. 2013; 19(6): 231-239 | DOI: 10.5505/pajes.2013.21939  

Yük Taşımacılığının Şehir İçi Karayolu Hacmine Etkilerinin Kestirimi: İzmir Örneği

Yıldırım Oral1, Görkem Gülhan2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Denizli

Şehir içi ulaşım sorunlarının çözümüne ilişkin planlama yaklaşımlarında bireylerin yolculuk taleplerinin yanı sıra her türden malların hareketlerinin kestirimlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu gereklilik her ölçekteki ve özellikle yoğun bölgesel ilişkiler içeren şehirler için farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Üretim ve tüketim ilişkilerinin yanı sıra ekonomi nedeniyle de şehir yol ağlarının doğrudan yük taşımacılığından etkilendiği görülmektedir. Çalışma bu etkilenmenin şehir planlama ve ulaştırma sürecinde ele alınıp ileriye dönük çözümler kapsamında nasıl değerlendirilebileceğine ait bir örnek yaklaşım olarak düşünülmüştür. Örnek olarak İzmir merkez şehirsel alanı alınmıştır. Bu alan yaklaşık olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 3030 sayılı yasa dönemindeki yetki ve sorumluluk sınırlarını kapsamaktadır. Yük yaratım merkezlerinin şehir içindeki konumları ve ağırlıkları, yük hareketi niteliğindeki toplam taleplerin ortaya çıkmasına doğrudan neden olmaktadır. Aynı zamanda transit trafik içinde de yoğun bir biçimde yük taşıtlarının bulunduğu görülmektedir. Şehir içi yol ağlarının özellikleri nedeniyle yük taşıtlarının her kademedeki yollar üzerinde görülmesi de olasıdır. Bu nedenlerle yük taşıt hareketleri yoğunluklarının, yük yaratım merkezlerinin konum ve ağırlıklarıyla ilişkilendirilmesi düşünülmüştür. Yük hareketlerinin çeşitli nedensellik ilişkileriyle ölçümünün geliştirilebileceği, bu amaçla kullanılabilir parametrelerin var olabileceği, bu çalışmanın varsayımları olarak kabul edilmiştir. Çalışmada İzmir’deki yük taşımacılığının ölçümü, metropoliten iş merkezini ve bazı kümeleşme alanlarını çevreleyen sınırlardan geçen taşıtların yoğunluğu ile bu alanların sınırları içindeki yük yaratım merkezlerinin konumları ve ağırlıkları birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yaklaşımın aşamaları ise;
• İzmir’de yük yaratım merkezlerinin türleri, konumları, ağırlıkları ve karayolu trafiğinde yaklaşık ölçüm değerlerinin saptanması.
• İş merkezi çevresinden geçen sınır ile bazı kümeleşme alanlarının sınırlarının çizilmesi, sayım noktalarının belirlenmesi.
• İç trafik açısından yük taşıt hareketlerinin yoğunluklarının saptanması,
olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yük, Yük yaratımı, Yük tesisi, Taşımacılık.


Prediction of Freight Transport Impacts on Urban Road Volumes: A Case Study of Izmir

Yıldırım Oral1, Görkem Gülhan2
1Dokuz Eylul University Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Izmır
2Pamukkale University, Faculty Of Architecture And Design, Department Of City And Regional Planning, Denızlı

Planning paradigms, which aim to overcome urban transport problems, have to evaluate the mobility prediction of goods besides the mobility of individuals. This is a requirement and it comes up with different scales and features in the cities which contain high density of regional interactions. Urban roads respond from freight transport due to economy besides relation of productions and consumptions. This study is an instance to generate solutions for future which tries to evaluate respective interaction in the process of urban planning and transport planning. Study area has been stated as the city Izmir, TURKEY. The exact area is the legal responsibility border of the law 3030. The location and impact of freight transport generation stations cause total freight transport demands to rise up. Concurrently, there is a high ratio of freight transport in the transit traffic. Freight vehicles may be seen in every level of roads due to features of the road network. Therefore, it has been aimed to correlate freight transport moves with the location and impacts of the freight generation stations. This study also assumes that freight transport moves may have some measurable reasons and may contain usable parameters, for this purpose. The measurement of freight transport in Izmir, the density of the vehicles which interacts with the several aggregation areas and the location or impacts of the freight transport generation stations in those areas have been tried to evaluate simultaneously. The stages of the paradigm are determined as below:

• To determine the categories of the freight transport generation stations and measurement values on urban roads,
• To draw the borders of several aggregations areas and CBD area borders by determining enumeration points,
• To measure density of freight vehicles move in terms of inner traffic,

Keywords: Freight, Freight generation, Freight station, Transport.


Yıldırım Oral, Görkem Gülhan. Prediction of Freight Transport Impacts on Urban Road Volumes: A Case Study of Izmir. . 2013; 19(6): 231-239

Sorumlu Yazar: Görkem Gülhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar