6): 240-248 | DOI: 10.5505/pajes.2013.33042  

Köyyollarının Takibi, Bakım Ve Onarımı İçin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Esaslı Yönetim Modeli: Denizli Örneği

Yetiş Şazi Murat1, Selim Saldıroğlu2
1Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli
2Denizli İl Özel İdaresi, Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Denizli

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) özellikle gelişmiş ülkelerde her alanda sıklıkla kullanılan bir araç haline gelmişken Türkiye’ de, merkezi ve yerel yönetimlerce benimsenmiş olmakla birlikte kamu hizmetlerinde kullanımı ise henüz emekleme aşamasındadır.
Denizli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde il sınırları içindeki sorumluluk ve hizmet alanında bulunan köyyolları envanterinin güncellenmesi, farklı analiz sonuçları üzerinden Müdürlüğün kırsal altyapı hizmetlerine modern ve teknik yöntemlerle yön verilmesi amaçlı CBS destekli bir çalışma ortaya konulmuştur. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu çalışmada farklı amaçlar için geliştirilmiş olan katmanlar, topoğrafik haritalar, uydu fotoğrafları vb. araçlardan istifade edilerek köyyolları ile ilgili yürütülen hizmetin doğru ve güncel verilere dayalı olmasına çalışılmıştır. Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayabilecek hassas ve hızlı analiz sonuçlarına göre köyyolları ulaşımının yeniden planlanması, eksik ve hatalı durumların tespiti ile tam ve bütünleşik bir yönetim sistemi kurulması amaçlı pilot bir proje ortaya konulmaya ve ürün olarak kullanılması yoluna gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köy yolu, CBS, Trafik güvenliği, Sanat yapıları, Denizli.


Geographic Information Systems (GIS) Based Village Roads Management Model For Monitoring, Maintenance And Repairing Purposes: Example Of Denizli

Yetiş Şazi Murat1, Selim Saldıroğlu2
1Pamukkale University, Faculty Of Engineering, Civil Engineering Department, Denizli
2Denizli Special Provincial Administration, Road And Transportation Services Directorate, Denizli

Geographic information systems has become a tool that is often used in many fields especially in developed countries, yet in Turkey while it’s been recognized and acknowledged by central and local authorities, its use in public services is still in only the crawling stages.
Within the borders of Denizli Provincial Administration Roads and Transportation Services Directorship, a GIS-supported study has been undertaken in order to update information on all village roads in the related area of responsibility and service and to aid the Directorship’s country infrastructure service with modern and technical methods over different analysis results obtained. In this study, executed with the Strategy Development Directorship, through using developed layers, topographic maps, satellite photos, etc. devised in fact for different purposes, it was aimed to ensure that the service concerning village roads are based on correct and update data. In line with the fast and sensitive analysis results obtained in this study as an attempt to ensure that public resources are used efficiently, it was aimed to put forth a pilot project to be used later on as a product which is thought to serve as a model to help re-plan village road constructions, determine lacking and incomplete cases, thereby establish a complete and integrated management plan.

Keywords: Village road, GIS, Traffic safety, Art structures, Denizli.


Yetiş Şazi Murat, Selim Saldıroğlu. Geographic Information Systems (GIS) Based Village Roads Management Model For Monitoring, Maintenance And Repairing Purposes: Example Of Denizli. . 2013; 19(6): 240-248

Sorumlu Yazar: Selim Saldıroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar